قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی

‌قانون تعیین
محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی
‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای
اسلامی با رعایت اصل 64 قانون اساسی به شرح جدول زیر‌شامل 196 حوزه انتخابیه با
دویست و هفتاد نفر نماینده خواهد بود.
جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی
استان تهران
--------------------------------------------------------------------
‌شماره نام نام مناطق تابعیت مناطق نام مرکز تعداد
حوزه حوزه حوزه حوزه
‌ردیف انتخابیه انتخابیه انتخابیه انتخابیه نماینده
--------------------------------------------------------------------
(1) تهران و ری و شمیران
1 - شهرستان تهران شامل: تهران 30
شهر تهران تهران
بخش مرکزی تهران
بخش کن تهران
2 - شهرستان ری شامل:
بخش مرکزی ری
بخش فشاپویه ری
بخش کهریزک ری
بخش اسلامشهر ری
3 - شهرستان شمیرانات شامل:
بخش مرکزی شمیران
بخش رودبار قصران شمیران
بخش لواسانات شمیران
(2) کرج شهر کرج کرج کرج 1
بخش مرکزی کرج
بخش اشتهارد کرج
(3) ساوجبلاغ و طالقان بخش ساوجبلاغ کرج هشتگرد 1
بخش طالقان کرج
(4) شهریار و رباط‌کریم بخش شهریار کرج شهریار 1
بخش رباط‌کریم کرج
(5) دماوند شهرستان دماوند شامل: دماوند 1
شهر دماوند دماوند
بخش مرکزی دماوند
بخش فیروزکوه (‌به استثنای روستاهای حمامک،
افتر، امامزاده عبدالله، اروانه، جوین)
روستای بومهن

(6) ورامین شهرستان ورامین شامل: ورامین 1
شهر ورامین ورامین
بخش مرکزی ورامین
بخش جوادآباد ورامین
بخش پلشت ورامین
روستای حمامک (‌از شهرستان دماوند)
(7) قم شهرستان قم شامل: قم 2
شهر قم قم
بخش مرکزی قم
بخش نوفل‌لوشاتو (‌کهک) قم
بخش جعفرآباد قم
----------------------------------------------------------------------
‌استان مرکزی
(8) اراک شهرستان اراک شامل: اراک 2
شهر اراک اراک
بخش مرکزی اراک
بخش وفس اراک
9 سربند شهرستان سربند شامل: شازند 1
شهر شازند سربند
بخش مرکزی سربند
10 ساوه شهرستان ساوه شامل: ساوه 1
شهر ساوه ساوه
بخش مرکزی ساوه
بخش نوبران ساوه
بخش زرند ساوه
بخش خرقان ساوه
(11) تفرش و آشتیان 1 - شهرستان تفرش شامل: تفرش 1
شهر تفرش تفرش
بخش مرکزی تفرش
بخش فراهان تفرش
بخش خلجستان تفرش
2 - شهرستان آشتیان شامل:
شهر آشتیان آشتیان
بخش مرکزی آشتیان
12 محلات و دلیجان 1 - شهرستان محلات شامل: محلات 1
شهر محلات محلات
بخش مرکزی محلات
2 - شهرستان دلیجان شامل:
شهر دلیجان دلیجان
بخش مرکزی دلیجان
13 خمین شهرستان خمین شامل: خمین 1
شهر خمین خمین
بخش مرکزی خمین
----------------------------------------------------------------------
‌استان خراسان
(14) مشهد شهرستان مشهد شامل: مشهد 5
شهر مشهد مشهد
بخش مرکزی مشهد
بخش کلات مشهد
(15) فریمان بخش فریمان مشهد فریمان 1
بخش احمدآباد مشهد
بخش سرخس مشهد
(16) طرقبه و چناران
بخش طرقبه مشهد چناران 1
بخش چناران مشهد
(17) بیرجند شهرستان بیرجند شامل: بیرجند 1
شهر بیرجند بیرجند
بخش مرکزی بیرجند
بخش خوسف بیرجند
بخش درمیان بیرجند
بخش نهبندان بیرجند
(18) قائنات شهرستان قائنات شامل: قائن 1
شهر قائن قائنات
بخش مرکزی قائنات
(19) سبزوار شهرستان سبزوار شامل: سبزوار 2
شهر سبزوار سبزوار
بخش مرکزی سبزوار
بخش جغتای سبزوار
بخش داورزن سبزوار
بخش ششتمد سبزوار
(20) گناباد شهرستان گناباد شامل: گناباد 1
شهر گناباد گناباد
بخش مرکزی گناباد
بخش بجستان گناباد
(21) تربت‌حیدریه شهرستان تربت‌حیدریه شامل: تربت حیدریه 1
شهر تربت‌حیدریه تربت حیدریه
بخش مرکزی تربت حیدریه
بخش کدکن تربت حیدریه
بخش بایک تربت حیدریه
بخش فیش‌آباد تربت حیدریه
(22) خواف و رشتخوار بخش خواف تربت حیدریه خواف 1
بخش رشتخوار تربت حیدریه
(23) نیشابور شهرستان نیشابور شامل: نیشابور 2
شهر نیشابور نیشابور
بخش مرکزی نیشابور
بخش زبرخان نیشابور
بخش تخت جلگه نیشابور
بخش سر ولایت نیشابور
(24) بجنورد شهرستان بجنورد شامل: بجنورد 2
شهر بجنورد بجنورد
بخش مرکزی بجنورد
بخش جاجرم بجنورد
بخش مانه سملقان بجنورد
بخش جرگلان بجنورد
(25) تربت‌جام و 1 - شهرستان تربت‌جام شامل: تربت‌جام 1
تایباد
شهر تربت جام تربت جام
بخش مرکزی تربت جام
بخش جنت‌آباد تربت جام
2 - شهرستان تایباد شامل: تایباد
شهر تایباد تایباد
بخش مرکزی تایباد
(26) کاشمر شهرستان کاشمر شامل: کاشمر 1
شهر کاشمر کاشمر
بخش مرکزی کاشمر
بخش کوه سرخ کاشمر
بخش برداسکن کاشمر
بخش خلیل‌آباد کاشمر
(27) قوچان شهرستان قوچان شامل: قوچان 1
شهر قوچان قوچان
بخش مرکزی قوچان
بخش باجگیران (‌به استثنای
دهستانهای قوشخانه، جیرستان
بی‌چرانلو) قوچان
(28) اسفراین شهرستان اسفراین شامل: اسفراین 1
شهر اسفراین اسفراین
بخش مرکزی اسفراین
بخش بام و صفی‌آباد اسفراین
(29) درگز شهرستان درگز شامل: درگز 1
شهر درگز درگز
بخش مرکزی درگز
بخش لطف‌آباد درگز
بخش چاپشلو درگز
بخش نوخندان درگز
30 شیروان شهرستان شیراون شامل: شیراون 1
شهر شیروان شیراون
بخش مرکزی شیروان
دهستانهای قوشخانه،
جیرستان و بی‌چرانلو قوچان
31 فردوس و طبس 1 - شهرستان فردوس شامل: فردوس 1
شهر فردوس فردوس
بخش مرکزی فردوس
بخش سرایان فردوس
بخش بشرویه فردوس
2 - شهرستان طبس شامل:
شهر طبس طبس
بخش مرکزی طبس
بخش دستگردان طبس
-------------------------------------------------------------
‌استان اصفهان
32 اصفهان شهرستان اصفهان شامل: اصفهان 5
شهر اصفهان اصفهان
بخش مرکزی اصفهان
بخش جرقویه اصفهان
بخش کوهپایه اصفهان
33 برخوار میمه بخش برخوار اصفهان دولت‌آباد 1
بخش میمه اصفهان
34 اردستان شهرستان اردستان شامل: اردستان 1
شهر اردستان اردستان
بخش مرکزی اردستان
35 نائین شهرستان نائین شامل: نائین 1
شهر نائین نائین
بخش مرکزی نائین
بخش انارک نائین
بخش خور و بیابانک نائین
36 ماربین شهرستان ماربین شامل: خمینی‌شهر 1
شهر خمینی‌شهر ماربین
بخش مرکزی ماربین
37 شهرضا (‌قمشه) شهرستان قمشه شامل: شهرضا (‌قشمه) 1
شهر شهرضا شهرضا (‌قمشه)
بخش مرکزی شهرضا (‌قمشه)
بخش سمیرم سفلی شهرضا (‌قمشه)
38 سمیرم شهرستان سمیرم شامل: سمیرم 1
شهر سمیرم سمیرم
بخش مرکزی سمیرم
39 لنجان شهرستان لنجان شامل: زرین‌شهر 1
شهر زرین‌شهر لنجان
بخش مرکزی لنجان
بخش مبارکه لنجان
40 کاشان شهرستان کاشان شامل: کاشان 1
شهر کاشان کاشان
بخش مرکزی کاشان
بخش آران کاشان
41 نطنز 1 - شهرستان نطنز شامل: نطنز 1
شهر نطنز نطنز
بخش مرکزی نطنز
2 - بخش قمصر کاشان
42 گلپایگان و
خوانسار 1 - شهرستان گلپایگان شامل: گلپایگان 1
شهر گلپایگان گلپایگان
بخش مرکزی گلپایگان
2 - شهرستان خوانسار شامل :
شهر خوانسار خوانسار
بخش مرکزی خوانسار
43 نجف‌آباد شهرستان نجف‌آباد شامل: نجف‌آباد 1
شهر نجف‌آباد نجف‌آباد
بخش مرکزی نجف‌آباد
بخش تیران نجف‌آباد
44 فریدن و
فریدونشهر 1 - شهرستان فریدن شامل: داران 1
شهرداران فریدن
بخش مرکزی فریدن
بخش چادگان فریدن
2 - شهرستان فریدونشهر شامل:
شهر فریدونشهر فریدونشهر
بخش مرکزی فریدونشهر
45 فلاورجان شهرستان فلاورجان شامل: فلاورجان 1
شهر فلاورجان فلاورجان
بخش مرکزی فلاورجان
----------------------------------------------------------------------
‌استان آذربایجان شرقی
46 تبریز شهرستان تبریز شامل: تبریز 6
شهر تبریز تبریز
بخش مرکزی تبریز
بخش اسکو تبریز
بخش آذرشهر تبریز
47 شبستر بخش شبستر تبریز شبستر 1
48 بستان‌آباد بخش بستان‌آباد تبریز بستان‌آباد 1
49 اهر شهرستان اهر شامل: اهر 1
شهر اهر اهر
بخش مرکزی اهر
بخش هریس
(‌به استثنای دهستان مهربان) اهر
50 کلیبر بخش کلیبر اهر کلیبر 1
بخش خداآفرین اهر
بخش هوراند اهر
51 ورزقان بخش ورزقان اهر ورزقان 1
52 اردبیل شهرستان اردبیل شامل: اردبیل 3
شهر اردبیل اردبیل
بخش مرکزی اردبیل
بخش نیر اردبیل
بخش نمین اردبیل
دهستان تقی دیزج مشکین شهر
53 مراغه شهرستان مراغه شامل: مراغه 1
شهر مراغه مراغه
بخش مرکزی مراغه
بخش عجب‌شیر مراغه
54 بناب و
ملکان بخش بناب مراغه بناب 1
بخش ملکان مراغه
55 سراب شهرستان سراب شامل: سراب 1
شهر سراب سراب
بخش مرکزی سراب
دهستان مهربان هریس
56 میانه شهرستان میانه شامل: میانه 2
شهر میانه میانه
بخش مرکزی میانه
بخش ترکمان میانه
بخش کاغذکنان میانه
57 خلخال
‌شهرستان خلخال شامل: خلخال 1
شهر خلخال خلخال
بخش مرکزی خلخال
بخش شاهرود خلخال
بخش سنجبد خلخال
بخش خورش رستم خلخال
58 مشکین‌شهر
‌شهرستان مشکین‌شهر شامل: مشکین‌شهر 1
شهر مشکین‌شهر مشکین‌شهر
بخش مرکزی مشکین‌شهر
(‌باستثنای دهستان تقی دیزج) مشکین‌شهر
59 - مرند
‌شهرستان مرند شامل: مرند 1
شهر مرند مرند
بخش مرکزی مرند
بخش جلفا مرند
60 مغان
‌شهرستان مغان شامل: گرمی 1
شهر گرمی مغان
بخش مرکزی مغان
بخش پارس‌آباد مغان
بخش بیله‌سوار مغان
61 هشترود
‌شهرستان هشترود شامل: هشترود 1
شهر هشترود هشترود
بخش مرکزی هشترود
بخش چهار اویماق هشترود
----------------------------------------------------------------------
‌استان خوزستان
62 اهواز
‌شهرستان اهواز شامل: اهواز 3
شهر اهواز اهواز
بخش مرکزی اهواز
63 آبادان شهرستان آبادان شامل : آبادان 3
شهر آبادان آبادان
مرکزی (‌به استثنای دهستان دارخوین) آبادان
بخش اروندکنار آبادان
64 خرمشهر شهرستان خرمشهر شامل: خرمشهر 1
شهر خرمشهر خرمشهر
بخش مرکزی خرمشهر
بخش مینو خرمشهر
65 شادگان شهرستان شادگان شامل: شادگان 1
شهر شادگان شادگان
بخش مرکزی شادگان
دهستان دارخوین آبادان
66 دزفول شهرستان دزفول شامل: دزفول 1
شهر دزفول دزفول
بخش مرکزی دزفول
بخش سردشت دزفول
67 اندیمشک شهرستان اندیمشک شامل: اندیمشک 1
شهر اندیمشک اندیمشک
بخش مرکزی اندیمشک
بخش الوار گرمسیری اندیمشک
بخش شوش اندیمشک
68 مسجدسلیمان
شهرستان مسجدسلیمان شامل: مسجد سلیمان 1
شهر مسجدسلیمان مسجد سلیمان
بخش مرکزی مسجد سلیمان
بخش هفتگل مسجد سلیمان
بخش اندیکا مسجد سلیمان
69 رامهرمز شهرستان رامهرمز شامل: رامهرمز 1
شهر رامهرمز رامهرمز
بخش مرکزی رامهرمز
بخش رامشیر رامهرمز
70 ایذه شهرستان ایذه شامل: ایذه 1
شهر ایذه ایذه
بخش مرکزی ایذه
بخش دهدز ایذه
بخش جانکی ایذه
71 بندر
ماهشهر شهرستان ماهشهر شامل: ماهشهر 1
شهر ماهشهر ماهشهر
بخش مرکزی ماهشهر
بخش بندر خمینی ماهشهر
بخش هندیجان ماهشهر
72 دشت
آزادگان شهرستان دشت آزادگان شامل: سوسنگرد 1
شهر سوسنگرد دشت آزادگان
بخش مرکزی دشت آزادگان
بخش هوزگان دشت آزادگان
بخش بستان دشت آزادگان
73 شوشتر شهرستان شوشتر شامل: شوشتر 1
شهر شوشتر شوشتر
بخش مرکزی شوشتر
بخش گتوند شوشتر
74 بهبهان شهرستان بهبهان شامل: بهبهان 1
شهر بهبهان بهبهان
بخش مرکزی بهبهان
بخش آغاجاری بهبهان
بخش زیدون بهبهان
----------------------------------------------------------------------
‌استان مازندران
75 ساری شهرستان ساری شامل: ساری 2
شهر ساری ساری
بخش مرکزی ساری
بخش دودانگه ساری
بخش چهاردانگه ساری
76 آمل شهرستان آمل شامل: آمل 1
شهر آمل آمل
بخش مرکزی آمل
بخش لاریجان آمل
77 بابل شهرستان بابل شامل: بابل 1
شهر بابل بابل
بخش مرکزی بابل
78 بابلسر و
بندپی بخش بابلسر بابل بابلسر 1
بخش بندپی بابل
79 کردکوی و
ترکمن 1 - شهرستان کردکوی شامل: کردکوی 1
شهر کردکوی کردکوی
بخش مرکزی کردکوی
بخش بندرگز کردکوی
2 - شهرستان ترکمن شامل:
شهر بندر ترکمن ترکمن
بخش مرکزی ترکمن
بخش گمیشان ترکمن
(80) قائم‌شهر و سوادکوه
1 - شهرستان قائم‌شهر شامل: قائمشهر 2
شهر قائم‌شهر قائم‌شهر
بخش مرکزی قائم‌شهر
2 - شهرستان سوادکوه شامل:
شهر سوادکوه سوادکوه
بخش مرکزی سوادکوه
(81) گنبدکاووس شهرستان گنبدکاووس شامل: گنبدکاووس 1
شهر گنبدکاووس گنبدکاووس
بخش مرکزی (‌به استثنای دهستان‌های
قجق و قان یخمز شرقی و غربی) گنبدکاووس
بخش داشلی‌برون گنبدکاووس
(82) مینودشت بخش مینودشت گنبدکاووس مینودشت 1
بخش کوکلان گنبدکاووس
بخش مراوه‌تپه گنبدکاووس
(83) رامیان بخش رامیان گنبدکاووس رامیان 1
دهستانهای قجق و قان یخمز
شرقی و غربی گنبدکاووس
(84) گرگان شهرستان گرگان شامل: گرگان 1
شهر گرگان گرگان
بخش مرکزی (‌به استثنای تاش
و شاهکو) گرگان
بخش آق‌قلعه گرگان
(85) علی‌آباد کتول
شهرستان علی‌آباد شامل: علی‌آباد 1
شهر علی‌آباد علی‌آباد
بخش مرکزی علی‌آباد
(86) بهشهر شهرستان بهشهر شامل: بهشهر 1
شهر بهشهر بهشهر
بخش مرکزی بهشهر
بخش گلوگاه بهشهر
بخش یانه‌سر بهشهر
بخش نکا بهشهر
(87) تنکابن و رامسر
1 - شهرستان تنکابن شامل: تنکابن 1
شهر تنکابن تنکابن
بخش مرکزی تنکابن
2 - شهرستان رامسر شامل:
شهر رامسر رامسر
بخش مرکزی رامسر
88 نور شهرستان نور شامل: نور 1
شهر نور نور
بخش مرکزی نور
بخش چمستان نور
بخش بلده نور
بخش هراز آمل
89 نوشهر شهرستان نوشهر شامل: نوشهر 1
شهر نوشهر نوشهر
بخش مرکزی نوشهر
بخش چالوس نوشهر
بخش کلاردشت نوشهر
----------------------------------------------------------------------
‌استان فارس
90 شیراز شهرستان شیراز شامل شیراز 2
شهر شیراز شیراز
بخش مرکزی شیراز
بخش زرقان شیراز
91 سروستان و
کربال بخش سروستان شیراز سروستان 1
بخش کربال شیراز
92 مرودشت شهرستان مرودشت شامل: مرودشت 1
شهر مرودشت مرودشت
بخش مرکزی مرودشت
بخش سعادت‌آباد مرودشت
بخش ارسنجان مرودشت
93 ممسنی شهرستان ممسنی شامل: نورآباد 1
شهر نورآباد ممسنی
بخش مرکزی ممسنی
بخش ماهورمیلانی ممسنی
94 آباده شهرستان آباده شامل: آباده 1
شهر آباده آباده
بخش مرکزی آباده
بخش بوانات آباده
95 اقلید شهرستان اقلید شامل اقلید 1
شهر اقلید اقلید
بخش مرکزی اقلید
96 فسا شهرستان فسا شامل: فسا 1
شهر فسا فسا
بخش مرکزی فسا
بخش زاهدان فسا
بخش ششده فسا
بخش نوبندگان فسا
97 داراب شهرستان داراب شامل: داراب 1
شهر داراب داراب
بخش مرکزی داراب
98 کازرون شهرستان کازرون شامل: کازرون 1
شهر کازرون کازرون
بخش مرکزی کازرون
بخش خشت و کمارج کازرون
بخش کوهمره کازرون
99 جهرم شهرستان جهرم شامل: جهرم 1
شهر جهرم جهرم
بخش مرکزی جهرم
بخش خفر جهرم
بخش سمیکان جهرم
بخش کردیان جهرم
100 فیروزآباد شهرستان فیروزآباد شامل: فیروزآباد 1
شهر فیروزآباد فیروزآباد
بخش مرکزی فیروزآباد
بخش فراشبند فیروزآباد
بخش قیر و کارزین فیروزآباد
101 سپیدان شهرستان سپیدان شامل: اردکان 1
شهر اردکان سپیدان
بخش مرکزی سپیدان
102 لار شهرستان لار شامل: لار 1
شهر لار لار
بخش مرکزی لار
بخش اوز لار
بخش جویم لار
روستای بیرم و روستاهای مجاور
تارکرشکی لار
103 استهبان و نی‌ریز
1 - شهرستان نی‌ریز شامل: نی‌ریز 1
شهر نی‌ریز نی‌ریز
بخش مرکزی نی‌ریز
بخش پشتکوه نی‌ریز
بخش آباده طشک نی‌ریز
2 - شهرستان استهبان شامل:
شهر استهبان استهبان
بخش مرکزی استهبان
بخش رونیز استهبان
104 لامرد بخش لامرد لامرد 1
(‌به استثنای روستای بیرم و روستای مجاور تا کرشکی)
----------------------------------------------------------------------
‌استان گیلان
105 رشت شهرستان رشت شامل: رشت 3
شهر رشت رشت
بخش مرکزی رشت
بخش کوچصفهان رشت
بخش لشت‌نشا رشت
دهستان خشکبیجار رشت
(106) بندر انزلی شهرستان انزلی شامل: بندر انزلی 1
شهر بندر انزلی انزلی
بخش مرکزی انزلی
بخش خمام (‌به استثنای خشکبیجار) رشت
(107) تالش شهرستان تالش شامل: هشتپر 1
شهر هشتپر تالش
بخش مرکزی تالش
بخش تالش دولاب تالش
بخش ماسال شاندرمن تالش
(108) آستارا شهرستان آستارا شامل: آستارا 1
شهر آستارا آستارا
بخش مرکزی آستارا
(109) صومعه‌سرا شهرستان صومعه‌سرا شامل: صومعه‌سرا 1
شهر صومعه‌سرا صومعه‌سرا
بخش مرکزی صومعه‌سرا
بخش تولم صومعه‌سرا
(110) فومن شهرستان فومن شامل: فومن 1
شهر فومن فومن
بخش مرکزی فومن
بخش شفت فومن
(111) آستانه اشرفیه شهرستان آستانه اشرفیه شامل: آستانه 1
شهر آستانه آستانه
بخش مرکزی آستانه
بخش بندر کیانشهر آستانه
(112) لنگرود شهرستان لنگرود شامل: لنگرود 1
شهر لنگرود لنگرود
بخش مرکزی لنگرود
(113) رودسر شهرستان رودسر شامل: رودسر 1
شهر رودسر رودسر
بخش مرکزی رودسر
بخش املش رودسر
(114) رودبار شهرستان رودبار شامل: رودبار 1
شهررودبار رودبار
بخش مرکزی رودبار
بخش عمارلو رودبار
(115) لاهیجان شهرستان لاهیجان شامل: لاهیجان 1
شهر لاهیجان لاهیجان
بخش مرکزی لاهیجان
بخش سیاهکل لاهیجان
----------------------------------------------------------------------
‌استان آذربایجان غربی
(116) ارومیه شهرستان ارومیه شامل: ارومیه 3
شهر ارومیه ارومیه
بخش مرکزی ارومیه
بخش صومای برادوست ارومیه
بخش انزل ارومیه
بخش سیلوانه ارومیه
(117) مهاباد شهرستان مهاباد شامل: مهاباد 1
شهر مهاباد مهاباد
بخش مرکزی مهاباد
(118) بوکان بخش بوکان مهاباد بوکان 1
(119) میاندوآب شهرستان میاندوآب شامل: میاندوآب 2
شهر میاندوآب میاندوآب
بخش مرکزی میاندوآب
بخش صائین‌دژ میاندوآب
بخش تکاب میاندوآب
(120) سلماس شهرستان سلماس شامل: سلماس 1
شهر سلماس سلماس
بخش مرکزی سلماس
(121) پیرانشهر و سردشت
1 - شهرستان پیرانشهر شامل: پیرانشهر 1
شهر پیرانشهر پیرانشهر
بخش مرکزی پیرانشهر
2 - شهرستان سردشت شامل:
شهر سردشت سردشت
بخش مرکزی سردشت
(122) ماکو شهرستان ماکو شامل: ماکو 1
شهر ماکو ماکو
بخش مرکزی ماکو
بخش سیه‌چشمه ماکو
بخش پلدشت ماکو
(123) نقده شهرستان نقده شامل: نقده 1
شهر نقده نقده
بخش مرکزی نقده
بخش اشنویه نقده
(124) خوی شهرستان خوی شامل: خوی 1
شهر خوی خوی
بخش مرکزی خوی
بخش چایپاره خوی
----------------------------------------------------------------------
‌استان کرمان
(125) کرمان شهرستان کرمان شامل: کرمان 2
شهر کرمان کرمان
بخش مرکزی کرمان
بخش ماهان کرمان
بخش شهداد کرمان
بخش گلباف کرمان
بخش راور کرمان
(126) زرند شهرستان زرند شامل: زرند 1
شهر زرند زرند
بخش مرکزی زرند
بخش کوهبنان زرند
(127) رفسنجان شهرستان رفسنجان شامل: رفسنجان 1
شهر رفسنجان رفسنجان
بخش مرکزی (‌به استثنای
دهستان راویز) رفسنجان
(128) بم شهرستان بم شامل بم 1
شهر بم بم
بخش مرکزی بم
بخش راین بم
بخش نرماشیر بم
(129) بافت شهرستان بافت شامل: بافت 1
شهر بافت بافت
بخش مرکزی بافت
بخش رابر بافت
(130) سیرجان و مشیز
1 - شهرستان سیرجان شامل: سیرجان 1
شهر سیرجان سیرجان
بخش مرکزی سیرجان
2 - شهرستان مشیز شامل:
شهر بردسیر مشیز
بخش مرکزی مشیز
(131) جیرفت شهرستان جیرفت شامل: جیرفت 1
شهر جیرفت جیرفت
بخش مرکزی جیرفت
بخش ساردوئیه جیرفت
بخش جبال بارز جیرفت
(132) کهنوج
‌شهرستان کهنوج شامل: کهنوج 1
شهر کهنوج کهنوج
بخش مرکزی کهنوج
بخش رودبار کهنوج
بخش منوجان کهنوج
بخش قلعه گنج کهنوج
(133) شهربابک شهرستان شهربابک شامل: شهربابک 1
شهربابک شهربابک
بخش مرکزی شهربابک
دهستانهای هرات و مروست مهریز
دهستان راویز رفسنجان
----------------------------------------------------------------------
‌استان باختران
(134) باختران شهرستان باختران شامل: باختران 3
شهر باختران باختران
بخش مرکزی باختران
(135) پاوه شهرستان پاوه شامل: پاوه 1
شهر پاوه پاوه
بخش مرکزی پاوه
بخش جوانرود پاوه
بخش باباجانی پاوه
بخش روانسر پاوه
بخش باینگان پاوه
بخش نوسود پاوه
136 قصر شیرین و
سرپل‌ذهاب و
گیلانغرب 1 - شهرستان قصر شیرین شامل: قصر شیرین 1
شهر قصرشیرین قصر شیرین
بخش مرکزی قصر شیرین
بخش سومار قصر شیرین
2 - شهرستان سرپل‌ذهاب شامل:
شهر سرپل‌ذهاب سرپل‌ذهاب
بخش مرکزی سرپل‌ذهاب
3 - شهرستان گیلانغرب شامل:
شهر گیلانغرب گیلانغرب
بخش مرکزی گیلانغرب
137 اسلام‌آباد شهرستان اسلام‌آباد شامل: اسلام‌آباد 1
شهر اسلام‌آباد اسلام‌آباد
بخش مرکزی اسلام‌آباد
بخش کرند اسلام‌آباد
138 - سنقر شهرستان سنقر شامل: سنقر 1
شهر سنقر سنقر
بخش مرکزی سنقر
139 کنگاور و صحنه
و هرسین شهرستان کنگاور شامل: کنگاور 1
شهر کنگاور کنگاور
بخش مرکزی کنگاور
بخش صحنه باختران
بخش هرسین باختران
----------------------------------------------------------------------
‌استان هرمزگان
140 بندرعباس و قشم و ابوموسی
1 - شهرستان بندرعباس شامل: بندرعباس 2
شهر بندرعباس بندرعباس
بخش مرکزی بندرعباس
بخش سعادت‌آباد بندرعباس
بخش بندر خمیر بندرعباس
بخش فین بندرعباس
2 - شهرستان قشم شامل:
شهر قشم قشم
بخش مرکزی قشم
بخش شهاب قشم
3 - شهرستان ابوموسی شامل:
شهر ابوموسی ابوموسی
بخش مرکزی ابوموسی
بخش تنب ابوموسی
141 میناب شهرستان میناب شامل: میناب 1
شهر میناب میناب
بخش مرکزی میناب
بخش بشاگرد غربی میناب
بخش بیابان میناب
بخش رودان احمدی میناب
بخش جاسک بندرعباس
142 بندرلنگه شهرستان بندرلنگه شامل: بندرلنگه 1
شهر بندرلنگه بندرلنگه
بخش مرکزی بندرلنگه
بخش گاوبندی بندرلنگه
بخش شیبکوه بندرلنگه
بخش کیش بندرلنگه
بخش بستک بندرلنگه
----------------------------------------------------------------------
‌استان سیستان و بلوچستان
143 زاهدان شهرستان زاهدان شامل: زهدان 1
شهر زاهدان زاهدان
بخش مرکزی زاهدان
144 خاش شهرستان خاش شامل: خاش 1
شهرستان خاش خاش
بخش مرکزی خاش
بخش نوک‌آباد خاش
بخش نصرت‌آباد زاهدان
بخش میرجاوه زاهدان
145 سراوان شهرستان سراوان شامل: سراوان 1
شهر سراوان سراوان
بخش مرکزی سراوان
بخش جالق سراوان
بخش زابلی سراوان
بخش سیب و سوران سراوان
146 زابل شهرستان زابل شامل: زابل 2
شهر زابل زابل
بخش مرکزی زابل
بخش پشت‌آب زابل
بخش شیب‌آب زابل
بخش میانکنگی زابل
بخش نارویی و شهرکی زابل
147 ایرانشهر شهرستان ایرانشهر شامل: ایرانشهر 1
شهر ایرانشهر ایرانشهر
بخش مرکزی ایرانشهر
بخش بمپور ایرانشهر
بخش سرباز ایرانشهر
بخش راسک و
فیروزآباد ایرانشهر
بخش بزمان ایرانشهر
148 چاه بهار شهرستان چاه‌بهار شامل: چاه بهار 1
شهر چاه‌بهار چاه‌بهار
بخش مرکزی چاه‌بهار
بخش نیک‌شهر چاه‌بهار
بخش قصرقند چاه‌بهار
بخش دشتیاری چاه‌بهار
----------------------------------------------------------------------
‌استان کردستان
149 سنندج شهرستان سنندج شامل: سنندج 2
شهر سنندج سنندج
بخش مرکزی سنندج
بخش میرانشاه سنندج
بخش کامیاران سنندج
150 سقز و بانه 1 -‌شهرستان سقز شامل: سقز 1
شهر سقز سقز
بخش مرکزی سقز
2 - شهرستان بانه شامل:
شهر بانه بانه
بخش مرکزی بانه
بخش نم‌شیر بانه
بخش آلوت بانه
بخش ننور بانه
151 مریوان شهرستان مریوان شامل: مریوان 1
شهر مریوان مریوان
بخش مرکزی مریوان
بخش کلاترزان مریوان
بخش سرشیو مریوان مریوان
بخش سروآباد مریوان
بخش خاو و میرآباد مریوان
152 بیجار شهرستان بیجار شامل: بیجار 1
شهر بیجار بیجار
بخش مرکزی بیجار
153 قروه شهرستان قروه شامل: قروه 1
شهر قروه قروه
بخش مرکزی قروه
بخش ئیلاق قروه
----------------------------------------------------------------------
‌استان همدان
154 همدان شهرستان همدان شامل: همدان 2
شهر همدان همدان
بخش مرکزی همدان
155 بهار بخش میمینه رود همدان بهار 1
بخش کبودرآهنگ همدان
156 اسدآباد بخش اسدآباد همدان اسدآباد 1
157 رزن بخش رزن همدان رزن 1
بخش شراء و ویشخور همدان
بخش فامنین همدان
158 نهاوند شهرستان نهاوند شامل: نهاوند 1
شهر نهاوند نهاوند
بخش مرکزی نهاوند
بخش خزل نهاوند
159 تویسرکان شهرستان تویسرکان شامل: تویسرکان 1
شهر تویسرکان تویسرکان
بخش مرکزی تویسرکان
160 ملایر شهرستان ملایر شامل: ملایر 2
شهر ملایر ملایر
بخش مرکزی ملایر
بخش سامن ملایر
----------------------------------------------------------------------
‌استان لرستان
161 خرم‌آباد شهرستان خرم‌آباد شامل: خرم‌آباد 2
شهر خرم‌آباد خرم‌آباد
بخش مرکزی خرم‌آباد
بخش زاغه خرم‌آباد
بخش چغلوندی خرم‌آباد
162 دلفان و الشتر بخش دلفان خرم‌آباد نورآباد 1
بخش الشتر خرم‌آباد
163 ملاوی بخش ملاوی خرم‌آباد پلدختر 1
بخش پاپی خرم‌آباد
بخش ویسیان خرم‌آباد
164 کوهدشت و
‌دوره چگینی بخش کوهدشت خرم‌آباد کوهدشت 1
بخش دوره چگینی خرم‌آباد
165 بروجرد شهرستان بروجرد شامل: بروجرد 1
شهر بروجرد بروجرد
بخش مرکزی بروجرد
بخش اشترینان بروجرد
166 درود و جاپلق
بخش درود بروجرد درود 1
بخش جاپلق بروجرد
167 الیگودرز شهرستان الیگودرز شامل: الیگودرز 1
شهر الیگودرز الیگودرز
بخش مرکزی الیگودرز
بخش ززو ماهرو الیگودرز
----------------------------------------------------------------------
‌استان زنجان
168 زنجان و
‌طارم علیا شهرستان زنجان شامل: زنجان 2
شهر زنجان زنجان
بخش مرکزی (‌به استثنای
دهستان ایجرود) زنجان
بخش طارم علیا زنجان
169 ماه نشان بخش ماه‌نشان زنجان ماه‌نشان 1
دهستان ایجرود زنجان
170 قزوین شهرستان قزوین شامل: قزوین 2
شهر قزوین قزوین
بخش مرکزی قزوین
بخش آبیک قزوین
بخش رودبار الموت قزوین
بخش طارم سفلی قزوین
دهستان قاقازان تاکستان
171 بوئین زهرا
‌و آوج بخش بوئین‌زهرا قزوین بوئین‌زهرا 1
بخش آوج قزوین
172 تاکستان شهرستان تاکستان شامل: تاکستان 1
بخش تاکستان تاکستان
بخش مرکزی (‌به استثنای
دهستان قاقازان) تاکستان
173 ابهر شهرستان ابهر شامل: ابهر 1
شهر ابهر ابهر
بخش مرکزی ابهر
بخش سلطانیه ابهر
174 خدابنده شهرستان خدابنده شامل: قیدار 1
شهر قیدار خدابنده
بخش مرکزی خدابنده
بخش افشار خدابنده
----------------------------------------------------------------------
‌استان یزد
175 یزد شهرستان یزد شامل: یزد 1
شهر یزد یزد
بخش مرکزی یزد
بخش اشکذر یزد
بخش خضرآباد یزد
176 اردکان شهرستان اردکان شامل: اردکان 1
شهر اردکان اردکان
بخش مرکزی اردکان
بخش میبد اردکان
بخش خرانق اردکان
177 تفت، بافق
و مهریز 1 - شهرستان تفت شامل: تفت 1
شهر تفت تفت
بخش مرکزی تفت
بخش نیر تفت
بخش ابرکوه آباده
2 - شهرستان بافق شامل:
شهر بافق بافق
بخش مرکزی بافق
بخش بهاباد بافق
3 -‌شهرستان مهریز شامل:
شهر مهریز مهریز
بخش مرکزی (‌به استثنای
دهستانهای هرات و مروست) مهریز
----------------------------------------------------------------------
‌استان بوشهر
178 بوشهر و
‌گناوه 1 - شهرستان بوشهر شامل: بوشهر 1
شهر بوشهر بوشهر
بخش مرکزی بوشهر
بخش خارک بوشهر
2 - شهرستان گناوه شامل:
شهر گناوه گناوه
بخش مرکزی گناوه
بخش دیلم گناوه
بخش ریگ گناوه
179 دشتستان شهرستان دشتستان شامل: برازجان 1
شهر برازجان دشتستان
بخش مرکزی دشتستان
بخش سعدآباد دشتستان
بخش شبانکاره دشتستان
180 دشتی و
‌و تنگستان و
دیر و کنگان 1 - شهرستان دشتی شامل: خورموج 1
شهر خورموج دشتی
بخش مرکزی دشتی
بخش کاکی دشتی
2 - شهرستان تنگستان شامل:
شهر اهرم اهرم
بخش مرکزی اهرم
بخش ساحلی اهرم
3 - شهرستان دیرشامل:
شهر دیر دیر
بخش مرکزی دیر
بخش بردخون دیر
4 - شهرستان کنگان شامل:
شهر کنگان کنگان
بخش مرکزی کنگان
بخش چم کنگان
----------------------------------------------------------------------
‌استان چهارمحال و بختیاری
181 شهرکرد شهرستان شهرکرد شامل: شهرکرد 1
شهر شهرکرد شهرکرد
بخش مرکزی شهرکرد
182 بروجن و
‌لردگان 1 - شهرستان بروجن شامل: بروجن 1
شهر بروجن بروجن
بخش مرکزی بروجن
بخش گندمان بروجن
2 - شهرستان لردگان شامل:
شهرلردگان لردگان
بخش مرکزی لردگان
183 اردل و
‌فارسان و کیار شهرستان فارسان شامل: اردل 1
شهر فارسان فارسان
بخش مرکزی فارسان
بخش شوراب فارسان
بخش اردل بروجن
بخش کیار شهرکرد
----------------------------------------------------------------------
‌استان ایلام
184 ایلام و
‌شیروان چرداول 1 - شهرستان ایلام شامل: ایلام 1
شهر ایلام ایلام
بخش مرکزی ایلام
بخش چوار ایلام
بخش ایوان ایلام
2 - شهرستان شیروان چرداول
شامل:
شهر شیروان چرداول شیروان چرداول
بخش مرکزی شیروان چرداول
185 دهلران
و مهران و بدره 1 - شهرستان دهلران شامل: دهلران 1
شهر دهلران دهلران
بخش مرکزی دهلران
بخش موسیان دهلران
بخش زرین‌آباد دهلران
2 - شهرستان مهران شامل:
شهر مهران مهران
بخش مرکزی مهران
بخش صالح‌آباد مهران
بخش ارگوازی مهران
3 - شهرستان بدره شامل:
شهر بدره بدره
بخش مرکزی بدره
بخش آبدانان بدره
بخش بدره بدره
----------------------------------------------------------------------
‌استان سمنان
186 سمنان شهرستان سمنان شامل: سمنان 1
شهر سمنان سمنان
بخش مرکزی سمنان
بخش مهدیشهر سمنان
روستاهای افتر، امامزاده عبدالله
ایج، جوین، واروانه سمنان دماوند
187 دامغان شهرستان دامغان شامل: دامغان 1
شهر دامغان دامغان
بخش مرکزی دامغان
بخش صیدآباد دامغان
دهستان کوه‌زر شاهرود
188 شاهرود شهرستان شاهرود شامل: شاهرود 1
شهر شاهرود شاهرود
بخش مرکزی (‌به استثنای دهستان
کوه‌زر) شاهرود
بخش بسطام شاهرود
بخش بیارجمند شاهرود
بخش میامی شاهرود
تاش و شاهکو گرگان
189 گرمسار شهرستان گرمسار شامل: گرمسار 1
شهر گرمسار گرمسار
بخش مرکزی گرمسار
بخش ایوانکی گرمسار
----------------------------------------------------------------------
‌استان بویراحمد و کهکیلویه
190 بویر احمد شهرستان بویر احمد شامل: یاسوج 1
شهر یاسوج بویراحمد
بخش مرکزی بویراحمد
بخش دروهان بویراحمد
191 کهکیلویه
و گچساران 1 - شهرستان کهکیلویه شامل: گچساران 1
شهر دهدشت کهکیلویه (‌دوگنبدان)
بخش مرکزی کهکیلویه
بخش لنده کهکیلویه
بخش بهمئی کهکیلویه
بخش چرام کهکیلویه
2 - شهرستان گچساران شامل:
شهر دوگنبدان گچساران
بخش مرکزی گچساران
بخش باشت گچساران
‌اقلیتهای دینی
192 زرتشتیان سراسر کشور ایران تهران 1
193 کلیمیان سراسر کشور ایران تهران 1
194 مسیحیان
آشوری و
‌کلدانی سراسر کشور ایران تهران 1
195 مسیحیان ارمنی
جنوب ایران استان اصفهان ایران اصفهان 1
استان یزد ایران
استان خوزستان ایران
استان فارس ایران
استان کرمان ایران
استان هرمزگان ایران
استان سیستان و بلوچستان ایران
استان لرستان ایران
استان چهارمحال و بختیاری ایران
استان بوشهر ایران
استان بویراحمد و کهکیلویه ایران
196 مسیحیان
‌ارمنی شمال
‌ایران استان تهران ایران تهران 1
استان مرکزی ایران
استان آذربایجان غربی ایران
استان آذربایجان شرقی ایران
استان گیلان ایران
استان مازندران ایران
استان سمنان ایران
استان خراسان ایران
استان زنجان ایران
استان همدان ایران
استان کردستان ایران
استان باختران ایران
استان ایلام ایران

‌تبصره - حوزه‌های انتخاباتی همواره از هر نوع انتزاع و الحاق که بر اساس قانون
تعاریف و ضوابط و تقسیمات کشوری در حد روستا و دهستان‌انجام می‌شود تبعیت خواهند
کرد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه سی‌ام فروردین ماه یک هزار و
سیصد و شصت و شش شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1366.2.3 به تأیید شورای نگهبان
رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی