تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین

شماره۱۲۷۶۴/۹۳/دش                            ۲۴/۹/۱۳۹۳

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین

(مصوب جلسه ۷۵۵ مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین» که در جلسه ۷۵۵ مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۴/۶/۱۳۹۳ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:
«آقای دکتر منوچهر مهرام به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین انتخاب می شود».

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی