قانون مالیات بلدی بر وسایط نقلیه

‌قانون مالیات بلدی بر وسایط نقلیه
‌مصوبه پنجم شهر ربیع‌الاول 1328 قمری
‌ماده اول -
‌فقره اول: مالیاتهایی که برای مصارف بلدیه در بلاد ایران هرماهه از وسایط نقلیه
دریافت خواهد شد به قرار ذیل است:
(1) درشکه مطلقاً دوازده قران
(2) کالسکه و لاندو مطلقاً پانزده قران
(3) چهارچرخه بارکش چهار قران
(4) دوچرخه بارکش دو قران و دهشاهی
(5) دلیجان امنیبوس پانزده قران
(6) چرخهای دستی سیار مخصوص کسب یک قران
(7) اتومبیل پنج تومان
(8) واگن اتومبیل هر یکی سه تومان
(9) گاری یک تومان
(10) دوچرخه سواری پنج قران
(11) ولوسیپد دو قران
(12) ولوسیپد بخاری (‌موتورسیکل) پنج قران
(13) اسب و قاطر و شتر اعم از اسب کالسکه و درشکه و گاری و سواری یا باری دو قران.
(14) الاغ سواری یک قران.
(15) الاغ باری ده شاهی.
(16) گاو عرابه کش یک قران.
‌فقره ثانی: مالیاتهایی که برای مصارف مزبوره از وسایط نقلیه که از خارج داخل شهر
می‌شود در هر دفعه ورود دریافت خواهد شد به قرار ذیل است:
(1) از هر گاری بدون ملاحظه عده اسب چهار قران.
(2) دوچرخه بارکش بدون ملاحظه عده اسب یک قران.
(3) چهار چرخه بارکش بدون ملاحظه عده اسب دو قران.
(4) کالسکه و درشکه بدون ملاحظه عده اسب سه قران.
(5) اتومبیل یک تومان.
(6) واگن اتومبیل شش قران.
(7) دلیجان چهار قران.
(8) گاو بارکش و الاغ سه شاهی قاطر و اسب و یابو پنج شاهی شتر شش شاهی.
‌ماده دوم - انجمن بلدی هر شهری از بلاد ایران اگر صلاح و مقتضی بداند حق دارد
کسور اعشاری اضافه (‌یعنی چند صد یک) یا تومان شمار نسبت‌به اصل مالیات بلدی وسایط
نقلیه برای همان شهر تصویب نموده به توسط حاکم به وزیر داخله پیشنهاد کند که پس از
تصدیق به صورت لایحه قانونی‌به مجلس تقدیم نماید.
‌ماده سوم - تأدیه مالیاتهای مذکوره در فقره اولی ماده (1) به موجب قبض و بلیط
مخصوص خواهد بود که مدت اعتبار آن در بلیط مصرح است مالها‌و چارپایان مذکوره در
فقره ثانیه از ماده اولی هم که از طرف شهرها به شهر تردد می‌کنند می‌توانند در هر
ماهی یک مرتبه مطابق وسایط نقلیه مذکوره در‌فقره اولی در ماده یک مالیات داده و از
اداره بلدیه قبض و بلیط ماهیانه برای خود تحصیل نمایند وسایط نقلیه که دارای بلیط
ماهیانه باشند در حین‌خروج و دخول به شهر از تأدیه مالیات و دخولیه مذکوره در فقره
ثانیه ماده (1) معاف خواهند بود.
‌ماده چهارم - کالسکه و درشکه و امثال آنها که اسقاط شده و یا مثل مال‌التجاره
برای فروش گذاشته‌اند از مالیات بلدی معاف خواهند بود ولی باید‌اداره بلدیه قبلاً
چرخ آنها را بسته و مهر سربی کند و هر وقت صاحب آلات مزبوره بخواهد آنها را به کار
بیندازد و یا بفروشد به اداره بلدیه اطلاع می‌دهد‌که مهر خود را بر دارد و از آن
روز تأدیه مالیات خواهد نمود و حق مهر کردن اداره بلدیه در هر مرتبه دو قران خواهد
بود.
‌ماده پنجم - هر کس از تأدیه مالیات‌های مزبوره در ظرف مدتی که بلدیه معین می‌کند
امتناع و تخلف نماید در دفعه اولی به علاوه یک ثلث و در‌دفعات بعد ضعف مبلغ اصل از
او دریافت خواهد شد.
‌ماده ششم - مالیاتهای مذکوره در مواد فوق به توسط مباشرین اداره بلدیه وصول شده و
بر طبق دستورالعملهای انجمن بلدی که موافق قوانین‌خواهد بود در تحت نظارت انجمن
بلدی خرج خواهد شد.
‌ماده هفتم - صاحبان وسائط نقلیه مکلفند بر این که خودشان به اداره بلدیه عده
وسایط نقلیه خود را از هر قبیل بعد از اعلان اداره مزبوره در مدت‌مهلتی که خود
اداره معین می‌کند اظهار نموده بلیط ماهیانه دریافت کنند در صورت تخلف از مضمون
این ماده و تأخیر اظهار تا یک ماه ضعف مبلغ‌بدهی او دریافت می‌شود.
‌ماده هشتم - وسایط نقلیه که از مالیات معافند به قرار ذیل است:
(1) وسایط نقلیه مخصوص سلطنت و دولت.
(2) وسایط نقلیه مخصوص مأمورین سیاسی دول خارجه.
(3) وسایط نقلیه عسکریه از هر قبیل.
(4) وسایط نقلیه متعلقه به خدمات صحیه.
(5) وسایط نقلیه مخصوص به خدمات بلدیه.
‌ماده نهم - این قانون در هر محل ده روز بعد از اعلان آن به موقع اجرا گذاشته
می‌شود.
‌تبصره - در مواردی که نوشته شده است (‌بدون ملاحظه عده اسب) نه مقصود آن است که
از مالهایی که به گاری و دوچرخه و غیره بسته شده است‌مالیات علیحده گرفته نمی‌شود
مگر در صورتی که به گاری و دلیجان و کالسکه و درشکه زیاده از چهار مال و به
چهارچرخه زیادتر از دو مال و به‌دوچرخه زیادتر از یک مال بسته شود که در آن موارد
از مالهای زیادی موافق جزء هشتم فقره ثانیه مالیات اخذ می‌شود.

*‌پاورقی: این قانون به موجب قانون "‌مالیات راه و الغای عوارض و مالیاتهای بلدی"
مصوب 19 بهمن ماه 1304 شمسی نسخ شده است.