قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی

‌قانون فهرست نهادها و مؤسسات
عمومی غیر دولتی
‌ماده واحده - واحدهای سازمانی مشروحه زیر و مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات و
نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده 5 قانون‌محاسبات عمومی کشور مصوب 1366
می‌باشند:
1 - شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنان
متعلق به شهرداریها باشد.
2 - بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی.
3 - هلال احمر.
4 - کمیته امداد امام.
5 - بنیاد شهید انقلاب اسلامی.
6 - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
7 - کمیته ملی المپیک ایران.
8 - بنیاد 15 خرداد.
9 - سازمان تبلیغات اسلامی.
10 - سازمان تأمین اجتماعی.
‌تبصره 1 - مؤسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر
از شرکت و برای مقاصد غیر تجارتی و غیر انتفاعی‌توسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی
غیر دولتی تأسیس و اداره می‌شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا
نهاد عمومی غیر‌دولتی باشد.
‌تبصره 2 - اجرای قانون در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی که تحت نظر مقام ولایت
فقیه هستند با اذن معظم‌له خواهد بود.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز یک‌شنبه نوزدهم تیر ماه یک
هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ 1373.4.29 به تأیید
شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری