دستورالعمل چگونگی تشکیل و اداره جلسات هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی

شماره۱۳۳۷۷۰/ت۴۷۴۴۶هـ                        ۶/۸/۱۳۹۲

دستورالعمل چگونگی تشکیل و اداره جلسات هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی

وزارت نفت
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد تبصره ماده (۷) قانون اصلاح قانون نفت ـ مصوب۱۳۹۰ـ دستورالعمل چگونگی تشکیل و اداره جلسات هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی را به شرح زیر تصویب نمود:

دستورالعمل چگونگی تشکیل و اداره جلسات هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی

ماده۱ـ به منظور نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی و انجام وظایف مقرر در ماده (۷) قانون اصلاح قانون نفت ـ مصوب ۱۳۹۰ـ جلسات هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی که در این دستورالعمل به اختصار «هیئت» نامیده می شود، با دعوت کتبی دبیر هیئت هر شش ماه یک بار در محل وزارت نفت برگزار می شود.
تبصره ـ دبیرخانه هیئت در وزارت نفت مستقر خواهد بود.
ماده۲ـ جلسات فوق العاده حسب ضرورت، بنا به تشخیص دبیر هیئت و با اعلام قبلی برگزار می شود.
ماده۳ـ جلسات هیئت با حضور حداقل هفت نفر از اعضا و به ریاست وزیر نفت رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی موافق اکثریت مطلق حاضرین معتبر است. حضور دادستان کل کشور و یکی از رؤسای کمیسیون های انرژی و یا برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی الزامی است.
تبصره ـ در صورت زوج بودن تعداد اعضای حاضر و تساوی آراء رأی وزیر نفت مناط اعتبار است.
ماده۴ـ دبیر هیئت مسئول ابلاغ مصوبات و سخنگوی هیئت می باشد.
ماده۵ ـ دبیر هیئت می تواند حسب ضرورت از کارشناسان و افراد صاحب نظر برای شرکت در جلسات و بدون حق رأی دعوت به عمل آورد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری