قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست

‌قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست
‌ماده واحده - دولت مکلف است نسبت به تضمین بیمه و رفاه زنان و کودکان بی‌سرپرست
موضوع بند چهارم اصل بیست و یکم قانون اساسی اقدام‌و حداکثر ظرف سه ماه لایحه آنرا
برای تصویب به مجلس تقدیم دارد.
‌تبصره - دولت باید حتی‌الامکان در لایحه جهت خودکفا نمودن بیمه‌شدگان را مورد
توجه خاص قرار دهد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه اول آبان ماه یک
هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و‌به تأیید شورای نگهبان رسیده
است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی