تصویب نامه در خصوص تعیین آقای ابراهیم رضایی بابادی به عنوان استاندار کرمانشاه

شماره۱۴۳۰۱۵/ت۴۹۹۰۱هـ                       ۲/۹/۱۳۹۲

تصویب نامه در خصوص تعیین آقای ابراهیم رضایی بابادی به عنوان استاندار کرمانشاه

وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ـ تصویب نمود:
آقای ابراهیم رضایی بابادی به عنوان استاندار کرمانشاه تعیین می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری