مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نور

شماره۳۰۰/۵۶۵۹۹                      ۲۶/۹/۱۳۹۲

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نور

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان مازندران
در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۲ طرح جامع شهر نور را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۱ در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مازندران به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
۱ـ عناوین کاربری پیشنهادی مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاح و ارائه شود.
۲ـ میـدان پیشنهادی جنـوب شرقـی شهر و کلیه معابـر خارج از محدوده شهر حذف گردد.
۳ ـ جمعیت به میزان ۳۴۰۱۲ نفر برای افق طرح سال ۱۴۰۵ مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد مشاور جداول و سرانه ها همچنین نرخ رشد را براساس سقف جمعیتی افق طرح بازبینی و اصلاح نماید.
۴ـ کلیه پهنه ها و کاربری های خارج از محدوده شهر در نقشه کاربری اراضی پیشنهادی از جمله پهنه گردشگری در اراضی مستحدثه ساحلی و دریا حذف گردد.
۵ ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۳ شورای عالی شهرسازی و معماری و آستانه مغایرت های اساسی براساس تبصره یک ذیل ماده ۴۴ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران تهیه و ارائه گردد.
۶ ـ اراضی ساخته نشده جنوب شهر حد فاصل کمربندی پیشنهادی جنوب تا بافت کالبدی موجود (اراضی زراعی پیشنهادی طرح هادی) با تهیه طرح آماده سازی مناسب به قسمی که کمبودهای خدمات شهری جبران و امکان ایجاد کاربری های عمومی مورد نیاز شهر را فراهم نماید در محدوده شهر باقی بماند و همچنین اراضی با کاربری مسکونی اضافه شده به محدوده مصوب در جنوب غربی شهر (شمال کنارگذر) از محدوده شهر خارج گردد.
۷ـ نقشه منطقه بندی حریم مطابق بند ۸ مصوبه ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها مصوب مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۸ و بند ۷ مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص بررسی و تصویب طرح های جامع شهرهای زیر صدهزار نفر به شورای برنامه ریزی و توسعه استان مصوب ۱۵/۵/۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری و با رعایت مصوبه مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورای عالی شهرسازی و معماری درخصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری های شهر و تعیین سرانه آن منطبق بر جداول و ضوابط و مقررات پیشنهادی طرح جامع تهیه و ارائه گردد و حریم شهر در بخش جنوبی در حد حریم مصوب قبلی منطبق گردد و حد نهایی حریم ها از نظر تقسیمات کشوری بازنگری شود.
۸ ـ برای مجتمع های اقامتی ـ توریستی ضلع شمال شهر (مجاور ساحل) ضوابط و مقررات خاصی جهت حفظ منظر شهری دریا لحاظ گردد.
مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (۱۴۰۵) معادل ۴۱۳۸۱ نفر در محدوده ای به وسعت ۸۸۹ هکتار شامل کاربری های مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی ۵/۴۶ نفر در هکتار) و حریمی به مساحت ۴۶۵۰ هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه های ذی ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر نور بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح ها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.

معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ پیروز حناچی