تصویب نامه در خصوص تعیین طبقه بندی گرمسیری در شهرستان طبس

شماره۴۲۲۱۷/ت۵۰۸۰۰هـ                                                         ۱۸/۴/۱۳۹۳

تصویب نامه در خصوص تعیین طبقه بندی گرمسیری در شهرستان طبس

وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۴/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۳۰/۲۰۳۹۷/۹۳ مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۳ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ ـ طبقه بندی گرمسیری، مدت و دوره زمانی آن در شهرستان طبس به شرح جدول زیر تعیین می شود: 

طبقه بندی گرمسیری

مدت

دوره زمانی

گرمسیر ۳

۳ ماه

اول خرداد تا پایان مرداد

گرمسیر ۴

۲ ماه

ماه های اردیبهشت و شهریور

۲ـ بار مالی ناشی از اجرای این تصویب نامه از محل منابع مندرج در ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه ها ـ مصوب ۱۳۸۸ـ با رعایت سقف مقرر در قوانین بودجه سالانه کل کشور تأمین می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری