قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور

‌قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی
کشور
‌ماده واحده - به وزارت فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده می‌شود به منظور:
‌الف - مطالعه و تحقیق در آثار باقیمانده از گذشتگان جهت معرفی ارزشهای نهفته در
آنها.
ب - انجام پژوهشهای باستان‌شناسی و مردم‌شناسی و هنرهای سنتی.
ج - بررسی، شناسایی، ثبت و حفاظت از آثار ارزشمند منقول و غیر منقول فرهنگی -
تاریخی کشور.
‌د - تهیه و اجرای طرحهای لازم به منظور تعمیر و احیاء آثار، بناها و مجموعه‌های
با ارزش فرهنگی - تاریخی از ادغام واحدهای مشروحه زیر‌سازمانی به نام "‌سازمان
میراث فرهنگی کشور" به صورت سازمانی وابسته به خود تشکیل دهد.
1 - مرکز باستان‌شناسی ایران (‌تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی)
2 - اداره کل هنرهای سنتی (‌تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی)
3 - مرکز موزه مردم‌شناسی (‌تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی)
4 - دفتر آثار تاریخی (‌تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی)
5 - موزه ایران باستان (‌تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی)
6 - اداره حفظ میراث فرهنگی شهرستانها (‌تابع وزارت ارشاد اسلامی)
7 - اداره کل موزه‌ها (‌تابع وزارت ارشاد اسلامی)
8 - اداره کل بناهای تاریخی (‌تابع وزارت ارشاد اسلامی)
9 - اداره کل کاخها (‌تابع وزارت ارشاد اسلامی)
10 - سازمان ملی حفاظت
‌آثار باستانی (‌وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی)
11 - اداره کل بیوتات (‌کاخ گلستان)
(‌وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی)
‌تبصره 1 - کلیه وظایف، اختیارات، کارکنان، اموال منقول و غیر منقول، دیون تعهدات،
مطالبات، بودجه و اعتبارات واحدهای مزبور به سازمان‌میراث فرهنگی کشور منتقل
می‌شود.
‌تبصره 2 - وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است از میان کاخهای باقیمانده از
درباریان سابق و وابستگان آنها آنچه را ارزش فرهنگی -‌تاریخی دارد در اختیار
گرفته، حفظ، احیاء و معرفی نماید.
‌تبصره 3 - آن دسته از کاخها که فاقد ارزش فرهنگی - تاریخی باشد به اکثریت آراء
هیأتی مرکب از وزراء فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان‌و آموزش پزشکی و سرپرست
بنیاد شهید برای هر وزارتخانه یا نهادی مناسب‌تر تشخیص داده شود به آن وزارتخانه
یا نهاد اختصاص داده می‌شود.
‌تبصره 4 - وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است درآمد سازمان میراث فرهنگی کشور را
به خزانه واریز کند.
‌تبصره 5 - وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است با همکاری سازمان امور اداری و
استخدامی کشور ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این‌قانون اساسنامه "‌سازمان میراث
فرهنگی کشور" را تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
‌تبصره 6 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن ملغی
می‌باشد.
‌قانون مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه پنجشنبه دهم بهمن ماه هزار و سیصد
و شصت و چهار تصویب و در تاریخ 1364.11.16 به تأیید‌شورای محترم نگهبان رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی