تصویب نامه در خصوص تعیین آقای جاسم جادری به عنوان استاندار هرمزگان

شماره۱۴۳۴۸۰/ت۴۹۹۰۲هـ                   ۳/۹/۱۳۹۲

تصویب نامه در خصوص تعیین آقای جاسم جادری به عنوان استاندار هرمزگان

وزارت کشور
هیئـت وزیران در جلـسه مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ـ تصویب نمود:
آقای جاسم جادری به عنوان استاندار هرمزگان تعیین می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری