تصویب نامه در خصوص تعیین آقای سیدحمید طهایی به عنوان استاندار البرز

شماره۲۴۵۲۴/ت۵۰۶۴۱هـ                        ۵/۳/۱۳۹۳

تصویب نامه در خصوص تعیین آقای سیدحمید طهایی به عنوان استاندار البرز

وزارت کشور
هیأت وزیران در جلسه ۴/۳/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۴۲۹۲ مورخ ۴/۳/۱۳۹۳ وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ـ تصویب کرد:
آقای سیدحمید طهایی به عنوان استاندار البرز تعیین می شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری