تصویب نامه درخصوص تعیین آقای محمدعلی نجفی به عنوان استاندار گیلان

شماره۱۳۰۲۱۲/ت۴۹۷۳۱هـ                   ۲۳/۷/۱۳۹۲

تصویب نامه درخصوص تعیین آقای محمدعلی نجفی به عنوان استاندار گیلان

وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱/۱/۸۲۱۹۴ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۲ وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ـ تصویب نمود:
آقای محمدعلی نجفی به عنوان استاندار گیلان تعیین می شود.

معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری