قوانین و مقررات

مسیر شما: قوانین و مقررات قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع
قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع
تاریخ تصویب : 1367/06/22
مرجع تصویب : مصوبات مجلس شورا
QR
جزئیات متن قانون
‌قانون تعیین
تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع
‌ماده واحده - زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج
از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و‌مؤسسات دولتی که به اجرای ماده
56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های
بعدی آن اعتراض داشته‌باشند می‌توانند به هیأتی مرکب از:
1 - مسئول اداره کشاورزی.
2 - مسئول اداره جنگلداری.
3 - عضو جهاد سازندگی.
4 - عضو هیأت واگذاری زمین.
5 - یک نفر قاضی دادگستری.
6 - بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه مراجعه
نمایند.
‌این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل 5 نفر از 7 نفر
رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت رأی قاضی‌لازم‌الاجرا خواهد بود مگر
در مواد سه‌گانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر (‌آیین دادرسی کیفری).
‌تبصره 1 - ادارات ثبت اسناد شهرستانها مکلفند که اسناد مربوطه را مطابق رأی نهایی
صادره اصلاح نمایند.
‌تبصره 2 - دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده‌های موجود در مورد ماده 56
قانون جنگلها و مراتع کشور و اصلاحیه‌های بعدی آن را که‌مختومه نشده است به
کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید.
‌تبصره 3 - چنانچه سازمانها و مؤسسات دولتی به اجرای ماده 56 معترض بوده و این
اعتراض از سوی هیأت مذکور در ماده واحد بجا تشخیص‌داده شود با توجه به موقعیت و
شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام به عمل می‌آید.
‌تبصره 4 - دولت موظف است توسط دستگاههای ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی
بعد از اعلام مورخ 1365.12.16 دولت جمهوری‌اسلامی اقدام لازم را به عمل آورد.
‌تبصره 5 - از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های
مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به‌اجرای ماده 56
قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه‌های آن هیأت موضوع این قانون خواهد بود.
‌تبصره 6 - وزارت کشاورزی مکلف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف دو
ماه تهیه و تصویب و جهت اجراء ابلاغ نماید.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و
دوم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت‌مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ
1367.6.29 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
# عنوان توضیحات
1 مدنی مالکیت ماده 1
2 مدنی تحدید مالکیت ماده 1
3 کمیسیونها کمیسیونها تبصره 2 ماده 1
4 کشاورزی زارعین ماده 1
5 کشاورزی جنگل ماده 1
6 کشاورزی باغات ماده 1
7 کشاورزی اراضی ماده 1
8 شهری خارج از محدوده ماده 1
9 شهری حریم ماده 1
10 ثبت اسناد تبصره 1 ماده 1
11 اساسی قوه مجریه تبصره 4 ماده 1
12 آیین نامه تصویب تبصره 6 ماده 1
13 آیین دادرسی مدنی کارشناسی ماده 1
14 آیین دادرسی مدنی خلع ید تبصره 3 و 4 ماده 1
15 آیین دادرسی مدنی اعتبار ماده 1
16 آیین دادرسی مدنی آیین دادرسی مدنی ماده 1
17 تبصره 6 ماده 1