قانون واگذاری پرداخت حقوق و مزایای ماهانه وراث شهدا و مفقودین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کارمندان کشوری به بنیاد شهید انقلاب اسلامی

‌قانون
واگذاری پرداخت حقوق و مزایای ماهانه وراث شهدا و مفقودین نیروهای مسلح جمهوری
اسلامی ایران و‌کارمندان کشوری به بنیاد شهید انقلاب اسلامی
‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون پرداخت حقوق و مستمری و مزایای مستمر
ماهانه وراث آن عده از پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌و کمیته‌های انقلاب
اسلامی، ارتش، ژاندارمری و شهربانی (‌مشمولین لایحه قانونی مربوط به حقوق مستمری
وراث شهدای نیروهای مسلح جمهوری‌اسلامی ایران مصوب 1359.3.24 شورای انقلاب) و
کارمندان کشوری (‌مشمولین قانون برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه عائله
تحت‌تکفل جانبازان و شهدای انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و پرداخت حقوق و
مزایای مجروحین جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی مصوب1361.11.25 و اصلاحات بعدی آن) که
بعد از به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی شهید یا مفقود شده یا می‌شوند، به بنیاد شهید
انقلاب اسلامی محول‌می‌گردد.
‌تبصره 1 - در صورتی که میزان این وجوه کمتر از مبلغی باشد که بنیاد شهید انقلاب
اسلامی برابر ضوابط خود به وراث سایر شهدا و مفقودین‌پرداخت می‌کند، مابه‌التفاوت
آن را به مشمولین این ماده واحده نیز پرداخت خواهد کرد.
‌تبصره 2 - اعتبار مربوط از تاریخ مذکور از بودجه وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذیربط
کسر و به اعتبار بنیاد شهید انقلاب اسلامی اضافه خواهد شد.
‌تبصره 3 - کلیه صندوقهای بازنشستگی مکلفند کسورات بازنشستگی این قبیل مستخدمین را
که به درجه رفیع شهادت نائل می‌گردند عیناً به بنیاد‌شهید انقلاب اسلامی واریز
نمایند.
‌تبصره 4 - نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکتهای
دولتی و وابسته به دولت مکلفند پس از احراز شهادت و‌تعیین وراث شهدا و مفقودین و
میزان حقوق مستمری آنان و انجام سایر امور مربوط برابر قوانین و مقررات جاری مراتب
را به منظور برقراری حقوق و‌مزایای مستمر ماهانه به بنیاد شهید انقلاب اسلامی
اعلام نمایند.
‌تبصره 5 - انجام خدمات رفاهی و برقراری امتیازاتی که به موجب قوانین و مقررات
استخدامی موجود به این قبیل مستمری‌بگیران تعلق می‌گیرد‌کماکان به عهده دستگاه
متبوع آن گونه کارمندان خواهد بود و در صورتی که بنیاد شهید انقلاب اسلامی خدمات
رفاهی بیشتری را به وارث سایر شهدا و‌مفقودین ارائه نماید مستمری‌بگیران مذکور نیز
از آن بهره‌مند خواهند شد.
‌تبصره 6 - آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط بنیاد شهید انقلاب اسلامی با هماهنگی
وزارتخانه‌های سپاه و دفاع و کشور و سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور ظرف مدت سه
ماه تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه یکشنبه بیست و دوم دی ماه هزار
و سیصد و شصت و چهار تصویب و در تاریخ1364.10.26 به تأیید شورای محترم نگهبان
رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی