اصلاح جزء (الف) بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۵۸۸۰۷/ت۳۸۸۵۸هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶

شماره۱۳۰۹۴۷/ت۳۸۸۵۸هـ                    ۲۸/۷/۱۳۹۲

اصلاح جزء (الف) بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۵۸۸۰۷/ت۳۸۸۵۸هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶

دفتر هیئت دولت
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۲ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
سقف هزینه مقرر در جزء (الف) بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۵۸۸۰۷/ت۳۸۸۵۸هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ از مبلغ دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اصلاح می گردد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری