قانون انحلال سازمان پیشاهنگی کشور

‌قانون انحلال سازمان پیشاهنگی کشور
‌ماده واحده - به منظور کمک به تحقق اهداف تربیتی و تعلیماتی جمهوری اسلامی ایران
و استفاده متناسب از امکانات و تجهیزات موجود از تاریخ‌تصویب این قانون سازمان
پیشاهنگی کشور منحل و امکانات و تجهیزات آن کلاً در اختیار وزارت آموزش و پرورش
قرار داده می‌شود تا در جهت‌فعالیتهای امور تربیتی به کار گیرد.
‌تبصره 1 - وزارت آموزش و پرورش موظف است ظرف 3 ماه پس از تصویب این قانون کلیه
اموال منقول و غیر منقول سازمان مذکور‌صورت‌برداری کند و آنها را در اختیار بگیرد
و یک نسخه از فهرست تفکیکی آنها را به منظور ثبت دفاتر مربوطه در ظرف همین مدت به
وزارت امور‌اقتصاد و دارایی ارسال دارد و همزمان یک نسخه دیگر را برای اطلاع به
کمیسیون آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی بفرستد.
‌تبصره 2 - کلیه اعتبارات جاری و عمرانی سازمان مذکور مصوب در قانون بودجه کشور به
وزارت آموزش و پرورش انتقال می‌یابد.
‌تبصره 3 - وزارت آموزش و پرورش به منظور تعیین تکلیف کارکنان این سازمان هیأتی را
معین خواهد کرد تا ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این‌قانون با توجه به سوابق کارکنان
مذکور و با رعایت مقررات استخدامی و با هماهنگی سازمان امور اداری استخدامی محل
خدمت آنها را تعیین نماید.
‌تبصره 4 - جهت تقویت بنیه تربیتی و پرورشی جوانان و نوجوانان سازمانی با مسئولیت
معاونت پرورشی به نام سازمان جوانان و نوجوانان‌تشکیل می‌شود.
‌تبصره 5 - وزارت آموزش و پرورش موظف است ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون
اساسنامه امور تربیتی و سازمان جوانان و نوجوانان را‌جهت تصویب به مجلس شورای
اسلامی تقدیم نماید.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و چهارم
شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ
1364.6.28 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی