قانون وظایف وزارت امور خارجه

‌قانون وظایف وزارت امور خارجه
‌ماده 1 - وزارت امور خارجه عهده‌دار اجرای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.
‌ماده 2 - وزارت امور خارجه در اجرای مفاد ماده 1 وظایف اساسی زیر را عهده‌دار
خواهد بود.
1 - بررسی، برقراری، تنظیم، حفظ و توسعه روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران با سایر
دولتها و سازمانهای سیاسی بین‌المللی و نظارت و‌اشراف بر سایر روابط خارجی.
‌تبصره - برقراری و قطع روابط سیاسی با تصویب هیأت وزیران انجام خواهد گرفت.
2 - ایجاد و اداره نمایندگیهای سیاسی و کنسولی در کشورهای خارجی و سازمانهای سیاسی
بین‌المللی بر اساس قوانین و مقررات مربوط.
3 - توجه و مراقبت دائم و اقدامات لازم و به موقع نسبت به وقایع بین‌المللی به
ویژه وقایع جهان اسلام و تهیه و تنظیم گزارش‌های لازم و دقیق در‌این زمینه با
پیش‌بینی و پیشنهادات جهت اطلاع مراجع ذیربط.
4 - فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای انجام وظایف نمایندگیهای دولتهای خارجی و
سازمانهای بین‌المللی در ایران طبق قوانین و مقررات و‌عرف داخلی و بین‌المللی و بر
اساس اصل عمل متقابل با هماهنگی و همکاری دستگاههای ذیربط.
5 - تدوین و اجرای آیین‌نامه‌های مربوط به تابعیت و پناهندگی سیاسی با همکاری و
هماهنگی وزارت کشور و سایر دستگاههای ذیربط.
6 - انجام اقدامات لازم در زمینه امور کنسولی اعم از حفظ حقوق و منافع اتباع
ایرانی خارج از کشور و امور مربوط به تابعیت و احوال شخصیه‌آنان با همکاری
دستگاههای ذیربط.
7 - همکاری با دستگاههای اجرایی کشور و ارائه نظریات لازم با رعایت ملاحظات سیاسی
خارجی در جهت بررسی و تهیه طرحهای مربوط به‌برقراری و گسترش مناسبات اقتصادی،
فرهنگی، علمی، فنی و غیره.
8 - فراهم آوردن موجبات و زمینه‌های شرکت و عضویت دستگاههای دولتی در مجامع،
سازمانها و کنفرانسهای بین‌المللی و ایجاد تسهیلات لازم‌با همکاری و مشارکت
دستگاههای ذیربط.
9 - همکاری با وزارت ارشاد اسلامی و دستگاههای ذیربط در اشاعه فرهنگ اسلامی در
کشورهای خارجی.
10 - همکاری با وزارت ارشاد اسلامی در فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای خبرگزاریها
و نمایندگیهای مطبوعاتی خارجی در چهارچوب روابط و‌مقررات و سیاستهای ارشادی و
تبلیغاتی کشور با هماهنگی دستگاههای ذیربط.
11 - همکاری با وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سایر دستگاههای ذیربط در انجام امور
دانشجویان ایرانی خارج از کشور و بورسهای واگذاری به‌جمهوری اسلامی ایران و
بالعکس.
12 - تهیه و تدوین مقررات و تنظیم لوایح مربوط به وظایف محوله.
13 - همکاری با دستگاههای ذیربط در ایجاد زمینه‌های مناسب به منظور بهره‌گیری از
استعدادها و امکانات دانشجویان و اتباع ایرانی خارج از‌کشور.
14 - انجام اقدامات لازم منبعث از قوانین و مقررات کشور که در ارتباط با وظایف
وزارت امور خارجه می‌باشد.
