قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی

‌قانون تضمین خرید محصولات اساسی
کشاورزی
‌ماده واحده - به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در
نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و‌ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف
است همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (‌گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش،
دانه‌های روغنی،‌چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید
تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذیربط اقدام نماید.
‌تبصره 1 - وزارت کشاورزی موظف است همه‌ساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوق‌الذکر
را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحد‌بهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه
مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیر ماه به هیأت دولت
تقدیم نماید.
‌تبصره 2 - دولت موظف است قیمتهای مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی (‌آخر
شهریور ماه) از طریق رسانه‌های عمومی اعلان نماید.
‌تبصره 3 - دولت موظف است ضرر و زیان احتمالی موضوع این قانون را از منابع مالی
خود تأمین نماید.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و
یکم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ
1368.6.22 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی