قانون بودجه سال 1370 کل کشور

‌قانون بودجه سال 1370 کل کشور
‌ماده واحده - بودجه سال 1370 کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار
بالغ بر بیست هزار و نود و هفت میلیارد و دویست و نود و‌هفت میلیون و یکصد و یک
هزار (20097297101000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر بیست هزار
و نود و هفت میلیارد و دویست و‌نود و هفت میلیون و یکصد و یک هزار
(20097297101000) ریال به شرح زیر:
‌الف - بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و از حیث
هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر نه هزار و دویست و هفتاد و‌هشت میلیارد و پانصد
و شش میلیون و هفتصد و چهل هزار (9278506740000) ریال به شرح زیر:
1 - درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار مبلغ هشت هزار و ششصد و شصت و سه
میلیارد و هفتصد و بیست و سه میلیون و یکصد و سی و‌پنج هزار (8663723135000) ریال
و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ هشت هزار و ششصد و شصت و سه میلیارد و
هفتصد و بیست و سه‌میلیون و یکصد و سی و پنج هزار (8663723135000) ریال.
2 - درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مبلغ ششصد و چهارده میلیارد و
هفتصد و هشتاد و سه میلیون و ششصد و پنج هزار(614783605000) ریال و هزینه‌ها و
سایر پرداختها از آن محل مبلغ ششصد و چهارده میلیارد و هفتصد و هشتاد و سه میلیون
و ششصد و پنج هزار(614783605000) ریال.
ب - بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ
درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دوازده هزار و شصت‌و سه میلیارد و
هفتصد و سی و شش میلیون و هشتصد و سه هزار (12063736863000) ریال و از حیث
هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر دوازده هزار‌و شصت و سه میلیارد و هفتصد و سی و
شش میلیون و هشتصد و شصت و سه هزار (12063736863000) ریال.
‌به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در قسمت سوم
این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1370‌وصول و هزینه‌های
وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول
قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست‌شماره یک این قانون منظور شده است در حدود
وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در سال 1370 با رعایت قوانین و مقررات
مربوط و‌تبصره‌های این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت نماید.
‌وصول درآمدها و پرداخت هزینه‌های شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته
به دولت به استثنای هزینه‌های سرمایه‌ای که منابع آن از‌محل درآمد عمومی
(‌اعتبارات طرحهای عمرانی) تأمین می‌شود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی
دولت می‌باشد، بر طبق اساسنامه‌ها و‌سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها
و مؤسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
‌تبصره 1
‌میزان تنخواه‌گردان خزانه در سال 1370 سیصد میلیارد (300000000000) ریال و حداکثر
استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نهصد و‌هفتاد میلیارد (970000000000)
ریال است.
‌تبصره 2
‌الف - به مجمع عمومی یا شورای عالی شرکتها و بانکها و مؤسسات انتفاعی مندرج در
قسمت هشتم این قانون اجازه داده می‌شود بر اساس‌سیاستهای دولت یا تصمیماتی که طبق
اساسنامه و یا قانون تشکیل شرکتها و مؤسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در
صورت فراهم شدن‌موجبات افزایش تولید و یا سایر فعالیتهای اصلی شرکت یا مؤسسه
انتفاعی مربوط و یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسانات قیمتها و یا به تبع
سایر‌تحولات اقتصادی و مالی، ارقام مربوط به بودجه مصوب سال 1370 شرکتها و مؤسسات
انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت هشتم این قانون را با رعایت‌قانون برنامه اول توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر
دهند، مشروط بر آنکه این تغییر‌اولاً موجبات کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت
پیش‌بینی شده در جدول مذکور را فراهم ننماید، ثانیاً میزان استفاده شرکت یا مؤسسه
انتفاعی‌مربوط از محل بودجه عمرانی دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی شرکتها و
مؤسسات موضوع این بند در موقع رسیدگی و تصویب ترازنامه و ارقام‌عملکرد و سود و
زیان موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که توسط شرکت تهیه و پس از
رسیدگی و اظهار نظر بازر
س قانونی به‌مجمع ارائه می‌گردد، مورد ارزیابی قرار داده و تصمیمات مقتضی را اتخاذ
نمایند.
‌به منظور ایجاد امکان اجرای مفاد تبصره 33 قانون برنامه اول توسعه، کلیه شرکتهای
دولتی و مؤسسات انتفاعی مکلفند تغییرات موضوع این بند از‌تبصره را (‌بودجه‌های
اصلاح شده مصوب مجامع عمومی) در چارچوب برنامه اول توسعه، به همراه گزارش توجیهی
لازم به سازمان برنامه و بودجه‌ارسال نمایند. رؤسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی
مسئول اجرای این بند خواهند بود.
‌سازمان برنامه و بودجه مکلف است تا پایان مهر ماه سال 1370 گزارش تغییرات موضوع
این بند را همراه با نظرات خود به اطلاع کمیسیونهای برنامه و‌بودجه، امور اقتصادی
و دارایی و دیوان محاسبات و امور مالی مجلس برساند.
ب - کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و بانکها و مؤسسات
انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهای دولتی و‌مؤسسات انتفاعی که شمول قوانین و
مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است، از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری
اسلامی ایران، شرکت ملی‌نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته و سایر شرکتهای تابعه
وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه و مراکز تهیه و
توزیع‌و سازمان صنایع ملی ایران نیز مشمول این تبصره می‌باشند.
ج - در اجرای تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران پرداخت کمک‌زیان از محل درآمد عمومی‌دولت به شرکتهای دولتی از سال
1370 منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. کلیه رؤسای
مجامع عمومی شرکتهای دولتی و‌مسئولین آن گونه شرکتهای دولتی مکلفند تدابیری اتخاذ
نمایند تا ضمن تفکیک عملیات انتفاعی از عملیات غیر انتفاعی ناشی از اجرای
سیاستهای‌عمومی دولت جمهوری اسلامی ایران، امکان مبادله موافقتنامه مزبور در
چهارچوب بودجه سال 1370 شرکتهای زیان‌ده دولتی فراهم گردد.
‌د - در اجرای مفاد تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران کمیسیون مسئول اجرای این تبصره که‌زیر نظر رئیس جمهور تشکیل
می‌شود مکلف است حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1370 ضمن ارائه گزارش پیشرفت کار
تبصره مذکور، الزامات‌قانونی مورد نیاز در جهت اجرای هر چه دقیق‌تر آن را به
کمیسیونهای برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات و امور مالی
مجلس‌شورای اسلامی پیشنهاد نماید تا امکان پیش‌بینی تدابیر لازم در بودجه شرکتهای
دولتی در سنوات آتی و برنامه فراهم گردد.
ه - سازمان حسابرسی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارشی از تشکیل مجامع عمومی و
چگونگی اجرای تصمیمات آنها توسط هیأت مدیره‌شرکتهای دولتی موضوع این تبصره را تهیه
و به کمیسیونهای برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
‌و - دولت مکلف است بودجه کلیه شرکتهایی را که بیش از پنجاه و یک درصد (51%)
سرمایه و یا سهام آنها متعلق به دولت و یا شرکتهای دولتی و‌یا مؤسسات دولتی و یا
بانکها و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت می‌باشد در لایحه بودجه سال 1371 منظور
نماید شرکتها و مؤسسات انتفاعی و‌وابسته به دولت که شمول مقررات عمومی بر آنها
مستلزم ذکر نام می‌باشد نیز مشمول حکم این بند خواهند بود.
‌ز - مدیر عامل و هیأت مدیره و مؤسسات و شرکتهایی که ظرف مهلت مقرر مفاد این تبصره
را به مرحله اجراء نگذارند متخلف و در حکم متصرف‌غیر قانونی در اموال دولتی محسوب
می‌گردند.
ح - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات شورای اقتصاد
شرکت خواهند کرد.
‌تبصره 3
‌الف - به منظور افزایش در عرضه کل و ایجاد اشتغال مولد در قالب سیاستهای برنامه
پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران و با در نظر گرفتن
اولویت مناطق محروم کشور، تعاونیهای روستایی، خانواده معظم شهدا و رزمندگان جنگ
تحمیلی، بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران مکلف است در چارچوب سیاستهای پولی کشور با
رعایت قانون برنامه اول، تسهیلات اعتباری مورد نیاز طرحهای تهیه شده در‌زمینه‌های
تولیدی، خوداشتغالی، و خدمات فنی و روستایی، صنایع دستی، انبارسازی، صنایع تبدیل و
صنایع مورد نیاز کشاورزی، بازسازی و نوسازی‌اماکن دامی سنتی و منابع طبیعی،
تحقیقاتی، علمی آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و هنری، ورزشی و سیاحتی را که دارای
توجیهات کامل اقتصادی -‌فنی و مالی باشند و فقط از نظر وثیقه و سهم سرمایه‌گذاری
مجری با مقررات بانکهای عامل وفق نمی‌دهد را از منابع داخلی بانکهای مذکور و در
صورت‌عدم تکافو از منابع سایر بانکها تأمین نماید.
‌حداکثر تسهیلات اعتباری این تبصره به مبلغ دویست و پنجاه میلیارد
(250.000.000.000) ریال می‌باشد، پنجاه درصد (50%) مبلغ این تبصره به‌منظور اشتغال
ایثارگران (‌آزادگان، جانبازان، رزمندگان، خانواده محترم شهداء و مفقودین و اسراء)
و مهاجرین جنگ تحمیلی در استانهای جنگزده و‌زلزله‌زدگان مناطق زلزله‌زده اختصاص
می‌یابد.
‌حداقل سی درصد (30%) تسهیلات موضوع این تبصره جهت فعالیتهای بخشهای محروم کشور و
دهستانهای محروم واقع در بخشهای غیر محروم‌اختصاص می‌یابد.
‌دولت موظف است کارمزد و سود طرحهای موارد زیر را به میزان شش درصد (6%) تعهد و
پرداخت نماید:
- طرحهای پوشش انهار و طرحهای آب و خاک، طرحهای فرهنگی، هنری، سیاحتی و ورزشی کل
کشور.
- کلیه طرحهای مربوط به ایثارگران.
- کلیه طرحهای مهاجرین جنگ تحمیلی در استانهای جنگزده.
- کلیه طرحهای بخشها و دهستانهای محروم کشور.
‌آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های کشور، کشاورزی، فرهنگ و‌ارشاد اسلامی، کار و
امور اجتماعی، صنایع، جهاد سازندگی، بنیاد جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی،
ستاد آزادگان و دفتر امور مناطق محروم‌ریاست جمهور شامل انواع فعالیت، توزیع
تسهیلات اعتباری و نحوه و مقررات اعطای آن ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون
تهیه و به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید.
ب - سازمان برنامه و بودجه تفاوت کارمزد سهم دولت و مانده مطالبات معوق لاوصول
ناشی از اجرای آن گونه طرحهای نظارت شده را که لزوم‌اعطای تسهیلات اعتباری
آنها،‌به تصویب هیأت وزیران رسیده است، حداکثر ظرف مدت پنج سال بنا به پیشنهاد
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌در لایحه بودجه کل کشور منظور خواهد نمود.
‌تضمین مزبور نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول ناشی از اعطای آن
گونه تسهیلات نخواهد بود. استفاده‌کنندگان تسهیلات‌اعتباری این تبصره ملزم به
بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و
اموال دولتی است.
‌اعتبار منظور شده در ردیفهای 601025 و 702104 به ترتیب به منظور پرداخت تفاوت
کارمزد و سود ویژه سهم دولت و اقساط معوق لاوصول ناشی از‌اجرای تبصره 33 قانون
بودجه سال 1359 و تبصره 3 سالهای 1360 لغایت 1369 می‌باشد که بنا به پیشنهاد بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران و‌تأیید سازمان برنامه و بودجه قابل پرداخت خواهد بود.
‌اعتبار منظور شده در ردیف 702103 به منظور پرداخت تفاوت کارمزد و سود ویژه سهم
دولت و اقساط معوق لاوصول ناشی از اعطای وام پنجاه‌میلیارد (50.000.000.000) ریالی
بانک سپه در اجرای قانون اشتغال فارغ‌التحصیلان بیکار می‌باشد که با اعلام بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران و‌تأیید سازمان برنامه و بودجه به بانک سپه قابل پرداخت
خواهد بود.
‌اعتبار منظور در ردیف 503150 به منظور تهیه طرحهای با توجیهات کامل اقتصادی، فنی
و مالی در اختیار مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی‌قرار خواهد گرفت تا جهت
ایثارگران به مصرف برسد.
‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل نرخ سود و کارمزد مصوب را برای
تسهیلات موضوع این تبصره اعمال نماید.
ج - بانک سپه مکلف است با هماهنگی مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی پس از
رسیدگی‌های لازم تمام و یا قسمتی از مایملک آن تعداد از‌شرکتهای تعاونی زیر پوشش
مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها را که قابلیت واریز وام دریافتی را
ندارند طبق مقررات ضمن عقد به‌فروش رسانند و از محل موجودی و مطالبات شرکت و اموال
و داراییهای سهامداران شرکت و ماحصل فروش، مطالبات خود و دولت را تأمین و‌پرداخت
نمایند.
‌چنانچه مجموع وجوه حاصله از اقدامات فوق، تکافوی پرداخت کامل مطالبات بانک را
ننماید، سازمان برنامه و بودجه مکلف است مانده مطالبات‌پرداخت نشده و معوق لاوصول
را از این بابت بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران از محل ردیفهای اعلام‌شده در بند ب پرداخت نماید.
‌در مورد پرداخت تعهدات دولت ناشی از مفاد این تبصره در سالهای گذشته حداکثر 2 سال
پس از آخرین بازپرداخت گیرنده تسهیلات ملاک محاسبه‌سود و کارمزد بانک خواهد بود و
مازاد بر آن ناشی از تعلل بانک در وصول مطالبات قانونی تلقی گردیده و جزو مطالبات
بانک از دولت محسوب‌نخواهد شد.
‌مرکز گسترش تعاونیهای تولیدی مکلف است کلیه اسناد و قراردادها و مدارک و تعهدات و
اطلاعات و وثائق مربوط به این شرکتها و سهامداران آنها را‌که در اختیار دارد به
منظور فراهم آوردن امکان وصول مطالبات در اختیار بانک سپه قرار دهد.
‌شرکتهای تعاونی تحت پوشش مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها می‌توانند پس
از پرداخت کامل بدهیهای خود به بانک از زیر پوشش‌مراکز گسترش خارج شوند مشروط به
این که تعهد نمایند تا ده سال از تاریخ شروع بهره‌برداری اقدام به فروش یا انتقال
کالاهای سرمایه‌ای خود ننمایند.
‌د - طرحهای تولیدی و عمرانی (‌اعم از تعاونی و غیر تعاونی) که حداقل هشتاد درصد
(80%) اعضای آن را رزمندگان داوطلب که حداقل مدت 6‌ماه متوالی یا یک سال متناوب در
جبهه‌ها بوده‌اند یا خانواده معظم شهداء، مفقودین و اسرا (‌فرزند، همسر، پدر یا
مادر و یا برادر) جانبازان، آزادگان و‌مهاجرین جنگ تحمیلی تشکیل دهند، در صورتی که
به تشخیص بنیاد شهید، بنیاد جانبازان، ستاد امور آزادگان، یا بنیاد مهاجرین جنگ
تحمیلی و‌سازمان گسترش خدمات تولیدی و عمرانی حسب مورد توانایی مالی نداشته باشند
از پرداخت تمام و یا قسمتی از سهم آورده متقاضی معاف می‌باشند‌و هزینه‌های مربوط
به ارائه خدمات دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و تهیه طرح، گرفتن موافقت اصولی
و پروانه و مجوزها و بررسی طرح به‌وسیله بانک و سایر مراجع ذیربط جزو هزینه‌های
طرح محسوب می‌گردد. بانک موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از تصویب طرح
این‌قبیل تعاونیها به وسیله شورای عالی مرکز نسبت به اعطای وام اقدام نماید.
ه - دستگاهها و بنیادهای مذکور در این تبصره موظفند گزارش عملکرد این تبصره را هر
چهار ماه یک بار از طریق سازمان برنامه و بودجه به‌کمیسیونهای برنامه و بودجه و
دیوان محاسبات و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی ارسال دارند.
‌تبصره 4
‌الف - به دولت اجازه داده می‌شود در موارد لزوم بازپرداخت اعتباراتی را که از محل
منابع قرض‌الحسنه یا سایر منابع سیستم بانکی کشور از طریق‌بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران در اختیار بانک کشاورزی قرار داده می‌شود و توسط بانک مزبور در جهت
اهداف بخش کشاورزی و صنایع‌روستایی در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران مبنی بر افزایش تولیدات بخش به عنوان سرمایه در گردش
در‌اختیار صیادان و کشاورزان و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و دامی و پرورش
زنبور عسل و صیادی و عشایری و تعاونیهای تولیدی مشاع و‌اتحادیه‌ها و اعضاء آنها
قرار می‌گیرد با رعایت مفاد این تبصره جمعاً تا مبلغ دویست میلیارد
(200.000.000.000) ریال از منابع قرض‌الحسنه و در‌صورت عدم تکافو تا مبلغ دویست
میلیارد (200.000.000.000) ریال از سایر منابع سیستم بانکی تضمین و مانده مطالبات
آن را در بودجه سال بعد‌کل کشور منظور نماید.
‌تضمین مزبور نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول ناشی از اعطای آن
گونه تسهیلات نخواهد بود. استفاده‌کنندگان تسهیلات‌اعتباری این تبصره ملزم به
بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و
اموال دولتی است.
‌حداکثر مبلغ چهل میلیارد (40.000.000.000) ریال از اعتبارات این تبصره به منظور
تهیه و تدارک بذور اصلاح شده و اسپرم و ادوات صیادی و دامی‌و داروهای دامی و سموم
در اختیار دستگاههای تخصصی وابسته به وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی قرار
می‌گیرد.
ب - حداقل مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال از اعتبارات بند الف این تبصره
جهت احیاء قنوات و اجرای طرحهای لایروبی قنوات مناطق‌حاشیه کویر و کویر مرکزی کشور
در اختیار کشاورزان متقاضی که توسط جهاد سازندگی یا مراکز خدمات کشاورزی معرفی
می‌شوند قرار گیرد.
ج - پانزده درصد (15%) از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک مواد لازم
برای کارگاههای قالی‌بافی که دو درصد (2%) آن در اختیار شرکت‌سهامی فرش ایران و
هفت درصد (7%) آن در اختیار اتحادیه‌های فروشندگان و تعاونی‌های فرش تحت پوشش جهاد
سازندگی و سه درصد (3%) در‌اختیار سازمان صنایع دستی و دو درصد (2%) در اختیار
کمیته امداد امام و یک درصد (1%) در اختیار سازمان بهزیستی قرار گیرد تا به صورت
مواد‌مورد نیاز در اختیار فرش‌بافان قرار گیرد.
‌د - آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه‌های صنایع، بازرگانی، جهاد
سازندگی و کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران ظرف
یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌تبصره 5
‌الف - مابه‌التفاوتهای دریافتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مشمول
مالیات بر درآمد نمی‌باشد.
ب - دستگاههایی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی از محل درآمد حاصل از
مابه‌التفاوتهای وصولی موضوع بند ده ماده (7) اساسنامه‌سازمان حمایت از
مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از سازمان مذکور وجه دریافت می‌نمایند مکلفند حداکثر
تا پایان فروردین ماه سال 1371 مانده وجوه‌دریافتی مصرف و تعهد نشده از این بابت
را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسترد دارند.
ج - در صورتی که دستگاههای ذیربط از استرداد مانده وجوه موضوع بند (ب) و پرداخت
مابه‌التفاوتهای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و‌تولیدکنندگان در موعد مقرر در بند
مذکور خودداری نمایند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف است موضوع را
به سازمان برنامه و‌بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید. پس از
رسیدگی و تأیید موضوع توسط دستگاههای اخیرالذکر، وزارت امور اقتصادی و دارایی‌مجاز
است معادل مانده وجوه فوق از محل حسابهای بانکی دستگاههای مربوط برداشت و به حساب
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان‌واریز نماید.
‌د - سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است مبلغ پرداخت شده به هر
دستگاه و همچنین مبالغ مصرف شده و برگشت شده را‌به تفکیک هر سال تعیین و تا آخر
خرداد ماه سال 1371 به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی مجلس
شورای اسلامی از طریق‌سازمان برنامه و بودجه و همچنین به وزارت امور اقتصادی و
دارایی اعلام دارد.
ه - دستگاههای دولتی که از مابه‌التفاوتهای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و
تولیدکنندگان وجوهی به عنوان سوبسید و سایر موارد قانونی دریافت‌می‌کنند مکلفند
وجوه مربوطه را مطابق قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات مربوط هزینه نمایند. مگر
این که دارای آیین‌نامه مالی خاص باشند که‌در این صورت مطابق آن هزینه خواهند
نمود.
‌و - دولت موظف است برای سال 1370 قیمت‌گذاری محصولات تضمینی زراعی و دامی را به
گونه‌ای تنظیم و اعلام نماید که علاوه بر قیمت تمام‌شده محصولات و با در نظر گرفتن
شاخص تورم، سود مناسبی که با فعالیتهای اقتصادی در بخش صنعت و بازرگانی هماهنگی
داشته باشد را ملحوظ‌دارد.
‌ز - پنج درصد (5%) از کلیه درآمدهای حاصله از مابه‌التفاوتهای وصولی موضوع بند 10
ماده 7 اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و‌تولیدکنندگان تحت عنوان "‌اعتبارات
خاص نقاط محروم" علاوه بر سهم اعتبارات استانی و ملی بخشها و دهستانهای محروم کشور
به صورت صد‌درصد (100%) تخصیص یافته به طرحهای آموزش و پرورش و بهداشت آب و برق و
راه مناسب روستایی اختصاص می‌یابد. نحوه توزیع و دستگاه‌اجرایی هزینه‌کننده این
تبصره بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف حداکثر 45 روز از تاریخ تصویب این
قانون توسط سازمان برنامه و بودجه و‌دفتر مناطق محروم کشور تهیه و به تصویب هیأت
وزیران می‌رسد.
‌سازمان برنامه و بودجه و دفتر مناطق محروم موظفند هر چهار ماه یک بار گزارش
عملکرد اعتبارات این تبصره را به کمیسیونهای برنامه و بودجه، دیوان‌محاسبات، امور
اقتصادی و دارایی و نهادهای انقلاب مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند.
‌همچنین استانداران موظفند منظماً گزارش کمیسیون ویژه مناطق محروم استان و عملیات
اجرایی اعتبارات فوق را به دفتر امور مناطق محروم کشور‌ریاست جمهور و نمایندگان
ذیربط مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
‌تبصره 6
‌الف - اجازه داده می‌شود:
1 - مبلغ چهل و هشت میلیارد (48.000.000.000) ریال از اعتبار سرمایه‌گذاری ثابت
منظور در ردیف 503002 (‌ هزینه‌های پیش‌بینی نشده‌عمرانی) قسمت چهارم این قانون
جهت اجرای طرحهای عمرانی ضروری و عملیات عمرانی بخشهای محروم و دهستانهای محروم
واقع در بخشهای‌برخوردار (‌بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه درباره نقاط
محروم) بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تأیید سازمان برنامه و بودجه و تصویب
هیأت‌وزیران به پروژه‌های مشخص اختصاص یابد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان
برنامه و بودجه به مصرف برسد.
‌حداقل هفتاد درصد (70%) اعتبارات این بند بایستی در مناطق روستایی و عشایری به
مصرف برسد.
2 - مبلغ پانزده میلیارد (15.000.000.000) ریال اعتبار موضوع بند (1) این تبصره
جهت عملیات عمرانی ضروری بخشهای محروم و دهستانهای‌محروم واقع در بخشهای برخوردار
اختصاص می‌یابد تا به پروژه‌های مشخص طبق آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت یک ماه پس از
تصویب این قانون به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، به مصرف برسد.
3 - مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال از اعتبار موضوع بند (1) این تبصره
جهت هزینه‌های متفرقه عمرانی پیش‌بینی نشده و ضروری‌استانها و طرحهای عمرانی مناطق
روستایی و عشایری به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه حسب نیاز
بین استانهای کشور تقسیم و‌سهم هر استان با پیشنهاد استاندار و یا دستگاه اجرایی و
تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان به طرحهای مشخص اختصاص داده شود.
4 - ایجاد هر گونه تعهد برای سالهای بعد و همچنین شروع پروژه‌هایی با بیش از مبلغ
یکصد (100.000.000) میلیون ریال اعتبار از محل اعتبار‌موضوع بندهای (1) و (2) این
تبصره ممنوع است.
5 - مبلغ یکصد و بیست میلیارد (120.000.000.000) ریال بقیه اعتبار منظور در ردیف
503002 قسمت چهارم این قانون به منظور بازسازی‌مناطق مختلف کشور که در اثر عوامل
غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله، خشکسالی و آتش‌سوزی خسارت دیده و یا می‌بینند و
همچنین در مواردی که‌برای پیشگیری از وقوع این امور لازم است هزینه گردد.
‌این اعتبار به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه و با تصویب هیأت
وزیران بین استانهای آسیب‌دیده تقسیم می‌شود.
‌وزارت کشور می‌تواند عنداللزوم بنا به پیشنهاد کمیته برنامه‌ریزی استان نسبت به
تأمین مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات اعطایی بانکها به مالکان‌واحدهای مسکونی
و تجاری و کشاورزی مناطق فوق‌الذکر از محل اعتبار منظور در این بند اقدام نماید.
‌نود میلیارد (90.000.000.000) ریال از اعتبار این بند صرفاً جهت بازسازی مناطق
زلزله‌زده استانهای گیلان و زنجان اختصاص می‌یابد. پنجاه درصد(50%) از این مبلغ،
توسط کمیته برنامه‌ریزی استانهای فوق به مناطق آسیب‌دیده اختصاص می‌یابد.
ب - مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (2.500.000.000) ریال از اعتبار ردیف 503001
(‌هزینه‌های پیش‌بینی نشده) قسمت چهارم این قانون‌جهت هزینه‌های ضروری استانها در
اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد.
ج - سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار
ماه یک بار به کمیسیونهای دیوان محاسبات، برنامه و‌بودجه و شوراها و امور داخلی
کشور مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. همچنین استانداران موظفند هر چهار ماه یک
بار گزارش عملکرد اعتباراتی‌را که در اجرای این تبصره در اختیار استانها گذارده
می‌شود به اطلاع مجلس برسانند.
‌تبصره 7
‌الف - بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی مکلف است واحدهای مسکونی و تجاری (‌اعم از
احداثی یا خریداری)، زمینها و کارگاههای تولیدی و‌ماشین آلات و ابزار بلااستفاده
در اختیار خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به خزانه واریز نماید تا
به حساب درآمد عمومی کشور‌موضوع ردیف 390600 قسمت سوم این قانون منظور گردد. به
مهاجرین جنگ تحمیلی در خرید این نوع امکانات اولویت داده می‌شود.
ب - اعتبار ردیف 105101 قسمت چهارم این قانون معادل صد درصد (100%) درآمد وصولی
موضوع بند الف این تبصره جهت بازگشت و استقرار‌مهاجرین جنگ تحمیلی در مناطق
آسیب‌دیده ناشی از جنگ در اختیار بنیاد مذکور قرار خواهد گرفت تا در راستای تحقق
اهداف بازسازی استفاده نماید.
ج - فروش واحدهای مذکور در بند (‌الف) در صورت استقرار در مناطق روستایی و کشاورزی
با قیمت کارشناسی به روستائیان و کشاورزان همان‌محل و در صورت عدم نیاز این افراد
و یا استقرار در سایر مناطق به صورت مزایده انجام می‌شود.
‌د - آیین‌نامه اجرایی این تبصره بر اساس پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و
تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به‌تصویب هیأت وزیران
خواهد رسید.
‌تبصره 8
‌الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود اعتبارات سال 1370 مربوط به
هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به خود را در مرکز و‌استانها، بر اساس قانون
راجع به "‌هزینه‌های سرانه واحدهای آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش" مصوب
1360.10.21 توزیع و پرداخت و‌به هزینه قطعی منظور نماید.
‌منظور نمودن هزینه‌های پرسنلی ضمن هزینه سرانه واحدهای مذکور مجاز نخواهد بود.
ب - مبلغ بیست و پنج میلیارد (25.000.000.000) ریال از منابع قرض‌الحسنه سیستم
بانکی با حداقل کارمزد بانکی به منظور تقویت تعاونی‌مصرف کارکنان و فرهنگیان وزارت
آموزش و پرورش به صورت تنخواه در اختیار وزارتخانه مذکور قرار می‌گیرد.
ج - دولت مکلف است مابه‌التفاوت کارمزد قرض‌الحسنه و وام بانکی حاصل از اجرای
قانون تأمین مسکن فرهنگیان را در مورد وامهایی که در سال1370 پرداخت می‌شود تعهد و
پرداخت نماید.
‌تبصره 9
‌الف - مبلغ سیصد و هشتاد و چهار میلیارد (384.000.000.000) ریال از اعتبار ردیف
503041 موضوع جدول شماره (1) مندرج در قسمت نهم‌این قانون در اختیار وزارت دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح قرار می‌گیرد تا در قالب برنامه‌های مصوب فرماندهی کل قوا
هزینه نماید. این اعتبارات بنا به‌درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و
پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران اختصاص می‌یابد.
ب - نیروهای مسلح نظامی و انتظامی موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را
از سازمان صنایع دفاع تأمین و صرفاً آن قسمت از‌تجهیزات نظامی که قابل تولید در
داخل کشور نباشد منحصراً توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از خارج خریداری
می‌گردد.
ج - تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 و تبصره 47 قانون بودجه سال 1359 و سایر قوانین
و مقررات مغایر با مفاد این تبصره ملغی می‌گردد.
‌د - گزارش نحوه مصرف اعتبارات مربوط به خرید اقلام عمده دفاعی از محل این تبصره
توسط حسابرسان منتخب هیأتی مرکب از اعضاء زیر و با‌همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح تهیه می‌شود و در اختیار این هیأت قرار می‌گیرد.
1 - یکی از اعضاء کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون.
2 - یکی از اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون.
3 - یکی از اعضاء کمیسیون دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون.
4 - رئیس دیوان محاسبات کشور یا نماینده وی.
5 - نماینده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
6 - نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجه.
‌نمایندگان مذکور در بندهای 4 و 5 و 6 باید از معاونان مقامات مذکور انتخاب شوند.
ریاست هیأت با انتخاب اعضاء هیأت تعیین می‌شود و وظیفه‌دبیرخانه هیأت را وزارت
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح عهده‌دار خواهد بود. اولین جلسه هیأت حداکثر تا
پایان فروردین ماه سال 1370 با دعوت‌وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و در محل
دبیرخانه تشکیل می‌شود.‌این هیأت موظف است حداقل ماهی یک بار تشکیل جلسه دهد و
جلسات‌آن با حضور دو سوم اعضاء رسمیت خواهد داشت. هیأت بالا نتیجه بررسی گزارشات
مذکور را به استحضار مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری‌می‌رسانند. رسیدگی به این
هیأت نافی وظایف و مسئولیتهای دیوان محاسبات کشور نخواهد بود.
ه - وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشور و اطلاعات موظف هستند گزارش
عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار از طریق‌سازمان برنامه و بودجه به
کمیسیونهای دفاع، برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلی کشور و دیوان محاسبات مجلس
شورای اسلامی ارائه نمایند.
‌و - منابع مالی مورد نیاز جهت تکمیل و احداث سایتهای موشکی و راداری و اسکله و
بنادر و کارخانجات مربوط به تجهیزات هوایی، دریایی،‌زرهی، مهمات‌سازی، موشکی که در
برنامه پیش‌بینی شده، از محل اعتبارات موضوع این تبصره تأمین خواهد شد.
‌ز - به ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود صد درصد (100%) و
حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال از‌عوایدی که در سال 1370 بابت
حق استفاده و هزینه‌های آب و برق و مخابرات و سوخت و دیگر خدمات مشترک خانه‌های
سازمانی ارتش جمهوری‌اسلامی ایران وصول و به حساب درآمدهای عمومی موضوع ردیف
330100 قسمت سوم این قانون واریز می‌نمایند، از اعتبارات ردیف 111202‌دریافت و طبق
تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1363.5.28 بر اساس موافقتنامه‌ای که‌با سازمان برنامه و بودجه مبادله می‌گردد
به مصرف تأمین هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی برساند.
ح - خریدهای خارجی اقلام عمده دفاعی زیر نظر هیأتی مرکب از اعضاء زیر در حدود
اعتبارات مصوب انجام می‌گیرد.
1 - نمایند ستاد فرماندهی کل قوا.
2 - نمایند ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران.
3 - نماینده فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
4 - نماینده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
5 - نماینده رئیس جمهور.
‌دو نفر از نمایندگان کمیسیونهای برنامه و بودجه و دفاع به انتخاب مجلس شورای
اسلامی، یک نفر نماینده وزارت امور خارجه و یک نفر نماینده وزارت‌اطلاعات به عنوان
ناظر در هیأت فوق ذکر شرکت می‌نمایند. ریاست هیأت به عهده نماینده ریاست جمهوری
می‌باشد. هیأت موضوع این بند مجاز به‌تأیید خریدهای خارجی قابل تولید در داخل کشور
نمی‌باشد.
‌همچنین افتتاح اعتبار اسنادی برای خریدهای مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران و سایر بانکهای کشور قبل از تأیید هیأت موضوع این‌بند ممنوع می‌باشد.
ط - سازمان برنامه و بودجه موظف است کلیه اعتبارات نیروهای انتظامی شاغل در
دستگاههای قضایی و اجرایی را تا پایان سال 1369 از اعتبارات‌دستگاههای ذیربط به
اعتبارات وزارت کشور - نیروی انتظامی منتقل نماید و همچنین در لایحه بودجه سال
1371 اعتبارات کلیه نیروهای انتظامی در‌بودجه نیروی انتظامی پیش‌بینی خواهد شد.
ی - اعتبارات جاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ستاد مشترک ارتش جمهوری
اسلامی ایران، فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب‌اسلامی و ستاد فرماندهی کل
نیروهای مسلح در ردیفهای مستقل 111100 و 111200 و 111300 و 111400 تخصیص می‌یابد.
این امر نافی وظایف‌قانونی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مبنی بر نظارت بر
هزینه اعتبارات نیروهای مسلح نخواهد بود.
‌تبصره 10
‌الف - مبلغ سه میلیارد (3.000.000.000) ریال اعتبار منظور در ردیف 129026 جهت
راه‌اندازی بیمارستانهای آماده بهره‌برداری در سطح کشور و‌مراکز قرنطینه‌ای و
استخدام کادر مورد نیاز اختصاص یافته و حسب مورد به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی و تأیید سازمان برنامه و‌بودجه به سقف اعتبارات جاری دانشگاهها و
دانشکده‌های علوم پزشکی و سازمانهای منطقه‌ای بهداشت و درمان استانها افزوده خواهد
شد.
ب - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تصویب هیأت وزیران مجاز است جهت
راه‌اندازی واحدهای مندرج در بند "‌الف" و مراکز‌بهداشتی و درمانی نسبت به استخدام
کادر مورد لزوم اقدام نماید.
ج - مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف 503115،
جهت تعمیرات اساسی بیمارستانهای سازمانهای منطقه‌ای‌بهداشت و درمان استانها اختصاص
می‌یابد تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان برنامه و بودجه و سازمان منطقه‌ای
بهداشت و درمان استان مربوط به‌مصرف برساند.
‌د - حداقل پنجاه درصد (50%) از اعتبارات موضوع بند "ج" این تبصره در شهرستانهای
غیر مراکز استانها هزینه شود.
ه - معادل درآمدهای اکتسابی هر یک از سازمانهای منطقه‌ای بهداشت و درمان استانها
موضوع قانون استفاده از درآمدهای اختصاصی وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب
1365.5.7 مجلس شورای اسلامی و درآمد حاصل از قراردادهای خاص موضوع قانون
مصوب1351.12.27 پس از واریز به خزانه از محل درآمد اختصاصی ردیف 129000 قسمت چهارم
این قانون در اختیار سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان‌استان ذیربط قرار می‌گیرد تا
بر حسب آیین‌نامه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مصرف برسد.
‌بیست درصد (20%) از منابع فوق جهت ایجاد فاضلاب و دستگاه زباله‌سوز و تأمین
بهداشت محیط بیمارستانها، تعمیر و تکمیل خانه‌های بهداشت و‌مراکز بهداشتی و درمانی
شهری و روستایی اختصاصی می‌یابد.
‌گزارش عملیات اجرایی موضوع بیست درصد (20%) اعتبار این بند در استانها هر چهار
ماه یک بار به نمایندگان هر استان و کمیسیون بهداری و‌بهزیستی مجلس شورای اسلامی
ارائه می‌گردد.
‌آیین‌نامه اجرایی موضوع بیست درصد (20%) اعتبار بند "ه" این تبصره حداکثر ظرف دو
ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی و
تأیید سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌و - مبلغ هجده میلیارد (18.000.000.000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503147 مندرج
در قسمت چهارم این قانون جهت اجرای قانون مقررات‌استخدامی کارکنان وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی ، توسط سازمان برنامه و بودجه به سقف اعتبار مصوب سازمانهای
منطقه‌ای بهداشت و‌درمان استان و دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی اضافه
می‌گردد تا پس از مبادله موافقتنامه به مصرف برسد.
