تصویب نامه در خصوص تشکیل واحد سازمانی جداگانه ای در معاونت مربوط وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور ثبت و نگهداری متمرکز حساب بدهی ها و تعهدات قانونی دولت

شماره۲۳۶۰۹/ت۵۰۱۸۳هـ                          ۴/۳/۱۳۹۳

تصویب نامه در خصوص تشکیل واحد سازمانی جداگانه ای در معاونت مربوط وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور ثبت و نگهداری متمرکز حساب بدهی ها و تعهدات قانونی دولت

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۲۸/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ـ به منظور ثبت و نگهداری متمرکز حساب بدهی ها و تعهدات قانونی دولت (وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، طرح های عمرانی که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود و بدهی ها و تعهداتی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نمی باشد) واحد سازمانی جداگانه ای در معاونت مربوط وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد می شود. این واحد موظف است نسبت به احصاء و ثبت خلاصه بدهی ها و تعهدات دولت و نگهداری متمرکز حساب آنها اقدام و گزارش های مدیریتی لازم را حداقل سالانه یک بار به هیأت وزیران، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و سایر مراجع به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید.
۲ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موظف است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اجرای بند (۱) با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید. شرح وظایف واحد یاد شده مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه و ابلاغ می گردد. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است اعتبار مورد نیاز واحد مذکور از محل اعتبار برنامه مصوب مربوط (برنامه تنظیم صورت عملکرد سالانه بودجه کل کشور) را تأمین نماید.
۳ـ دستورالعمل نگهداری حساب بدهی ها و تعهدات موضوع این تصویب نامه در دستگاه های اجرایی ذی ربط و چگونگی نگهداری و تمرکز حساب آنها در واحد موضوع بند (۱)، با رعایت ماده (۱۲۸) قانون محاسبات عمومی کشور و استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تأیید دیوان محاسبات کشور توسط وزارتخانه یاد شده ابلاغ می شود.
۴ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند رأساً با اعزام مأمور و یا از طریق سازمان حسابرسی، اسناد و مدارک مربوط را در محل دستگاه های اجرایی مورد رسیدگی قرار دهد.
۵ ـ دستورالعمل های اجرایی این تصویب نامه حسب ضرورت با رعایت مقررات قانونی مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و ابلاغ می شود.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری