تصویب نامه در خصوص مبالغ پرداختی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، بابت خسارت تأخیر در پرداخت قراردادهای خرید برق از نیروگاه های بخش خصوصی

شماره۲۴۵۲۵/ت۴۹۹۲۱هـ                             ۵/۳/۱۳۹۳

تصویب نامه در خصوص مبالغ پرداختی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، بابت خسارت تأخیر در پرداخت قراردادهای خرید برق از نیروگاه های بخش خصوصی

وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه ۴/۳/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۲۰/۳۷۸۱۱/۹۲ مورخ ۲/۹/۱۳۹۲ وزارت نیرو و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و اصلاحات بعدی آن تصویب کرد:
مبالغ پرداختی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، بابت خسارت تأخیر در پرداخت قراردادهای خرید برق از نیروگاه های بخش خصوصی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری