قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری

‌قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری
‌ماده واحده - قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند.
1 - ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری
اسلامی ایران.
2 - طهارت مولد.
3 - تابعیت ایران و انجام خدمت وظیفه یا دارا بودن معافیت قانونی.
4 - صحت مزاج و توانایی انجام کار و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
5 - دارا بودن اجتهاد به تشخیص شورای عالی قضایی یا اجازه قضا از جانب شورای عالی
قضایی به کسانی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانس‌الهیات رشته منقول یا لیسانس
دانشکده علوم قضایی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی
قم هستند یا طلابی که سطح‌را تمام کرده و دو سال خارج فقه و قضا را با امتحان و
تصدیق جامعه مدرسین دیده باشند مادامی که به اندازه کافی مجتهد جامع‌الشرایط در
اختیار‌شورای عالی نباشد.
‌تبصره - شرایطی که در این قانون برای قاضی ذکر شده در مورد قضات شاغل نیز باید
رعایت شود و رسیدگی به این جهت بر عهده شورای عالی‌قضایی است. شورای عالی قضایی
می‌تواند قضاتی را که بر اساس این رسیدگی واجد این شرایط نباشند، چنانچه صلاحیت
حقوقدان مشاور طبق‌مصوبه مجلس شورای اسلامی در دیوان عدالت را داشته باشند، برای
مشاورت انتخاب نماید و نسبت به بقیه اگر پانزده سال به بالا سابقه خدمت
داشته‌باشند با سنوات خدمت بازنشسته کند و در مورد سایرین در صورتی که واجد وثاقت
و حسن سابقه باشند به کار اداری بگمارد و دیگران را به ازاء هر‌سال خدمت با پرداخت
یک ماه حقوق و مزایا بازخرید کند قضاتی که مایل به خدمت به کار اداری نباشند،
بازخرید می‌شوند.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز سه شنبه چهاردهم اردیبهشت
ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای‌اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان
رسید.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی