اصلاح تصویب نامه موضوع تشکیل شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

شماره ۲۵۳۰۵/ت ۴۹۹۸۲هـ                ۸/۳/۱۳۹۳

اصلاح تصویب نامه موضوع تشکیل شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

دبیر خانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیأت وزیران در جلسه ۴/۳/۱۳۹۳ به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در تصویب نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ‍ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲، عبارت «شورای هماهنگی» به عبارت «شورای عالی» اصلاح می شود.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری