قانون متمم بودجه سال 1369 کل کشور

‌قانون متمم بودجه سال 1369 کل کشور
‌ماده واحده - به درآمدها و اعتبارات مصوب قانون بودجه سال 1369 کل کشور مبلغ
چهارصد و سی و پنج میلیارد و ششصد و سی میلیون(435.630.000.000) ریال به شرح زیر و
جداول 1 و 2 پیوست اضافه و به دولت اجازه داده می‌شود قانون مزبور را بار رعایت
مفاد تبصره‌های‌اصلاحی و الحاقی ذیل به مورد اجراء بگذارد:
‌تبصره 1 - به دولت اجازه داده می‌شود جهت اشتغال آزادگان نسبت به موارد زیر اقدام
کند:
1 - در مورد طرحهای تولیدی و خدمات فنی در زمینه‌های کشاورزی، دامپروری، صنعتی،
آموزشی، فرهنگی و ورزشی که دارای توجیهات کامل‌اقتصادی، فنی و مالی باشند و فقط از
نظر وثیقه و سهم سرمایه‌گذاری مجری با مقررات سیستم بانکی وفق نمی‌دهد، نسبت به
تأمین سهم سرمایه‌گذار و‌تضمین تعهد بازپرداخت تسهیلات و سود مورد انتظار سیستم
بانکی اقدام و سازمان برنامه و بودجه مکلف است هرساله نسبت به تأمین اقساط
معوق‌لاوصول این طرحها، بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی اقدام و در بودجه
سالانه کل کشور منظور و به بانک عامل پرداخت نماید.
‌این تعهد در سال 1369 حداکثر تا سقف دو میلیارد (2.000.000.000) ریال قابل انجام
است.
2 - دولت موظف است به نسبت سهم‌الشرکه آزادگان در طرحهایی که آزادگان با مشارکت
سایر افراد برای اجرای آن از سیستم بانکی تسهیلات اخذ‌می‌نمایند، علاوه بر تعهد
ردیف 1 معادل سود مورد انتظار سیستم بانکی را در سالهای سررسید این وامها در بودجه
کل کشور منظور و به بانک عامل‌پرداخت نماید.
‌سقف این رقم در سال 1369 معادل یک میلیارد (1.000.000.000) ریال می‌باشد.
3 - دولت موظف است ضمن تأمین خدمات تهیه طرح و انجام مقدمات گرفتن موافقت اصولی و
پروانه و مجوزها، آموزش توجیهی لازم را به‌آزادگان داده و هزینه‌های مربوط به
اقدامات فوق را جزء هزینه‌های طرح محسوب نماید.
4 - دولت و کمیته تخصیص ارز مکلفند ارز مورد نیاز طرحهای مذکور را تأمین نمایند.
5 - اعتبار ردیف 503141 جهت تسهیل در اشتغال ایثارگران به صورت کمک به صندوق تعاون
واریز و به هزینه قطعی منظور می‌گردد تا در رابطه با‌اجرای مفاد تبصره 1 این قانون
و سایر موارد مورد نیاز جهت ایجاد اشتغال برای ایثارگران بر طبق اساسنامه صندوق
تعاون مصوب هیأت وزیران اقدام‌شود.
‌آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف دو هفته پس از تصویب این قانون بر اساس
پیشنهاد مشترک وزارت کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی و‌سازمان برنامه و بودجه، به
تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌تبصره 2 - سازمان زمین شهری مکلف به اعطای مسکن و زمین مورد نیاز مسکن آزادگان در
کلیه شهرها می‌باشد. هزینه آماده‌سازی این زمینها از‌محل ردیف 503127 در سال 1369
تأمین خواهد شد.
‌تبصره 3 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در سقف اعتبارات مصوب
تبصره‌های 3 و 4 قوانین بودجه سالهای 1364 تا 1369،‌سقف اعتباری تبصره 3 قانون
بودجه سال 1369 از محل منابع قرض‌الحسنه را افزایش داده به طوری که تعهداتی که
تاکنون توسط بانکهای عامل در‌مورد طرحهای مصوب صورت گرفته است، ایفاء گردد.
‌تبصره 4 - در اجرای ماده 20 قانون حمایت از آزادگان مبلغ یک میلیارد
(1.000.000.000) ریال از اعتبار ردیف 503135 در اختیار ستاد آزادگان‌قرار می‌گیرد
که به عنوان وام ازدواج به آزادگان واجد شرایط پنج‌ساله با کارمزد کم پرداخت گردد.
‌تبصره 5 - اجازه داده می‌شود حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال از
اعتبارات مصوب طرحهای عمرانی استانی سال 1369 ذیل‌فصل آموزش و پرورش عمومی که به
هر علت امکان جذب کامل آنها میسر نیست، بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و
تأیید سازمان برنامه و‌بودجه کسر و جهت بازسازی و نوسازی مدارس تخریب شده ناشی از
زلزله استانهای گیلان و زنجان مطابق شرح عملیات موافقتنامه‌های متبادله
بین‌سازمانهای برنامه و بودجه و مدیریتهای نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس گیلان و
زنجان به مصرف برسد.
‌مصرف اعتبار فوق خارج از قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و تابع
قانون "‌نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از‌رعایت قانون محاسبات عمومی
و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند" خواهد بود.
‌تبصره 6 - اجازه داده می‌شود:
1 - اعتبار ردیف 503138 مندرج در جدول شماره (2) این قانون جهت تأمین کسری
اعتبارات جاری ادارات کل آموزش و پرورش استانها،‌استخدام کادر مورد نیاز واحدهای
آموزشی و اجرای قانون متعهدین خدمت به ترتیب سی و هفت میلیارد (37.000.000.000)
ریال و چهار میلیارد(4.000.000.000) ریال و پانزده میلیارد (15.000.000.000) ریال
بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأیید سازمان برنامه و بودجه به
سرجمع‌اعتبار سال 1369 ادارات مزبور اضافه می‌گردد.
2 - اعتبار ردیف 503139 مندرج در جدول شماره (2) این قانون جهت کمبود اعتبارات
جاری فصل آموزش عالی و تحقیقات بنا به پیشنهاد‌وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید سازمان برنامه و بودجه به سرجمع اعتبار سال
1369 دانشگاهها و‌مؤسسات آموزش عالی اضافه می‌گردد.
3 - اعتبار ردیف 503127 مندرج در جدول شماره (2) این قانون جهت تأمین کمبود
اعتبارات جاری دستگاهها و ردیفها بنا به پیشنهاد سازمان‌برنامه و بودجه و تصویب
هیأت وزیران به سرجمع اعتبار جاری سال 1369 دستگاه یا ردیف مربوط اضافه می‌گردد.
مبلغ ششصد میلیون(600.000.000) ریال از اعتبار ردیف فوق، به دانشگاه پیام نور و
مبلغ سیصد میلیون (300.000.000) ریال جهت برگزاری کنفرانس حمایت از انقلاب‌اسلامی
مردم فلسطین در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد.
4 - اعتبار ردیف 503114 جدول شماره (2) این قانون بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی
و تأیید سازمان برنامه و بودجه پس از مبادله موافقتنامه‌برای تعمیرات اساسی
بیمارستانهای آموزشی و تبدیل بیمارستانهای درمانی به آموزشی به مصرف خواهد رسید.
5 - اعتبار موضوع بند (‌و) تبصره 9 قانون بودجه سال 1369 مربوط به مراکز تحقیقات
مهندسی جهاد سازندگی از یک میلیارد (1.000.000.000)‌ریال به یک میلیارد و پانصد
میلیون (1.500.000.000) ریال افزایش می‌یابد.
‌تبصره 7 -
‌الف - مبلغ سی و شش میلیارد (36.000.000.000) ریال به اعتبار موضوع بند 6 قسمت
(‌الف) تبصره 6 قانون بودجه سال 1369 کل کشور جهت‌ترمیم خسارات ناشی از زلزله و
سیل اضافه می‌شود.
‌افزایش فوق مشمول تبصره 3 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1369 کل کشور نمی‌باشد.
ب - مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) ریال از اعتبار ردیف 503002 جهت اتمام
طرحهای نیمه‌تمام بند ب تبصره 16 قانون بودجه سالهای 68‌و 1369 کل کشور اختصاص
می‌یابد.
‌تبصره 8 -
1 - حداکثر وام پرداختی از محل تسهیلات موضوع تبصره 3 قانون بودجه سال 1369 کل
کشور، مندرج در بند (ح) تبصره مذکور به سی میلیون(30.000.000) ریال افزایش
می‌یابد.
2 - عبارت "‌بجز نمایندگان تهران" از بند (2) قسمت (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال
1369 کل کشور حذف می‌شود.
3 - کل اعتبار ردیف 114020 (‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - گسترش فرهنگ اسلامی و
حمایت از مستضعفان سایر کشورها) منظور در‌قسمت چهارم قانون بودجه سال 1369 کل کشور
بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت قابل مصرف
می‌باشد.
4 - هفتاد درصد (70%) اعتبارات جاری و از محل درآمد اختصاصی ردیف 126000 (‌دانشگاه
پیام نور) منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال1369 کل کشور بدون الزام به رعایت
قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت قابل مصرف می‌باشد.
5 - مجوز اعطاء شده در بند (11) تبصره 8 قانون بودجه سال 1368 کل کشور در سال 1369
نیز مورد عمل خواهد بود.
6 - در بند (1) تبصره 38 قانون بودجه سال 1369 کل کشور پس از "‌یکصد (100)" عبارت
"‌یکصد و پنجاه (150)" اضافه می‌شود.
‌تبصره 9 -
‌الف - اجازه داده می‌شود مازاد دریافتهای ارزی کشور موضوع جدول شماره 1 قانون
بودجه سال 1369 کل کشور نسبت به رقم 17819 میلیون دلار‌با تصویب کمیته تخصیص ارز
جهت هزینه‌های ارزی بازسازی، تأمین مصالح ساختمانی، امور حمل و نقل، شبکه گازرسانی
شهری، شیلات و آبرسانی‌شهرها به مصرف برسد.
ب - مبلغ یکصد میلیون (100.000.000) دلار با نرخ رسمی جهت تهیه و خرید لوله و
اتصالات گاز منازل در اختیار وزارت نفت قرار می‌گیرد.
‌این مبلغ از سرفصل بودجه ارزی سایر دستگاهها به استثناء وزارتخانه‌های صنایع
سنگین، صنایع و معادن و فلزات کسر می‌گردد. (‌به نسبت بودجه‌ارزی)
‌اعتبار فوق تخصیص یافته تلقی شده و بانک مرکزی موظف است آنرا در اختیار وزارت نفت
قرار دهد.
ج - به کمیته تخصیص ارز اجازه داده می‌شود حداکثر تا بیست درصد (20%) نسبت به
افزایش ردیفهای مندرج در جدول شماره 3 موضوع بند 7‌تبصره 29 قانون بودجه سال 1369
کل کشور از محل کاهش ردیفهای دیگر مندرج در همان جدول که تا پایان دی ماه سال 1369
قادر به جذب سهمیه‌خود نبوده‌اند اقدام نماید.
‌د - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در جهت تحقق
سرمایه‌گذاریهای پیش‌بینی شده در سنوات آتی برنامه تا سقف پنج‌میلیارد و چهارصد
میلیون (5.400.000.000) دلار و در قالب جدول شماره سه قسمت یازدهم این قانون به
نحوی ایجاد تعهد نماید که بازپرداخت‌سالانه آن از محل سهمیه هر بخش در جدول شماره
9 قانون برنامه پنجساله به ترتیب در سال 1370 به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون
(1.200.000.000) دلار و در سال 1371 به مبلغ یک میلیارد و نهصد میلیون
(1.900.000.000) دلار و در سال 1372 به مبلغ دو میلیارد و سیصد‌میلیون
(2.300.000.000) صورت پذیرد. اقساط پرداخت این اعتبارات اسنادی در سالهای مربوط
مقدم بر سایر نیازها منظور می‌گردد.
ه - مبلغ یکصد میلیون (100.000.000) دلار از مازاد دریافتهای ارزی جهت احداث راه
روستایی، تأمین آب بهداشتی آشامیدنی و برق‌رسانی‌روستایی اختصاص می‌یابد و مبلغ
مزبور از تاریخ تصویب تخصیص‌یافته تلقی می‌شود.
‌و - کمیته تخصیص ارز موظف است مبلغ سی میلیون (30000000) دلار ارز از محل مازاد
درآمدهای ارزی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی قرار دهد تا با نظارت
کمیسیون بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی جهت تهیه تجهیزات پزشکی مورد نیاز
دانشکده‌های گروه‌پزشکی نوپا و محروم کشور و بیمارستانهای آموزشی تابعه آنها و
تهیه آمبولانس مورد نیاز مراکز بهداشتی درمانی روستاهای کشور به مصرف برساند.
‌ز - مبلغ یکصد میلیون (100000000) دلار از سرجمع مصارف سرمایه‌گذاری جدول شماره 2
مصارف ارزی کشور قسمت یازدهم که مصرف نشده‌است جهت تأمین ارز مورد نیاز طرحهای
تعاونیهای ایثارگران تخصیص و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب درخواست وزارت
کشور اعطاء‌نماید.
‌تبصره 10 - به منظور تحقق بخشی از مفاد تبصره 22 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی
، اجتماعی، فرهنگی و ضرورت تغییر جدول حقوق‌کارمندان، بند (ب) تبصره 2 قانون اصلاح
قانون بودجه سال 1369 کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌بند ب -
1 - اجازه داده می‌شود اعتبار ردیف 503137 این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و
بودجه و تصویب هیأت وزیران برای پرداخت افزایش حقوق و‌مستمری شاغلین و بازنشستگان
مشمولین قانون استخدام کشوری و مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری اختصاص
می‌یابد.
2 - از تاریخ 1369.7.1 لغایت پایان سال مذکور به کلیه ارقام جدول موضوع ماده 32
قانون استخدام کشوری و تبصره ذیل آن عدد دویست (200)‌برای شاغلین اضافه می‌شود.
افزایش مذکور در فوق‌العاده‌ها و هزینه‌های موضوع مواد 39 و 40 قانون استخدام
کشوری منظور نخواهد شد و از شمول‌مالیات و پرداخت ماه اول به صندوق بازنشستگی
موضوع قسمت مؤخر ماده 100 قانون استخدام کشوری معاف بوده و علاوه بر دریافتی‌های
فعلی‌قابل پرداخت خواهد بود.
3 - به حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران که از صندوق بازنشستگی
کشوری مستمری دریافت می‌دارند از تاریخ 1369.7.1 ماهانه‌مبلغ ده هزار (10000) ریال
اضافه می‌شود.
4 - حقوق ماهانه قضات و کارگزاران مجلس شورای اسلامی به میزان و ترتیب مقرر در بند
(2) این تبصره اضافه می‌شود.
5 - مبلغ یازده میلیارد و پانصد میلیون (11.500.000.000) ریال بابت پرداخت سی درصد
(30%) فوق‌العاده شغل معلمان بخش‌های محروم،‌روستاها و مناطق عشایری از محل ردیف
503137 اختصاص می‌یابد.
6 - مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) ریال از اعتبار ردیف فوق به افزایش حقوق و
اجرت شش‌ماهه دوم سال جاری کارکنان پیمانی و قراردادی‌دستگاههای اجرایی مشمول
قانون استخدام کشوری اختصاص داده می‌شود. مبلغ افزایش حقوق ماهانه کارکنان مذکور
به تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید.
‌تبصره 11 - مبلغ چهل میلیارد (40.000.000.000) ریال از محل ردیف 503002 به اعتبار
بازسازی مناطق جنگزده و بنیاد مهاجرین جنگ‌تحمیلی و طرحهای عمرانی ملی و استانی که
با کمبود اعتبار مواجه می‌شوند اختصاص می‌یابد.
‌تبصره 12 - این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دوازده تبصره منظم به دو جدول در جلسه علنی روز
دوشنبه پنجم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس‌شورای اسلامی به تصویب رسیده
است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
>‌جدول: دوره 3 - جلد 1 - صفحه 445 الی 448<