‌ز - مبلغ هفت میلیارد (7.000.000.000) ریال اعتبار از محل اعتبار عمرانی برنامه
خدمات درمانی سال 1372 موضوع جدول شماره 5 پیوست‌شماره یک قانون برنامه اول توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کسر و به سقف اعتبار ردیف 30303334
قسمت دوم‌پیوست شماره یک این قانون اضافه می‌گردد تا جهت احداث پنج هزار تخت
بیمارستانی مربوطه به مصرف برسد.
‌تبصره 11
‌آیین‌نامه‌های اجرایی اعتبارات ردیفهای 129022 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی - کمیته امداد امام) و 129023 (‌وزارت بهداشت، درمان‌و آموزش پزشکی - کمیته
امداد امام - طرح شهید رجایی) قسمت چهارم این قانون و نیز آیین‌نامه تشخیص مشمولین
موضوع اعتبارات ردیف‌اخیرالذکر تا پایان سال جاری بنا به پیشنهاد کمیته امداد امام
و تأیید وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی
و‌سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌تبصره 12
‌الف - اجازه داده می‌شود به منظور فراهم آمدن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط
به ساختمانها، تأسیسات و اراضی وزارتخانه‌ها،‌دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب
اسلامی که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورتهای مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ
تحمیلی بدون اخذ‌مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با اجازه متصرف پیشین از
یکدیگر تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرف پیشین می‌باشد‌کمیسیونی با
مسئولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه و با حضور وزرای مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی
و دارایی (‌یا معاونین آنها) و وزراء یا‌بالاترین مقام اجرایی دستگاههای مستقل طرف
اختلاف و یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها، تشکیل گردد.
ب - آراء صادره کمیسیون برای دستگاههای اجرایی ذیربط لازم‌الاجرا می‌باشد لیکن در
صورت عدم اجرای آراء مذکور در مهلت تعیین شده به هر‌دلیل توسط دستگاههای اجرایی
ذیربط، سازمان برنامه و بودجه مکلف است مبلغ ارزیابی مایملک مورد تصرف را بنا به
پیشنهاد کمیسیون بر حسب‌مورد بدون الزام به رعایت محدودیتهای جابجایی در مواد
هزینه از بودجه جاری و عمرانی ارزی و ریالی سال 1370 دستگاه مذکور کسر و به
بودجه‌دستگاه اجرایی ذینفع اضافه نماید.
ج - تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی که در اختیار آموزش و پرورش می‌باشد در سال 1370
ممنوع است. قانون تخلیه واحدهای آموزشی... با‌حذف تبصره 3 قانون مصوب 1367.9.20
مجلس شورای اسلامی متعلق به وزارت آموزش و پرورش و همچنین قانون الزام تخلیه
ساختمانهای‌وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و
مؤسسات وابسته و دانشگاهها و...‌مصوب 1368.11.29 و قانون‌ضرورت عدم تخلیه
خوابگاههای دانشجویی مصوب 1368.7.16 لازم‌الاجرا خواهد بود.
‌د - مهاجرین جنگ تحمیلی تا زمان بازسازی و بازگشت به اوطان اولیه خود از این
تبصره مستثنی می‌باشند.
ه - آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب توسط اعضاء ثابت
کمیسیون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌تبصره 13
‌الف - ممنوعیت خرید اتومبیل مندرج در تبصره 63 قانون بودجه سال 1364 کل کشور در
سال 1370 لازم‌الاجرا نبوده و خرید اتومبیل تولید‌داخلی توسط دستگاههای دولتی با
توجه به امکانات عرضه بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران
خواهد رسید.
‌ورود قطعات برای مونتاژ هر نوع اتومبیل صرفاً بایستی از طریق وزارت صنایع سنگین در
قالب برنامه‌های تولیدی آن وزارتخانه انجام گیرد.
ب - ورود انواع سواری اعم از کمک‌دار و بی‌کمک به وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی اعم
از دائم یا موقت ممنوع است.
ج - ورود انواع وانت، اتوبوس، مینی‌بوس، کامیون، ماشین آلات راهسازی و کشاورزی به
کشور تنها با موافقت وزارت صنایع سنگین و تصویب‌هیأت وزیران به شرط آنکه ارز لازم
برای ورود آنها از ارز تخصیصی جهت تولید داخلی ماشین آلات فوق ارزانتر نباشد مجاز
می‌باشد.
‌د - چنانچه امکان ساخت ماشین آلات موضوع بند "ج" این تبصره در کشور موجود نبوده و
یا حداکثر در مدت یک سال قابل ساخت نباشد، وزارت‌صنایع سنگین موظف است با ورود آن
موافقت نماید.
ه - در صورتی که امکان انتقال دانش فنی و ساخت داخل موجود باشد، خرید بایستی توسط
و با هماهنگی وزارت صنایع سنگین انجام شود.
‌و - وزارت صنایع سنگین مکلف است خدمات بعد از فروش واردات موضوع بند "ج" این
تبصره را تضمین نماید.
‌ز - سود بازرگانی مربوط به واردات موضوع بند "ج" این تبصره به پیشنهاد وزارت
صنایع سنگین و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد.
ح - وزارت راه و ترابری به منظور تأمین ماشین آلات و وسائل و تجهیزات مورد نیاز
اجرای پروژه‌ها و ناوگان ترابری سنگین، مشمول ماده واحده‌قانون ایجاد تسهیلات برای
تسریع در تأمین کالاهای مورد نیاز وزارت نیرو مصوب 1368.3.30 مجلس شورای اسلامی
خواهد بود.
‌تبصره 14
‌الف - مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) ریال از اعتبار مندرج در ردیف 283506
قسمت چهارم این قانون به منظور پابپایی بدهی سازمان صدا‌و سیمای جمهوری اسلامی
ایران از سال 1348 لغایت سال 1367 به شرکت مخابرات ایران از محل بدهی شرکت مزبور
به دولت در اجرای مفاد ماده32 قانون برنامه و بودجه کشور موضوع ردیف 640201 قسمت
سوم این قانون در نظر گرفته شده است.
ب - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است ترازنامه عملکرد این سازمان
تا انتهای سال 1369 را در شش‌ماهه اول سال 1370‌تهیه و به تأیید مرجع قانونی
برساند.
‌تبصره 15
‌الف - اجازه داده می‌شود تا مبالغ مندرج در جداول منظور در قسمت دهم این قانون به
شرح بندهای ذیل بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات‌مندرج در هر بند و با رعایت
"‌قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی
و سایر مقررات عمومی دولت‌مستثنی هستند" به مصرف برسد:
1 - جدول (‌الف) منظور در قسمت دهم این قانون بدون الزام به رعایت قانون محاسبات
عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت.
2 - جدول (ب) منظور در قسمت دهم این قانون بدون الزام به رعایت قانون محاسبات
عمومی کشور و مقررات استخدامی.
ب - رعایت آن قسمت از قوانین و مقررات عمومی دولت که در بند فوق ذکر نشده است در
مصرف اعتبارات مربوط الزامی است.
ج - ایجاد هر گونه تعهد استخدام رسمی از محل اعتبارات موضوع این تبصره ممنوع
می‌باشد. در مورد دستگاههای اجرایی که تمام اعتبارات جاری‌آنها مشمول این تبصره
می‌باشد هر گونه استخدام رسمی از محل اعتبارات مذکور موکول به رعایت مفاد تبصره
(60) قانون بودجه سال 1364 کل کشور‌خواهد بود.
‌تبصره 16
‌الف -
1 - کلیه دستگاههای اجرایی استانی می‌توانند در جهت اجراء و تکمیل پروژه‌های
عمرانی خود از خودیاری و مشارکت مردم استفاده نمایند و‌همچنین کلیه دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی می‌توانند در‌جهت اجراء و تکمیل خوابگاهها و غذاخوریها از محل خودیاری
و مشارکت مردم استفاده نمایند.
2 - مبلغ چهل و دو میلیارد (42.000.000.000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503079
قسمت چهارم این قانون به پروژه‌های کوچک و جدید و‌تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام
استانی که در مناطق عشایری و بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای
برخوردار حداقل ده درصد (10%)‌و حداکثر پانزده درصد (15%) و در سایر بخشها و
روستاها حداقل سی درصد (30%) و در شهرها پنجاه درصد (50%) اعتبار آنها به وسیله
مردم (‌اعم از‌نقدی و جنسی، منقول و غیر منقول و نیروی انسانی) تأمین شود، اختصاص
می‌یابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار و یا مسئول دستگاه اجرایی‌مربوط و
تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان بین طرحها و پروژه‌های مذکور توزیع خواهد گردید.
3 - استفاده از اعتبارات بند 2 این تبصره در شهرهای مراکز استانها ممنوع است.
4 - مبلغ دو میلیارد (2.000.000.000)‌ریال از اعتبار ردیف 503079 به منظور انجام
اقدامات اولیه و ایجاد ساختمانها و تأسیسات مقدماتی مورد‌نیاز و هزینه‌های ضروری
در اختیار سازمان عمران سیستان قرار می‌گیرد تا بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به
مصرف هزینه‌های فوق برسد.
5 - حداکثر سی درصد (30%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن
باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهی‌که بابت خودیاری و مشارکت برای
اجرای طرحهای عمرانی موضوع این بند پرداخت می‌گردد در مورد مؤدیان مالیاتی از
درآمد مشمول مالیات آنها کسر‌خواهد گردید.
6 - حداقل سی درصد (30%) از اعتبار موضوع بند (‌الف) صرفاً بابت پروژه‌های مربوط به
ایجاد و تکمیل فضاهای آموزشی و پنج درصد (5%) از‌همان بند جهت تکمیل اردوگاههای
تربیتی قابل مصرف می‌باشد.
