تصویب نامه درخصوص تعیین آقای علیرضا رزم حسینی به عنوان استاندار کرمان

شماره۱۴۸۵۳۵/ت۴۹۹۳۵هـ                       ۱۳/۹/۱۳۹۲

تصویب نامه درخصوص تعیین آقای علیرضا رزم حسینی به عنوان استاندار کرمان

وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱/۱/۱۰۳۳۳۷ مورخ ۷/۹/۱۳۹۲ وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ـ تصویب نمود:
آقای علیرضا رزم حسینی به عنوان استاندار کرمان تعیین می شود.

معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری