قانون تغییر نام وزارت دفاع ملی

‌قانون تغییر نام وزارت دفاع ملی
‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون نام وزارت دفاع ملی به وزارت دفاع تغییر
می‌یابد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه دوم خرداد ماه یک هزار و
سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید‌شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی