تصویب نامه در خصوص حذف نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از متن ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ

شماره۲۲۶۳۷/ت۵۰۲۲۹هـ                       ۳/۳/۱۳۹۳

تصویب نامه در خصوص حذف نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از متن ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
هیأت وزیران در جلسه ۲۸/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۴۱۵۱۹/۶۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
با توجه به حذف نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از متن ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ و درج نام آن در بنگاه های گروه سوم ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و فقدان مجوز واگذاری آن، سازمان یاد شده مشمول بند (۱۱ـ۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور   نمی باشد .

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری