اصلاح آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور

شماره۲۳۷۵۴/ت۵۰۱۱۰هـ                       ۴/۳/۱۳۹۳ 

اصلاح آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
هیأت وزیران در جلسه ۲۸/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعـت، معدن و تجارت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصـل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۹۱۲۰/ت۴۷۵۴۸هـ مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۰ به شرح زیر اصلاح می شود:
۱ـ در بند (الف) ماده (۱) عبارت «و طبق مقررات قانون تجارت مکلف به نگاهداری دفاتر تجارتی است.» حذف می شود.
۲ـ در تبصره (۲) ماده (۲)، عبارت «پایان سال ۱۳۹۱» جایگزین عبارت «سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی» می شود.
۳ـ متن زیر جایگزین ماده (۱۰) می شود:
ماده ۱۰ـ بنگاه های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد در موارد زیر دریافت و برای سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ حداکثر تا دو سال پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مالی تجدید ارزیابی و برای سال های بعد حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارائه نمایند:
الف ـ اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال ۱۳۹۰ (صرفاً برای سال تجدید ارزیابی)
ب ـ اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره مالی منتهی به خروج دارایی.
ج ـ اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری