تصویب نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان سمنان

شماره ۸۸۱۲۳/ت۴۸۷۷۳هـ                                                       ۱۵/۴/۱۳۹۲

تصویب نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان سمنان

وزارت کشور
هیأت وزیــران در جلسـه مـورخ ۱۸/۱/۱۳۹۲ بنـا به پیشنهـاد شمـاره ۱۲۲۵۸۷/۴۲/۴/۱ مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب نمود:
۱ـ دهستان میغان به مرکزیت روستای میغان از ترکیب روستاها، مزارع و مکان های زیر مطابق نقشه ۱:۲۵۰۰۰۰ پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است در تابعیت بخش بسطام شهرستان شاهرود ایجاد می گردد:
۱ـ ابرسج ۲ـ ده خیر ۳ـ دولت آباد ۴ـ میان آباد ۵ ـ گرجی ۶ ـ امیریه ۷ـ نکارمن ۸ ـ میغان ۹ـ نمدمال ۱۰ـ قلعه آقا عبدالله ۱۱ـ حسین آباد پشت بسطام ۱۲ـ علی آباد پشت بسطام ۱۳ـ علیکاهی ۱۴ـ گنده پلی ۱۵ ـ قهیج علیا ۱۶ـ قهیج سفلی ۱۷ـ تاش علیا ۱۸ـ تاش سفلی ۱۹ـ دخانیات ۲۰ـ اردوگاه دانش آموزی یادگار امام ۲۱ـ کارخانه سیمان ۲۲ـ تأسیسات شن و ماسه ذوالفقاری ۲۳ـ موزائیک سازی مرمری ۲۴ـ کارگاه کفش ملی ۲۵ـ مجتمع دامپروری ۲۶ـ قهوه خانه محمدآباد ۲۷ـ چاه آب بهشتی ۲۸ـ چاه آب اردکانی ۲۹ـ چاه آب مغزی ۳۰ـ گاوداری مجید معزی ۳۱ـ چاه انصارالمهدی ۳۲ـ قلعه حاج یحیی ۳۳ـ قلعه حاج یعقوب ۳۴ـ چاه شماره (۱) ۳۵ـ چاه بنز ۳۶ـ چشمه ذلوری ۳۷ـ مرغداری خواجه ۳۸ـ مرغداری ولیان ۳۹ـ مجتمع ناحیه صنعتی ابرسج ۴۰ـ چاه حسنعلی ۴۱ـ پاسگاه محیط زیست ۴۲ـ اورژانس جاده ای ۴۳ـ چاه ملک ۴۴ـ چاه سادات(۲) ۴۵ـ چاه صداقت (۱)
۲ـ بخش کلاته خیج به مرکزیت شهر کلاته خیج مشتمل بر دهستان کلاته خیج در تابعیت شهرستان شاهرود ایجاد می گردد.
۳ـ شهرستان بسطام به مرکزیت شهر بسطام از ترکیب بخش های زیر در تابعیت استان سمنان ایجاد می گردد:
الف ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر بسطام شامل دهستان های خرقان، میغان و شهر مجن
ب ـ بخش کلاته خیج

معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

/rc-assets/uploads/65342982.5.png