قانون برقراری حقوق و مستمری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و عائله تحت تکفل آنان در مقابل حوادث و سوانح ناشی از مسئولیتهای خطیر نمایندگی

‌قانون برقراری
حقوق و مستمری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و عائله تحت تکفل آنان در مقابل حوادث
و سوانح‌ناشی از مسئولیتهای خطیر نمایندگی
‌ماده 1 - هر گاه نماینده‌ای در دوران نمایندگی خود به درجه رفیع شهادت برسد و یا
در راه انجام وظیفه وفات نموده و یا معلول شود، به نحوی که‌قادر به انجام وظایف
نمایندگی نباشد، مقرری ماهانه‌ای که برابر با حقوق ثابت نمایندگی او است و به
عنوان حقوق وظیفه به عائله تحت تکفل قانونی‌وی و یا خود نماینده حسب مورد پرداخت
می‌شود.
‌تبصره 1 - اگر فوت نماینده پس از دوران نمایندگی ناشی از معلولیت دوران مزبور
باشد از مزایای این قانون بهره‌مند خواهد شد.
‌تبصره 2 - هر گاه نماینده‌ای از کارکنان دولت، سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت،
شهرداریها و به طور کلی هر مؤسسه‌ای باشد که به موجب‌مقررات مربوط می‌تواند از
حقوق مستمری و وظیفه استفاده نماید، مستمری‌بگیران او به انتخاب خود می‌توانند فقط
از یکی از دو حقوق (‌دولتی یا‌مجلس) استفاده نمایند. در صورت اختلاف نظر
مستمری‌بگیران تشخیص و تصمیم به عهده کمیسیون ماده (4) این قانون خواهد بود.
‌ماده 2 - عائله تحت تکفل از لحاظ این قانون عبارتند از:
‌الف - زوجه دائمی نماینده تا زمانی که شوهر اختیار نکرده باشد.
ب - فرزندان و نوادگان ذکور (‌به شرط آنکه پدرشان فوت شده و تحت تکفل نماینده
باشند) تا سن هیجده‌سالگی تمام، مگر این که به موجب‌مدارک مثبته در یکی از
دانشگاهها یا مؤسسات آموزش رسمی عالی مشغول تحصیل باشند در این صورت حقوق وظیفه
آنان تا پایان بیست و‌پنج‌سالگی پرداخت می‌شود.
ج - فرزندان و نوادگان اناث (‌به شرط آنکه پدرشان فوت نموده و تحت تکفل قانونی
نماینده باشند) به شرط همسر اختیار نکرده باشند.
‌د - فرزندان و نوادگان (‌به شرط آنکه پدرشان فوت نموده و تحت تکفل قانونی باشند)
علیل و ناقص‌العضو که قادر به انجام کار نباشند.
ه - پدر و مادر به شرط آنکه تحت تکفل قانونی باشند.
‌ماده 3 - حقوق وظیفه به تساوی بین عائله تحت تکفل قانونی تقسیم می‌شود.
‌ماده 4 - تعیین حقوق وظیفه و مستمری و همچنین تعیین عائله تحت تکفل قانونی
نماینده و سهم هر یک از آنها به عهده کمیسیون پنج نفری‌متشکل از نمایندگان
هیأت‌رئیسه، کمیسیونهای قضایی، بهداری، دیوان محاسبات و مور اداری و استخدامی مجلس
می‌باشد.
‌ماده 5 - برقراری حقوق وظیفه و مستمری موکول به احراز نیاز مادی نماینده یا عائله
تحت تکفل او می‌باشد. تشخیص این موضوع در صلاحیت‌کمیسیون مذکور در ماده 4 است.
‌ماده 6 - کلیه نمایندگانی که از آغاز رسمیت مجلس شورای اسلامی تا تاریخ تصویب این
قانون به عللی شهید شده و یا در راه انجام وظیفه فوت‌نموده و یا معلول گردیده‌اند
نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
‌قانون فوق مشتمل بر شش ماده و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه نوزدهم تیر ماه یک
هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ 1365.4.25 به تأیید
شورای نگهبان رسیده است.
‌مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی