قانون تغییر سمت وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه به وزیر برنامه و بودجه و قرار گرفتن سازمان بهزیستی زیر نظر وزارت بهداری

‌قانون تغییر سمت
وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه به وزیر برنامه و بودجه و قرار گرفتن
سازمان بهزیستی زیر‌نظر وزارت بهداری
‌ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون:
‌الف - سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه تغییر می‌یابد و سمت وزیر
مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه به وزیر برنامه و‌بودجه تغییر می‌کند.
ب - کلیه وظایف، مسئولیتها و اختیارات رییس سازمان برنامه و بودجه به وزیر برنامه
و بودجه محول می‌گردد.
ج - کلیه کارکنان و تشکیلات و تأسیسات و اموال سازمان برنامه و بودجه به وزارت
برنامه و بودجه منتقل می‌شوند.
‌ماده 2 - از تاریخ تصویب این قانون:
‌الف - سازمان بهزیستی زیر نظر "‌وزارت بهداری" انجام وظیفه می‌نماید.
ب - دولت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه لایحه تشکیلات و وظایف و اختیارات وزارت
بهداری و بهزیستی را جهت تصویب به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم بدارد.
‌قانون مشتمل بر دو ماده در جلسه روز یکشنبه شانزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت
و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1363.10.27 به تأیید شورای محترم نگهبان
رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی