بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۵۲۵۸/۹۰۰۰ ـ ۱۸/۸/۱۳۹۲ به رؤسای کل دادگستری ها

شماره۱۰۰/۴۵۴۱۸/۹۰۰۰                              ۱۸/۸/۱۳۹۲

بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۵۲۵۸/۹۰۰۰ ـ ۱۸/۸/۱۳۹۲ به رؤسای کل دادگستری ها 

جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۵۲۵۸/۹۰۰۰ـ ۱۸/۸/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه قضاییه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیر کل دبیرخانه قوه قضاییه ـ محسن محدث

شماره۱۰۰/۴۵۲۵۸/۹۰۰۰                     ۱۸/۸/۱۳۹۲

رؤسای کل محترم دادگستری استان ها
پیرو بخشنامه مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۱ مبنی بر مسئولیت دادستان ها در امر پیشگیری از وقوع جرم، مقتضی است دادستان های محترم شهرستان ها نسبت به تعیین معاون پیشگیری از وقوع جرم با هماهنگی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اقدام نمایند. بدیهی است وظیفه انجام مطالعات، برنامه ریزی و هماهنگی های مورد نیاز برای انجام هر چه بهتر مسئولیت دادستان ها در امر پیشگیری کماکان برعهده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قرار دارد.

رئیس قوه قضاییه ـ صادق آملی لاریجانی