7 - مبلغ شش میلیارد (6.000.000.000) ریال از اعتبار ردیف 503079 قسمت چهارم این
قانون جهت ساخت حمامهای بهداشتی و تأمین آب‌مشروب در روستاهایی که فاقد آن هستند و
کمک به روستائیان جهت ایجاد حمام بهداشتی در اختیار جهاد سازندگی قرار می‌گیرد.
8 - از محل اعتبار موضوع این تبصره شروع پروژه‌هایی که به تنهایی قابل بهره‌برداری
نباشد و با بیش از دویست و چهل میلیون (240.000.000)‌ریال هزینه ممنوع است.
پروژه‌های مذکور توسط کمیته برنامه‌ریزی تعیین و تصویب می‌شود.
ب - مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503034 جهت
اتمام پروژه‌هایی که از طریق بند ب تبصره 16 قانون‌بودجه سال 1368 نیمه‌تمام باقی
مانده است اختصاص می‌یابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار و تصویب کمیته
برنامه‌ریزی استان بین طرحها و‌پروژه‌های مذکور توزیع خواهد شد.
ج - سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار
به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی‌تسلیم نماید.
‌د - اجازه داده می‌شود دو درصد (2%) از سرجمع اعتبارات عمرانی وزارت آموزش و
پرورش در اختیار بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار گیرد تا‌نسبت به تکمیل فضاهای
آموزشی نیمه‌تمامی که توسط افراد خیر و با مشارکت آنان ساخته شده است به مصرف
برسد.
‌آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت دولت
می‌رسد.
‌تبصره 17
‌الف - مبلغ سه میلیارد (3.000.000.000) ریال اعتبار جاری و مبلغ چهار میلیارد
(4.000.000.000) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف503072 (‌وزارت فرهنگ و آموزش
عالی - اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی) قسمت چهارم این قانون بنا
به پیشنهاد وزارت‌فرهنگ و آموزش عالی و تأیید سازمان برنامه و بودجه به تفکیک
برنامه و فصول هزینه تعیین و پس از مبادله موافقتنامه به شرح زیر قابل مصرف
خواهد‌بود:
1 - سی درصد (30%) از اعتبار جاری جهت توسعه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری در
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی.
2 - پانزده درصد (15%) از اعتبار جاری جهت اجرای تبصره‌های 46 و 47 قانون برنامه
اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
3 - بقیه اعتبار جاری جهت کسری هزینه‌های دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و
تحقیقاتی.
4 - مبلغ سه میلیارد (3.000.000.000) ریال از اعتبار عمرانی صرفاً برای تکمیل
طرحهای نیمه‌تمام (‌منظور در پیوست شماره 1 قانون) و مبلغ‌یک میلیارد
(1.000.000.000) ریال الباقی اعتبار عمرانی برای تعمیرات اساسی ساختمانها و
تأسیسات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مربوط.
ب - مبلغ دو میلیارد (2.000.000.000) ریال اعتبار جاری و مبلغ سه میلیارد
(3.000.000.000) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف 503104(‌وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی - اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی) قسمت چهارم
این قانون بنا به پیشنهاد‌دستگاههای اجرایی مربوط و تأیید سازمان برنامه و بودجه
به تفکیک برنامه و فصول هزینه تعیین و پس از مبادله موافقتنامه به شرح زیر قابل
مصرف‌خواهد بود:
1 - پانزده درصد (15%) از اعتبار جاری جهت اجرای تبصره‌های 46 و 47 قانون برنامه
اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
2 - بقیه اعتبار جاری جهت کسری هزینه‌های دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی.
3 - مبلغ دو میلیارد (2.000.000.000) ریال از اعتبار عمرانی صرفاً برای تکمیل
طرحهای نیمه‌تمام (‌منظور در پیوست شماره 1 قانون) و مبلغ یک‌میلیارد
(1.000.000.000) ریال الباقی اعتبار عمرانی برای تعمیرات اساسی ساختمانها و
تأسیسات دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی.
ج - به منظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاههای دانشجویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران. مکلف است اعتبارات مورد نیاز را حداکثر تا‌مبالغ زیر از طریق سیستم بانکی
کشور به صورت قرض‌الحسنه و یا وام مشارکت و سایر عقود اسلامی بدون استفاده از
اعتبارات عمومی دولت به شرح‌زیر در اختیار وزارتخانه‌های مربوطه قرار دهد:
1 - مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال جهت تکمیل و احداث خوابگاههای
دانشجویی و مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال‌جهت خرید ساختمان و تبدیل آن به
خوابگاههای دانشجویی در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
2 - مبلغ هشت میلیارد (8.000.000.000) ریال جهت تکمیل و احداث خوابگاههای دانشجویی
و مبلغ چهار میلیارد (4.000.000.000) ریال‌جهت خرید ساختمان و تبدیل آن به
خوابگاههای دانشجویی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
3 - مبلغ شش میلیارد (6.000.000.000) ریال جهت تکمیل و احداث خوابگاههای دانشجویی
و مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون(2.500.000.000) ریال جهت خرید ساختمان و تبدیل
آن به خوابگاههای دانشجویی در اختیار وزارت آموزش و پرورش.
‌د - کلیه دستگاههای اجرایی که از بودجه جاری و عمرانی تحقیقاتی استفاده می‌نمایند
موظف می‌باشند حداقل پانزده درصد (15%) از اعتبارات‌مذکور را از طریق دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی و جهاد‌دانشگاهی هزینه نمایند. نظارت بر حسن اجرای این بند به عهده
دستگاه اجرایی ذینفع می‌باشد.
‌دستگاههای مستثنی از مفاد این بند توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد.
‌تبصره 18
‌به استثنای طرحهای موضوع بند "ج" این تبصره اعتبارات سال 1370 موافقتنامه طرحهای
عمرانی ملی و استانی منظور در پیوست شماره (1) این قانون‌حداکثر تا بیست و پنج
درصد (25%) به شرح ذیل قابل افزایش می‌باشد:
‌الف - از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و
تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و‌موافقت سازمان برنامه و
بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد.
ب - از محل کاهش اعتبارات طرحهای سایر برنامه‌های همان فصل بنا به پیشنهاد و تأیید
بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و‌موافقت سازمان برنامه و بودجه
مشروط بر آنکه کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد (10%) تجاوز
ننماید.
ج - افزایش اعتبار طرحهای منظور در قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون که به
عنوان طرحهای مهم مشخص گردیده و یا خاتمه آنها سال1371 خواهد بود، حداکثر تا میزان
اعتبار سال بعد و طرحهایی که سال پایان آنها سال 1370 مشخص گردیده است و نیز
طرحهای موضوع تبصره 16‌این قانون حداکثر تا مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000)
ریال از محل کاهش سایر طرحهای ملی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب‌هیأت
وزیران مجاز می‌باشد.
‌حداقل سی درصد (30%) اعتبار فوق بایستی به طرحهای فصل آب اختصاص یابد.
‌د - افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی استانی در هر فصل از محل کاهش اعتبارات تا
میزان پنج درصد (5%) با رعایت مفاد بندهای (‌الف) و (ب)‌این تبصره و مازاد بر آن
فقط برای یک بار در سال با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت کمیته
برنامه‌ریزی استان مجاز خواهد بود.
ه - هر گونه کاهش اعتبارات استانی و ملی بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در
بخشهای برخوردار و اعتبارات روستایی و عشایری و‌همچنین کاهش اعتبار هر یک از
طرحهای مهم و عمده منظور در پیوست شماره (1) این قانون ممنوع می‌باشد.
‌تبصره 19
‌الف - اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیف 105004 قسمت چهارم این قانون تحت
عنوان "‌وزارت کشور - شهرداریها" بنا به پیشنهاد وزارت‌کشور و موافقت سازمان
برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران بین شهرداریهای کشور توزیع می‌شود. اعتبار
موضوع این بند فقط به مصرف‌هزینه‌های شهرهای زیر دویست هزار (200.000) نفر جمعیت و
غیر مراکز استانها خواهد رسید.
ب - اعتبارات ردیفهای 503006 و 503007 منظور در قسمت چهارم این قانون به شرکتهای
واحد اتوبوسرانی و واحدهای اتوبوسرانی وابسته به‌شهرداریها اختصاص خواهد داشت و با
پیشنهاد وزارت کشور سهم هر یک از شرکتهای واحد اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی و
واحدهای اتوبوسرانی‌وابسته به شهرداریها از محل اعتبارات ردیفهای بالا تخصیص
می‌یابد.
ج - خزانه‌داری کل مکلف است وجوهی را که طبق قوانین و مقررات مربوط توسط
وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی بنام‌شهرداریها وصول و در حسابهای
خزانه‌داری کل متمرکز می‌گردد جهت تأمین خودکفایی و تقسیم بین شهرداریها در اختیار
وزارت کشور - سازمان‌شهرداریها قرار دهد.
1 - معادل هشتاد درصد (80%) مبالغ وصولی را طبق جدولی که به پیشنهاد سازمان
شهرداریها به تصویب وزیر کشور می‌رسد، در اختیار‌شهرداریهای ذیربط قرار دهد.
2 - معادل بیست درصد (20%) باقیمانده مبالغ وصولی را در اختیار سازمان شهرداریها
قرار دهد تا در جهت انجام وظایف مربوطه صرف بهبود امور‌عمومی شهرداریها گردد.
‌د - حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (1.000.000.000) ریال از محل درآمدهای حاصل از
اجرای تبصره 46 قانون بودجه سال 1364 در اختیار وزارت‌کشور قرار گیرد تا در شهرهای
واقع در بخشهای محروم تقسیم و صرف هزینه تأمین تأسیسات زیربنایی در آن شهرها شود.
‌وزارت کشور موظف است عملیات موضوع این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای
برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلی کشور و دیوان‌محاسبات مجلس شورای اسلامی
گزارش نماید.
ه - شهرداران و کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور از شمول بند (‌و) تبصره 43 قانون
بودجه سال 1364 کل کشور مستثنی خواهند بود.
‌و - مبلغ سه میلیارد (3.000.000.000) ریال اعتبار از محل اعتبار ردیف 503145 قسمت
چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا‌جهت عملیات عمرانی ضروری و
خدمات زیربنایی شهرداریهای نیازمند توزیع نماید.
‌تبصره 20
‌الف - دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه و بودجه مربوط مکلفند حداکثر تا پایان
اسفند ماه 1369 موافقتنامه شرح فعالیتهای مربوط به اعتبارات‌جاری را که در قسمتهای
چهارم و پنجم این قانون منظور شده است، مبادله نمایند.
ب - تا زمانی که موافقتنامه‌های شرح عملیات اعتبارات جاری موضوع بند (‌الف) این
تبصره مبادله نشده است اعتبارات جاری در مورد‌دستگاههای اجرایی ملی با تأیید کمیته
تخصیص اعتبار بر اساس برنامه‌ها و فصول هزینه مندرج در قسمت چهارم این قانون و در
مورد دستگاههای‌اجرایی محلی به میزانی که توسط کمیته‌های تخصیص اعتبار موضوع بند
(ج) تبصره (21) این قانون تخصیص داده می‌شود مورد عمل قرار خواهد‌گرفت.
ج - افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه‌ها و فصول هزینه وزارتخانه‌ها و مؤسسات
دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون و دستگاههای‌اجرایی محلی منظور در
موافقتنامه‌های شرح فعالیت موضوع بند (‌الف) این تبصره از محل کاهش سایر برنامه‌ها
و فصول هزینه دستگاه مربوط مشروط‌بر آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری
حاصل نشود برای فصل اول حداکثر به میزان پنج درصد (5%) و سایر فصول حداکثر تا بیست
درصد(20%) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه
و یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز می‌باشد.
‌د - اجازه داده می‌شود به منظور امکان تأمین کادر مورد نیاز مراکز خدمات کشاورزی
از بین کارمندان ادارات کل کشاورزی استانها اعتباراتی که در‌قسمت پنجم این قانون
تحت عنوان "‌برنامه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی و روستایی" منظور شده است بنا به
پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان‌برنامه و بودجه استان به هر میزان که ضرورت
اقتضاء کند از محل برنامه "‌نظارت بر امور کشاورزی و روستایی افزایش یابد، مشروط
بر آنکه در جمع کل‌اعتبارات جاری اداره کل کشاورزی هر استان تغییری حاصل نشود،
کاهش اعتبارات برنامه مذکور ممنوع می‌باشد.
‌وزارت کشاورزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر چهار ماه یک بار به
کمیسیونهای ذیربط ارائه دهد.
ه - نقل و انتقالات اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرایی محلی، مشمول نظام بودجه
استانی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاد‌دستگاههای اجرایی محلی مربوط
و تأیید سازمان برنامه و بودجه استان به طور یکجا در مورد هر استان حداکثر تا
میزان پنج درصد (5%) اعتبار مصوب‌هر دستگاه اجرایی محلی فقط برای یک بار در سال با
رعایت محدودیت بیست درصد (20%) مندرج در بند (ج) این تبصره مجاز می‌باشد مشروط
بر‌آنکه در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود.
‌و - به دستگاههای اجرایی مرکزی اجازه داده می‌شود در موارد لزوم حداکثر تا ده
درصد (10%) از اعتبارات جاری مصوب خود را به ادارات تابعه‌در استانها که مشمول
نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا
به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام‌دستگاه اجرایی مرکزی ذیربط توسط سازمان برنامه و
بودجه از بودجه دستگاه اجرایی مذکور کسر و بر حسب برنامه به اعتبارات جاری دستگاه
اجرایی‌محلی مربوط اضافه خواهد شد.
‌ز - به منظور تسهیل در اجرای قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی
علاوه بر موارد مذکور در بند (ج) همین تبصره افزایش تا میزان‌حداکثر بیست درصد
(20%) به فصل دوم (‌ماده 5) صرفاً به منظور اجرای قانون فوق از محل کاهش اعتبار فصل
اول به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه‌اجرایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه با
ارائه اسناد و مدارک مربوط مجاز می‌باشد.
ح - مبالغ پرداختی در اجرای دستورالعمل سازمان امور اداری و استخدامی کشور موضوع
تبصره (2) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ایجاد انگیزه خدمت‌کارکنان مراکز خدمات
کشاورزی و روستایی و عشایری مصوب 1362.5.30 هیأت دولت به میزان چهل درصد (40%)
افزایش یافته و کارکنان‌شرکتهای سهامی زراعی وزارت کشاورزی نیز مشمول آن خواهند
بود. اعتبار مورد نیاز این بند از ردیف 503001 تأمین خواهد شد.
‌تبصره 21
‌الف - دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند حداکثر تا پایان اسفند
ماه سال 1369 موافقتنامه شرح عملیات مربوط به طرحهای‌عمرانی جدید مندرج در پیوست
شماره (1) این قانون را مبادله نمایند.
ب - به منظور تسریع در پیشرفت طرحهای عمرانی و ملی و استانی و تسهیل در پرداختهای
مربوط اجازه داده می‌شود:
1 - وزارت امور اقتصادی و دارایی تنخواه‌گردانی معادل ده درصد (10%) اعتبار هر یک
از طرحهای عمرانی را به هر یک از دستگاههای اجرایی‌ملی و استانی واگذار نماید تا
بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد.
2 - دو نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در کمیته تخصیص اعتبار
موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور شرکت خواهند‌نمود.
3 - به منظور راه‌اندازی کارخانجات تولیدکننده وسائل و لوازم و مصالح ساختمانی و
ایجاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوازم و مصالح‌ساختمانی تا میزان ده درصد
(10%) از محل اعتبار مصوب طرحهای عمرانی ملی و استانی سال 1370 جهت خرید لوازم و
مصالح ساختمانی، قطعات‌یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرحها اختصاص داده شود
و دستگاههای اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری‌شده به
کارگاهها، هزینه تمام شده آنها را در مورد طرحهای امانی به حساب هزینه قطعی منظور
و در پروژه‌هایی که توسط پیمانکاران انجام می‌شود از‌صورت وضعیت آنها کسر نمایند.
چنانچه این خریدها مربوط به مصالح قراردادهای پیمانکاری باشد به میزانی که در
آیین‌نامه این تبصره پیش‌بینی‌خواهد شد از صورت وضعیت پیمانکار کسر و مابه‌التفاوت
به هزینه قطعی طرح منظور می‌گردد.
‌آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان
برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد
رسید.
‌تنخواه‌گردان موضوع این تبصره باید حداکثر تا پایان سال 1370 واریز گردد.
ج - اعتبارات جاری و عمرانی مصوب هر استان در مواعد معین به تفکیک توسط کمیته
تخصیص اعتبار به استان تخصیص داده می‌شود تا توسط‌کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب
از معاون عمرانی استاندار، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و
بودجه استان بر حسب نیاز و با‌توجه به پیشرفت عملیات حسب مورد تخصیص یابد.
‌کمیته‌های تخصیص اعتبار موضوع این بند مکلفند اعتبارات عمرانی سه‌ماهه چهارم
استانهای کردستان و آذربایجان غربی و بخشهای محروم و‌دهستانهای محروم واقع در
بخشهای برخوردار و سردسیر کشور را حداکثر تا اول آبان ماه تخصیص دهند.
‌د - پنج درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرحهای ملی هر دستگاه در اختیار وزیر یا
بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد تا حسب ضرورت‌بر اساس پیشرفت کار عملیات
طرحهای ذیربط در قالب شرح عملیات موافقتنامه‌های مبادله شده تعهد و پرداخت گردد و
اعتبار فوق از ابتدای سال‌تخصیص‌یافته تلقی می‌گردد.
ه - کمیته تخصیص اعتبار مکلف است اعتبارات مربوط به بخشهای محروم و دهستانهای
محروم واقع بخشهای غیر محروم را مقدم بر سایر‌اعتبارات تخصیص دهد.
‌و - نظارت بر هزینه اعتبارات بخشها و دهستانهای محروم به عهده ریاست جمهوری خواهد
بود. گزارش عملکرد این اعتبارات هر چهار ماه یک بار‌از طریق کمیسیونهای ویژه
محرومیت‌زدایی استانها تهیه و از طریق استانداران به ریاست جمهوری ارسال می‌گردد.
ریاست جمهور موظف است هر‌چهار ماه یک بار گزارش عملکرد اعتبارات و پروژه‌های
محرومیت‌زدایی را به استحضار مجلس و نمایندگان بخشها و دهستانهای محروم برساند.
‌تبصره 22
‌الف - اجازه داده می‌شود کمبود اعتبارات طرحهای عمرانی منظور در پیوست شماره یک
این قانون و کمبود اعتبارات جاری دستگاهها، همچنین‌سرمایه‌گذاریهای شرکتهای دولتی
از محل منابع داخلی خود ناشی از سیاستهای تعدیل اقتصادی دولت، با پیشنهاد سازمان
برنامه و بودجه و تصویب‌هیأت وزیران از محل اعتبار ردیف 503145 قسمت چهارم این
قانون به اعتبارات مصوب طرحها و موارد مذکور اضافه شود. افزایش حجم عملیات
و‌فعالیتهای فوق‌الذکر از محل این اعتبار ممنوع می‌باشد.