15 - تهیه و تنظیم متون معاهدات مربوط به تعیین خطوط مرزی (‌زمینی، رودخانه‌ای،
هوایی، دریایی) و موافقتنامه‌های انتظامات سرحدی و‌نظارت بر حسن اجرای آنها،
همچنین رسیدگی و حل فصل اختلافات مربوط به خطوط سرحدی با همکاری و هماهنگی
ارگانهای ذیربط با رعایت اصل78 قانون اساسی.
16 - تهیه لوایح مربوط به تعیین خطوط مبداء و حد دریای سرزمینی، فلات قاره، منطقه
انحصاری اقتصادی و منطقه انحصاری ماهیگیری.
17 - بررسی و ابلاغ موافقت با استملاک عین یا منفعت نمایندگیهای خارجی و استملاک
اتباع بیگانه در ایران و انجام امور مربوط به استملاک‌دولت جمهوری اسلامی ایران در
کشورهای خارجی.
‌ماده 3 - کلیه نهادها و ارگانهای جمهوری اسلامی مکلفند در تنظیم مناسبات و
برقراری هر نوع ارتباط با دول خارجی و انعقاد قرار داد و همکاریهای‌فنی، اقتصادی،
فرهنگی علمی و نظامی با کشورهای خارج و سازمانهای بین‌المللی هماهنگی سیاسی لازم
با وزارت امور خارجه به عمل آورده و‌وزارت امور خارجه نیز مکلف است نسبت به فراهم
آوردن موجبات تأمین هماهنگی و ایجاد ارتباط و تسهیلات لازم بر اساس اصول و
سیاستهای‌خارجی و حفظ مصالح جمهوری اسلامی ایران اقدام لازم را معمول دارد.
‌ماده 4 - وزارت امور خارجه باید موجبات حمایت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفان
بالاخص مسلمانان علیه مستکبران را در هر نقطه جهان بدون‌دخالت در امور ملتهای دیگر
بر اساس اهداف و سیاستهای خارجی کشور با هماهنگی با سایر دستگاههای ذیربط فراهم
آورد.
‌تبصره - نحوه هماهنگی بر اساس آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد وزارت امور خارجه
به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده 5 - وزارت امور خارجه مکلف است به منظور ایجاد زمینه‌های لازم برای عقد
قراردادها، عهدنامه‌ها، موافقتنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌های دولت‌جمهوری اسلامی ایران
با کشورهای جهان و سازمانهای بین‌المللی اقدامات لازم را به عمل آورد.
‌ماده 6 - وزارت امور خارجه مکلف است نیروهای مورد نیاز خود را از طریق آموزشهای
لازم قبل از خدمت و ضمن خدمت با هماهنگی‌دستگاههای ذیربط تأمین نماید.
‌ماده 7 - وزارت امور خارجه مکلف است آیین‌نامه نظارت نمایندگیهای سیاسی و کنسولی
جمهوری اسلامی ایران بر نمایندگیهای سایر‌وزارتخانه‌ها، سازمانها و نهادهای جمهوری
اسلامی در خارج از کشور و نحوه هماهنگی فیمابین را ظرف 6 ماه پس از تصویب این
قانون تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.
‌ماده 8 - وزارت امور خارجه مکلف است بر اساس موازین اسلامی و اصول مندرج در قانون
اساسی تجدید نظر اساسی در قوانین و مقررات جاریه‌مورد عمل خود را انجام و جهت
تصویب به مراجع ذیربط، ارائه نماید (‌اصل چهارم قانون اساسی).
‌ماده 9 - سفرا و مسئولان نمایندگیهای سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در حوزه
مأموریت خویش مسئول کلیه فعالیتهای سیاسی و‌تبلیغاتی و فرهنگی و اقتصادی جمهوری
اسلامی ایران بوده و نمایندگان و مأموران سایر وزارتخانه‌ها باید اقدامات و
فعالیتهای خود را با آنها هماهنگ‌سازند.
‌قانون فوق مشتمل بر نه ماده و دو تبصره در جلسه روز سه شنبه بیستم فروردین ماده
یک هزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1364.1.28 به
تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی