قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

‌قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی
ایران
‌ماده 1 - در اجرای اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی، سازمان صدا و سیمای
جمهوری اسلامی ایران سازمانی است مستقل و مستقیماً زیر‌نظر قوای سه‌گانه؛ "‌قضائیه،
مقننه و مجریه" و بدین منظور هر یک از قوا یک نماینده تعیین و به صورت شورای
سرپرستی سازمان را اداره خواهند نمود.
‌ماده 2 - نماینده هر یک از قوای سه‌گانه به ترتیب زیر تعیین می‌شود.
‌الف - نماینده قوه قضائیه، به وسیله شورای عالی قضایی با اکثریت مطلق آرا.
ب - نماینده قوه مجریه، بر اساس اصل 126 قانون اساسی توسط هیأت دولت تعیین و به
اطلاع رئیس جمهور می‌رسد.
ج - نماینده قوه مقننه، داوطلبان واجد شرایط از مجلس یا به معرفی یکی از نمایندگان
از خارج 5 روز پس از اعلام مجلس خود را به کمیسیون‌ارشاد معرفی و کمیسیون اسامی
آنان را به مجلس تسلیم، یک نفر با اکثریت مطلق آراء انتخاب می‌شود.
‌تبصره 1 - مدت تعیین نمایندگان در دوره اول حداکثر 15 روز پس از اعلام مجلس و در
دوره‌های بعدی 15 روز قبل از انقضای دوره شورای‌سرپرستی می‌باشد.
‌تبصره 2 - هر یک از قوای سه‌گانه یک نفر واجد صلاحیت را به عنوان علی‌البدل
نماینده خود تعیین می‌نماید.
‌تبصره 3 - چنانچه نماینده هر یک از قوا بر خلاف خط مشی کلی مصوب عمل کند قوه
مربوطه او را عزل و تا 15 روز شخص واجد شرایط را‌تعیین می‌نماید.
‌ماده 3 - نمایندگان منتخب قوای سه‌گانه باید دارای شرایط زیر باشند:
‌الف - مسلمان و آگاه و ملتزم به وظایف دینی.
ب - اعتقاد و التزام به اصل ولایت فقیه، طبق قانون اساسی.
ج - آگاهی کافی از سیاست داخلی و خارجی و مسائل روز و اوضاع بین‌المللی.
‌د - حسن سابقه.
‌ماده 4 - نمایندگان قوای سه‌گانه برای دو سال تعیین می‌شوند.
‌ماده 5 - وظایف شورای سرپرستی:
‌الف - تهیه، تنظیم و تصویب اساسنامه سازمان صدا و سیما و آیین‌نامه داخلی که در
آن همه جهات لازم برای سازماندهی و اداره آن و وظایف و‌اختیارات هر واحد سازمانی و
هر عضو مشخص شود.
ب - تنظیم خط مشی کلی سازمان و اصول برنامه‌ها در جهت نشر اسلام و تقویت ایمان و
بالا بردن آگاهی مردم نسبت به معارف اصیل اسلامی و‌اهداف و سیاست خارجی جمهوری
اسلامی ایران با رعایت کامل موازین اسلامی و قانون اساسی و سیاست کلی فرهنگی،
اداری، اقتصادی، نظامی و‌سیاست خارجی کشور.
ج - بند "ب" باید ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل شورای سرپرستی تهیه شود و با رعایت
اصل 74 قانون اساسی برای بررسی و تصویب به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم گردد.
‌د - تعیین مدیر عامل با اکثریت آراء از افراد خارج از خود و حداکثر ظرف مدت یک
ماه می‌باشد.
ه - بررسی و تأیید بودجه سالانه که به وسیله مدیر عامل پیشنهاد می‌شود.
‌و - نظارت مستقیم و فعال بر امور جاری سازمان و برنامه‌ها از جهت انطباق با بند
"ب" و حضور حقوقی در سازمان به منظور جوابگویی در برابر‌مسئولیتهای محوله و اقدام
فوری برای جلوگیری از تخلفات و انحرافات از طریق مدیر عامل.
‌ز - رسیدگی به شکایات و پاسخ به آنها و اقدام فوری برای رفع نواقص.
ح - شورای سرپرستی باید اساسنامه سازمان را جهت تصویب نهایی با رعایت اصل 74 قانون
اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
‌ماده 6 - جلسات شورای سرپرستی با حضور سه نفر رسمیت دارد و کلیه مصوبات آن با
اکثریت آراء معتبر است.
‌ماده 7 - مدیر عامل و معاونان باید شرایط زیر را دارا باشند.
‌الف - مسلمان، آگاه به معارف اصیل اسلامی و التزام عملی به وظایف دینی.
ب - اعتقاد و التزام به اصل ولایت فقیه طبق قانون اساسی.
ج - آگاهی کافی از سیاست داخلی و مسائل روز و اوضاع بین‌المللی.
‌د - قدرت مدیریت و تخصص نسبی و اطلاعات لازمه.
ه - حسن سابقه.
‌ماده 8 - وظایف و اختیارات مدیر عامل:
‌الف - اداره همه امور جاری سازمان، مشتمل بر تهیه طرحها و برنامه‌ها و اجرای آنها
و استخدام و نصب و عزل معاونان و کارکنان، با رعایت کامل‌صلاحیت افراد، به ویژه از
جنبه‌های دینی و اخلاقی.
ب - اجرای مصوبات شورای سرپرستی.
‌ماده 9 - مدیر عامل در برابر شورای سرپرستی مسئول است.
‌قانون فوق مشتمل بر نه ماده و سه تبصره در جلسه روز دوشنبه هشتم دی ماه یک هزار و
سیصد و پنجاه و نه شمسی به تصویب مجلس شورای‌اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان
آنرا تأیید نموده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی