مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص تغییر کاربری بوستان مادر (پروژه نور)

شماره۳۰۰/۲۱۳۱۷                            ۲۴/۴/۱۳۹۳

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص تغییر کاربری بوستان مادر (پروژه نور)

شهردار محترم تهران
ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران
در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۳ مقرر نمود:
نظر به طرح تغییر کاربری بوستان مادر در منطقه ۵ شهرداری تهران (پروژه نور) به کاربری خدماتی و مسکونی (تغییر پهنه G در خیابان آیت اله کاشانی جنب ساختمان شهرداری منطقه ۵، به پهنه M و R ) بدون طی اقدامات قانونی و پیرو جلسات مورخ ۵/۳/۱۳۹۳ و ۱۹/۳/۱۳۹۳ شورای عالی شهرسازی و معماری و اعلام مصوبه مبنی بر توقف پروژه ساخت و ساز و درخواست مدارک و مستندات قانونی و پس از بازدید نمایندگان شورا و ارائه گزارش مبنی بر ادامه فعالیت ساختمانی در حجم وسیع، این موضوع مجدداً در دستور کار شورای عالی شهرسازی و معماری مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۳ قرار گرفت و مقرر شد:
۱ـ کلیه فعالیت های ساختمانی در محل مورد بحث می بایست بلافاصله پس از اعلام مصوبات پیشین شورا تعطیل و گزارش رسمی مبنی بر تعطیلی کار از جانب شهرداری تهران به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال می شد که تا کنون صورت نگرفته است و مسئولیت عواقب آن بر عهده شهرداری است.
۲ـ شورای عالی شهرسازی و معماری مجدداً بر تثبیت کاربری زمین مورد بحث به کاربری فضای سبز تأکید نموده و مسئول هرگونه تخلف از ضوابط مذکور، همچنان شهرداری تهران خواهد بود.
۳ـ موضوع تخلف شهرداری از اجرای مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری مبنی بر توقف فعالیت ساختمانی در صورت اصرار بر تخلف، جهت پیگیری حقوقی از طریق دبیرخانه شورای عالی به مراجع نظارتی ارجاع گردد.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی