قانون تفویض اختیارات و وظایف شورای عالی هواپیمایی کشوری

‌قانون تفویض
اختیارات و وظایف شورای عالی هواپیمایی کشوری
‌ماده واحده - مادام که قانون جدید هواپیمایی کشور به تصویب نرسیده کلیه اختیارات
و وظایف شورای عالی هواپیمایی کشوری موضوع قانون‌اصلاح ماده 6 قانون هواپیمایی
کشوری مصوب 1347 به هیأتی مرکب از 7 نفر به شرح زیر تفویض می‌گردد:
1- معاون وزارت راه و ترابری و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری
2- یک نفر از اعضاء مطلع هواپیمایی کشوری به انتخاب وزیر راه و ترابری
3- یک نفر نماینده مطلع از وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر امور
اقتصادی و دارایی.
4- یک نفر نماینده مطلع از سازمان برنامه و بودجه به انتخاب وزیر مشاور و سرپرست
سازمان برنامه و بودجه.
5- یک نفر متخصص حقوق هوایی به انتخاب وزیر راه و ترابری. در صورت لزوم مدیر عامل
شرکت هواپیمایی ملی ایران و یک نفر نماینده از‌مؤسسات هواپیمایی داخلی در جلسات
هیأت شرکت نموده ولی حق رأی ندارند.
6- یک نفر نماینده مطلع از وزارت امور خارجه به انتخاب وزیر و یا سرپرست وزارت
امور خارجه.
7- یک نفر نماینده مطلع نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران به انتخاب وزیر دفاع.
‌تبصره - آیین‌نامه هیأت مذکور شامل طرز تشکیل جلسات و طریق ارجاع امور رسیدگی و
اتخاذ تصمیم و سایر مسائل مربوطه به وسیله هیأت‌تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران
به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز چهارشنبه بیست و هفتم
اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و نه شمسی به تصویب‌مجلس شورای اسلامی رسیده و
شورای محترم نگهبان آن را تأیید نموده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی