تصویب نامه در خصوص تعیین میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه روزی)

شماره۱۷۸۸۱۰/ت۴۹۸۴۴هـ                                            ۳۰/۱۱/۱۳۹۲

تصویب نامه در خصوص تعیین میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه روزی)

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
هیأت وزیران در جلسه ۲۳/۱۱/۱۳۹۲ به پیشنهاد مشترک سازمان بهزیستی کشور، وزارت صنعت معدن و تجارت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (۱۰) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ـ مصوب ۱۳۸۳ـ تصویب نمود:
میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه روزی) بابت نگهداری و خدمات توانبخشی، آموزشی و حرفه آموزی معلولان از محل اعتبارات مصوب سازمان یاد شده موضوع ردیف (۱۳۱۵۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به شرح جدول زیر تعیین می شود:

/rc-assets/uploads/1539569046.1.png