مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد بازنگری طرح های جامع شهرهای سقز، بانه، مریوان و سنندج به صورت موضعی و موضوعی

شماره۳۰۰/۲۱۲۹۰                              ۲۴/۴/۱۳۹۳

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد بازنگری طرح های جامع شهرهای سقز، بانه، مریوان و سنندج به صورت موضعی و موضوعی

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان
در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقـررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۳ پس از استماع گزارش بازدید دبیر شورا و هیأت همراه از شهرهای مرزی و مرکز استان کردستان تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:
نظر به شرایط مهم راهبردی مناطق مرزی استان کردستان و با توجه ویژه به شهرهای آن منطقه و نیز تغییرات وسیع و سریع رخ داده در سال های اخیر در نحوه استفاده از اراضی و ساخت و ساز در محدوده و حریم این شهرها، شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۳ ضمن تأکید بر چارچوب زیر:
• ضرورت توجه به رویکرد آمایشی در منطقه
• توجه جدی به مقولات زیست محیطی و حفظ منابع طبیعی و اراضی کشاورزی و میراث فرهنگی و تاریخی
• توجه به مقوله پدافند غیرعامل با تمرکز بر سکونتگاه های روستایی در نوار مرزی و تثبیت جمیعت در آنها در نسبت و رابطه با شهرهای موردنظر
• توجه به اتخاذ راهکارهای کارآمد مدیریتی، نظارتی و هدایتی به منظور جلوگیری از رشد پدیده سفته بازی زمین در این منطقه
• ضرورت برنامه ریزی به منظور بهره گیری از پتانسیل های ایجاد شده جهت توسعه در منطقه و هدایت آن
• ضرورت هماهنگی بخش های مختلف تصمیم گیری درباره ایجاد و یا گسترش هرگونه سکونتگاه جدید در منطقه با الزامات طرح های توسعه شهری و منطقه ای
مقرر داشت:
بازنگری طرح های جامع شهرهای سقز، بانه، مریوان و سنندج با رعایت ملاحظات الزامی زیر در دستور کار قرار گیرد:
الف ـ بازنگری این طرح ها می بایست به صورت موضعی و موضوعی و در کوتاهترین زمان ممکن صورت پذیرد. به همین منظور:
۱ـ شرکت عمران بهسازی شهری با هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی استان ظرف مدت دو ماه بر مبنای مشارکت نهادهای محلی و رعایت چارچوب اشاره شده در صدر این مصوبه راهکارهای بهسازی وضعیت کالبدی این شهرها و سازمان اجرایی آن را در چارچوب طرح های عمران و بهسازی شهری تهیه و به دفتر طرح های کالبدی معاونت شهرسازی و معماری ارائه نماید.
۲ـ اعلام نتایج بررسی های موضوع بند ۱ توسط دفتر طرح های کالبدی جهت تأیید نهایی به دبیرخانه شورای عالی حداکثر دو هفته پس از ارسال آنها توسط شرکت عمران و بهسازی شهری صورت پذیرد.
۳ـ تدوین شرح خدمات بازنگری طرح جامع شهرهای فوق الذکر به همراه جدول زمان بندی انجام آنها و ارسال آنها توسط شرکت عمران و بهسازی شهری به دبیرخانه شورای عالی جهت تأیید نهایی حداکثر ظرف مدت یکماه پس از اعلام تأیید موضوع بند ۲
۴ـ معرفی مشاوران منتخب و سازمان انجام کار جهت اجرای بازنگری طرح جامع توسط شرکت عمران و بهسازی شهری با هماهنگی اداره کل استان به دبیرخانه شورای عالی جهت بررسی و تأیید حداکثر یکماه پس از اعلام تأیید موضوع بند ۳
ب ـ دبیرخانه شورای عالی موظف است در زمان های مقرر گزارش پیشرفت کار را تهیه و مراتب را به دبیر شورای عالی اطلاع دهد.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی