قانون الحاق موادی به آیین نامه داخلی راجع به تقاضای رأی اعتماد و نحوه برگزاری آن

‌قانون الحاق موادی به آیین‌نامه داخلی راجع به تقاضای رأی اعتماد
و نحوه برگزاری آن
‌ماده 1 - در آغاز هر دوره مجلس شورای اسلامی، حداکثر دو ماه پس از انتخاب هیأت
رئیسه دائم مجلس، نخست‌وزیر موظف است از مجلس‌تقاضای رأی اعتماد نماید.
‌تبصره 1 - تقاضای فوق توسط رییس مجلس در اولین جلسه علنی قرائت و ظرف مدت دو الی
چهار روز در جلسه علنی مجلس به شور گذاشته‌می‌شود.
‌تبصره 2 - نخست‌وزیر می‌تواند در جلسه رأی اعتماد به مدت دو ساعت در رابطه با
عملکرد گذشته و برنامه‌های آینده خویش صحبت نماید.
‌تبصره 3 - نخست‌وزیر می‌تواند در صورت تمایل مقداری از وقت خود را در اختیار
نمایندگان موافق قرار دهد.
‌تبصره 4 - نمایندگان موافق و مخالف می‌توانند هر کدام به مدت 15 دقیقه و مجموعاً
به مدت 3 ساعت در موضوع فوق به تساوی صحبت نمایند‌و هر نماینده می‌تواند وقت خود
را در اختیار نماینده دیگری که ثبت نام کرده قرار دهد در این صورت حداکثر وقت صحبت
برای نماینده‌ای که از وقت‌دیگری استفاده می‌نماید نیم ساعت خواهد بود.
‌تبصره 5 - پس از مذاکرات نخست‌وزیر و نمایندگان رأی‌گیری با ورقه و مخفی به عمل
خواهد آمد.
‌تبصره 6 - میزان رأی اعتماد اکثریت مطلق آراء حاضرین صاحب رأی در مجلس خواهد بود.
‌ماده 2 - در صورتی که مجلس به نخست‌وزیر رأی اعتماد داد وی موظف است ظرف یک هفته
برای وزراء کابینه درخواست رأی اعتماد نماید.
‌تبصره 1 - نخست‌وزیر موظف است ظرف این مدت برای آشنایی بیشتر نمایندگان شرح حال و
عملکرد هر یک از از وزراء و برنامه‌های آینده آنها‌را حداقل سه روز قبل از بحث در
مجلس تکثیر و در اختیار نمایندگان قرار دهد.
‌تبصره 2 - نمایندگان موافق و مخالف هر یک به مدت پانزده دقیقه و مجموعاً پنج ساعت
می‌توانند درباره اعضاء هیأت دولت و برنامه گذشته و‌آینده آنها صحبت نمایند و هر
نماینده‌ای که ثبت نام کرده می‌تواند در صورت توافق از تمام یا قسمتی از وقت
نماینده دیگر استفاده کند.
‌تبصره 3 - هر یک از وزراء می‌توانند دو برابر مدتی که مخالفین آنها صحبت کرده‌اند
در دفاع از خود و عملکرد و برنامه‌های خویش صحبت کنند.
‌تبصره 4 - پس از مذاکرات نمایندگان مخالف و موافق و وزراء برای هر یک از وزراء
رأی اعتماد به طور جداگانه با ورقه و غیر علنی اخذ می‌شود.
‌تبصره 5 - میزان رأی اعتماد اکثریت مطلق آراء موافق حاضرین صاحب رأی در مجلس
خواهد بود.
‌ماده 3 - در صورتی که مجلس به یک یا چند وزیر رأی اعتماد نداد نخست‌وزیر و رییس
جمهور موظفند با رعایت اصل 133 قانون اساسی ظرف‌مدت پانزده روز فرد یا افراد دیگری
را برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی نمایند.
‌ماده 4 - در صورت عدم رأی اعتماد مجلس به نخست‌وزیر رییس جمهور در مدت مقرر در
آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی فرد دیگری را جهت‌اخذ رأی تمایل به مجلس معرفی
می‌نماید.
‌ماده 5 - کیفیت رأی اعتماد نخست‌وزیر و وزراء و همه مسائل مربوط به آن در مورد
اصل 87 و اصل 136 طبق این قانون خواهد بود.
‌تبصره - تشخیص موارد مسائل مهم و مورد اختلاف مذکور در اصل 87 که دولت می‌تواند
در زمینه آنها از مجلس رأی اعتماد بگیرد با هیأت دولت‌است.
‌قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و دوازده تبصره در جلسه روز سه‌شنبه نهم مرداد ماه
یک هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و‌به تأیید شورای محترم نگهبان
رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی