تصویب نامه در خصوص تعیین مقرری ارزی دانشجویان بورسیه شاغل به تحصیل در خارج از کشور

شماره۴۴۳۴۴/ت۴۹۷۶۹هـ                                                  ۲۳/۴/۱۳۹۳

تصویب نامه در خصوص تعیین مقرری ارزی دانشجویان بورسیه شاغل به تحصیل در خارج از کشور

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۴/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۷۲۲۴/و مورخ ۷/۲/۱۳۹۳ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره ماده (۹) قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور ـ مصوب ۱۳۶۴ـ تصویب کرد:
۱ـ مقرری ارزی دانشجویان بورسیه شاغل به تحصیل در خارج از کشور به شرح جدول پیوست که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است، تعیین می شود.
۲ـ افزایش مقرری ارزی دانشجویان بورسیه شاغل به تحصیل در خارج از کشور از محل اعتبارات مربوط وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری تأمین خواهد شد.
۳ـ این تصویب نامه از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۳ لازم الاجراست.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

/rc-assets/uploads/946654508.121.png
/rc-assets/uploads/743360987.12.png