لغو بندهای (الف) و (ب) تصویب نامه شماره ۱۵۴۰۵۳/ت۴۶۹۹۸ک مورخ ۶/۸/۱۳۹۱

شماره۲۱۸۰۰/ت۵۰۵۲۷هـ                            ۳۰/۲/۱۳۹۳

لغو بندهای (الف) و (ب) تصویب نامه شماره ۱۵۴۰۵۳/ت۴۶۹۹۸ک مورخ ۶/۸/۱۳۹۱

وزارت کشور
هیأت وزیران در جلسه ۲۸/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۴۵۴۲۴ مورخ ۱۳/۱۲/ ۱۳۹۲ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:
بندهای (الف) و (ب) تصویب نامه شماره ۱۵۴۰۵۳/ت۴۶۹۹۸ک مورخ ۶/۸/۱۳۹۱ لغو می گردد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری