قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب

‌قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای
انقلاب
‌ماده واحده - دادسراها و دادگاههای انقلاب بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران
است و زیر نظر شورای عالی قضایی اداره می‌شوند و‌صلاحیت آن عبارت است از رسیدگی به
:
1 - کلیه جرائم علیه امنیت خارجی و داخلی و محاربه یا افساد فی‌الارض.
2 - سوء قصد به مقامات سیاسی.
3 - کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق.
4 - قتل و کشتار و حبس و شکنجه به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم
ایران به آمریت و مباشرت.
5 - غارت بیت‌المال.
6 - گرانفروشی و احتکار ارزاق عمومی.
‌تبصره - کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مخالف باشد از تاریخ لازم‌الاجرا
شدن این قانون ملغی است.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه یازدهم اردیبهشت
ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو با حضور شورای محترم‌نگهبان به تصویب مجلس شورای
اسلامی رسید.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی