قانون تعویض اراضی سیاهدشتک مصوب شورای انقلاب به اراضی دیگر

‌قانون تعویض اراضی سیاهدشتک
مصوب شورای انقلاب به اراضی دیگر
‌ماده واحده - به موجب این قانون وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به جای اراضی
سیاهدشتک موضوع مصوبه 58.7.8 شورای انقلاب‌اسلامی طبق ضوابط شهرسازی مصوب و طبق
تصویبنامه مورخ 60.3.13 شورای نظارت بر گسترش شهر تهران از اراضی باقلازار (‌شمال
شرقی‌تهران) و اراضی سلیمانیه (‌جنوب شرقی تهران) به عنوان معوض به واجدین شرایط
واگذار نماید و در صورت امکان می‌تواند از سایر اراضی دولتی‌واگذار نماید.
‌تبصره 1 - وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند به تقاضای مالکین مذکور در سایر
شهرستانها زمین معوض واگذار نماید.
‌تبصره 2 - زمینهای معوض مورد واگذاری موضوع این ماده واحده از شمول ضوابط تفکیک
معاف بوده و نسبت به مساحت مازاد بر زمین اولیه‌مالک یک دهم ارزشهای معاملاتی زمین
(‌ارزش منطقه‌ای) دریافت خواهد شد.
‌تبصره 3 - واگذاری اراضی سیاهدشتک پائین که قبل از تصویب این قانون صورت گرفته به
قوت خود باقی است و شهرداری تهران موظف است‌برای اراضی مذکور پروانه ساختمانی صادر
نماید.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه پنجم مهر ماه یک هزار و سیصد و
شصت با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس‌شورای اسلامی رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی