قانون تبدیل بروج به ماه های فارسی از نوروز 1304 شمسی

‌قانون تبدیل بروج
به ماه‌های فارسی از نوروز 1304 شمسی
‌مصوب شب 11 فروردین ماه 1304 شمسی
‌ماده اول - مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید که از نوروز (1304) تاریخ رسمی سالیانه
مملکت به ترتیب ذیل معمول گردد و دولت مکلف‌است که در تمام دوایر دولتی اجرا
نماید:
‌الف - مبدأ تاریخ: سال هجرت حضرت خاتم‌النبیین محمدبن‌عبدالله صلوات الله علیه از
مکه معظمه به مدینه طیبه.
ب - آغاز سال: روز اول بهار.
ج - سال: کماکان شمسی حقیقی.
‌د - اسامی و عده ایام ماه‌ها:
1 - فروردین 31 روز 7 - مهر 30 روز
2 - اردیبهشت 31 روز 8 - آبان 30 روز
3 - خرداد 31 روز 9 - آذر 30 روز
4 - تیر 31 روز 10 - دی 30 روز
5 - امرداد 31 روز 11 - بهمن 30 روز
6 - شهریور 31 روز 12 - اسفند 29 روز
‌تبصره - در سنین کبیسه اسفند 30 روز خواهد بود.
‌ماده دوم - ترتیب سال‌شماری ختاوایغور که در تقویم‌های سابق معمول بوده از تاریخ
تصویب این قانون منسوخ خواهد بود.
‌این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه شب یازدهم ماه فروردین یک هزار و سیصد
و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - مؤتمن‌الملک