ب - دولت مکلف است در صورت افزایش درآمد حاصل از بابت فروش ارز مازاد بر مبلغ سه
هزار و بیست و چهار میلیارد(3.024.000.000.000) ریال موضوع ردیف 420505 قسمت سوم
این قانون معادل درآمد اضافی حاصل از این بابت از مبلغ استقراض از سیستم‌بانکی
موضوع ردیف 710100 قسمت سوم این قانون کسر نماید.
ج - دولت مکلف است مبلغ هشتصد میلیون (800.000.000) ریال از اعتبار سرمایه‌گذاری
ثابت موضوع ردیف 503145 قسمت چهارم این قانون‌را به منظور اجرای طرحهای مطالعاتی
اصلاح ساختار اقتصادی در نیل به تعادل عمومی و شناخت اصول اجرایی اقتصاد اسلامی و
بکارگیری آن در‌شرایط کنونی در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد.
‌تبصره 23
‌در جهت نگهداری و حفظ ساختمانهایی که دارای ارزش فرهنگی هستند در هر استان
کمیسیونی متشکل از معاون عمرانی استاندار و رئیس سازمان‌برنامه و بودجه و مدیر کل
مسکن و شهرسازی و دستگاه بهره‌بردار و نماینده سازمان میراث فرهنگی کشور تشکیل
می‌گردد و می‌توانند پروژه‌های‌موجود و منعکس در قانون بودجه سال 1369 را با
ساختمانهای موجود که دارای ارزش فرهنگی هستند تطبیق و بودجه‌های پیش‌بینی شده
مربوط در‌قانون بودجه سال 1370 را زیر نظر سازمان میراث فرهنگی کشور صرف خرید،
تعمیر و تجهیز و قابل بهره‌برداری نمودن هدفهای بودجه نمایند.
‌در مورد طرحهای عمرانی ملی، کمیسیون مذکور متشکل از نمایندگان مدیریت ذیربط در
سازمان برنامه و بودجه، وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان‌میراث فرهنگی کشور و دستگاه
بهره‌بردار خواهد بود. این کمیسیون می‌تواند پیشنهادات خود را در مورد طرحهای
استانی به هر یک از کمیسیون‌های‌ذیربط اعلام نماید.
‌تبصره 24
‌الف - کمیته برنامه‌ریزی استان با موافقت دستگاه اجرایی می‌تواند عملیات اجرایی
تمام و یا پروژه‌هایی از هر یک از طرحهای استانی را پس از‌اعلام آمادگی دستگاههای
اجرایی یا نیروهای نظامی برای اجرا به هر یک از آنها واگذار نماید.
ب - رؤسای دستگاههای اجرایی می‌توانند به تشخیص و با مسئولیت خود عملیات اجرایی
تمام و یا پروژه‌هایی از هر یک از طرحهای عمرانی ملی‌را با توجه به ظرفیت و صلاحیت
اجراء به وزارت جهاد سازندگی یا نیروهای نظامی واگذار نمایند تا هر یک از آنها در
صورت موافقت با استفاده از‌اعتبارات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرایی
واگذارکننده نسبت به انجام آن اقدام نمایند.
‌مابه‌التفاوت هزینه کرد قطعی و اعتبار دریافتی پروژه‌ها و یا طرحهای واگذاری از
محل این تبصره در همان برنامه مربوطه و یا برنامه تأمین آب آشامیدنی‌هزینه گردد.
ج - وزارت کشور می‌تواند به تشخیص و مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا
پروژه‌هایی از هر یک از طرحهای عمرانی ردیفهای 11102254(‌احداث پاسگاهها و تأسیسات
حفاظتی مرزها) و 40902261 (‌احداث و بهسازی راههای مرزی) را با توجه به ظرفیت و
صلاحیت اجراء به‌وزارتخانه‌های راه و ترابری، جهاد سازندگی و نیروهای نظامی و
انتظامی واگذار نماید.
‌د - وزارت جهاد سازندگی مکلف است تا پایان برنامه پنجساله، به تدریج ترتیبی اتخاذ
نماید که نیروها و امکانات خود را در جهت وظایف اصلی‌این وزارتخانه مندرج در قانون
تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی بکار گیرد.
ه - در جهت اجرای قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی، اجرای
کلیه طرحهای کوچک تأمین آب به عهده وزارت نیرو‌و شرکتهای تابعه خواهد بود. این
وزارتخانه مکلف است با سازماندهی مناسب نسبت به تحقق اهداف کمی برنامه اقدام
نماید.
‌تبصره 25
‌اجازه داده می‌شود تمام سود ویژه مربوط به بودجه سال 1370 شرکتهای برق منطقه‌ای و
توانیر و سازمان برق ایران و سازمان آب و برق خوزستان با‌تصویب مجمع عمومی شرکتهای
فوق‌الذکر به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحها و پروژه‌های زیربنایی تولید و
انتقال نیرو جهت انجام هزینه‌های‌سرمایه‌ای طرحهای شرکتهای فوق‌الذکر اختصاص یابد.
وجوه حاصله از این تبصره و تبصره 31 قانون بودجه سال 1366 و هر گونه افزایش قیمتی
از‌این به بعد با نظارت وزارت نیرو مستقیماً و بدون احتساب در درآمدهای شرکتهای
فوق‌الذکر و از طریق حساب تمرکز وجوه سازمان برق ایران بر اساس‌بودجه مصوب شرکتهای
فوق‌الذکر و مبادله موافقتنامه شرح عملیات با سازمان برنامه و بودجه و رعایت مفاد
ماده 17 قانون برنامه و بودجه کشور به‌پروژه‌های تولید و انتقال نیرو پرداخت
می‌شود. سازمان برنامه و بودجه مکلف است بر اجرای هزینه‌های سرمایه‌ای این شرکتها
نظارت عملیاتی اعمال‌دارد و شرکتهای مذکور مکلفند هر گونه اطلاعات و مدارک مورد
نیاز را در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار دهند.
‌وجوه سرمایه‌گذاری شده در هر شرکت از محل اعتبارات این تبصره و تبصره‌های یاد شده
فوق و تبصره 30 قانون بودجه سال 1368 به حساب افزایش‌سرمایه دولت در آن شرکت منظور
خواهد شد.
‌تبصره 26
‌الف - به وزارت نفت اجازه داده می‌شود به منظور تأمین منابع مالی لازم برای
هزینه‌های ارزی و ریالی تهیه فرآورده‌های نفتی مورد نیاز از خارج و‌انتقال آن به
مبادی ورودی کشور دویست و هفتاد و نه هزار بشکه نفت خام در روز توسط شرکت ملی نفت
ایران برای فروش از کشور خارج نموده و‌وجوه ارزی حاصله از این بابت را به حساب
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید تا به حساب درآمد ارزی موضوع جدول
شماره (1)‌قسمت یازدهم و معادل ریالی آن به درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 210102
قسمت سوم این قانون منظور گردد.
‌سازمان برنامه و بودجه بر حسن اجرای این بند نظارت خواهد کرد.
ب - اعتبار ریالی منظور در ردیف 220001 (‌شرکت ملی نفت ایران - بابت تأمین
فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور - کمک) قسمت چهارم این‌قانون بر اساس برنامه
زمان‌بندی اجرای این تبصره که بنا به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیأت وزیران
خواهد رسید تخصیص‌یافته تلقی می‌گردد.
ج - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است معادل ریالی ارز حاصله از صدور دویست و
هفتاد و نه هزار بشکه نفت خام در روز موضوع بند(‌الف) این تبصره را حداکثر تا مبلغ
یکصد و سی و یک میلیارد و یکصد و شصت و سه میلیون و چهار صد و هشتاد هزار
(131.163.480.000) ریال‌از محل اعتبار ردیف 220001 بر اساس برنامه مصوب موضوع بند
(ب) و درخواست شرکت ملی نفت ایران در اختیار شرکت نامبرده قرار دهد همچنین‌بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران. موظف است ارز مورد نیاز برای هزینه‌های موضوع این
تبصره را معادل وجوه ارزی حاصله از صدور تا دویست و‌هفتاد و نه هزار بشکه نفت خام
در روز حداکثر تا مبلغ یک میلیارد و هشتصد و هفتاد و سه میلیون و هفتصد و شصت و
چهار هزار(1.873.764.000) دلار به شرکت ملی نفت ایران بفروشد.
‌د - شرکت ملی نفت ایران مکلف است وجوه ریالی و ارزی دریافتی از محل اعتبارات
موضوع بند (ج) این تبصره را در حسابهای جداگانه‌ای که به‌همین منظور در بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد نمود متمرکز نموده و با رعایت مفاد بند (‌الف)
منحصراً برای مصارف مندرج در بند‌مذکور به مصرف رسانده و مانده تعهد و مصرف نشده
حسابهای ریالی و ارزی مذکور در پایان سال 1370 را حداکثر تا پایان فروردین ماه سال
1371 به‌ترتیب به خزانه‌داری کل و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسترد نماید.
ه - در صورتی که شرکت ملی نفت ایران بر حسب ضرورت قسمتی از دویست و هفتاد و نه
هزار بشکه نفت صادره در روز مندرج در بند (‌الف) این‌تبصره را به جای فروش در خارج
تصفیه و فرآورده‌های حاصله را به کشور وارد نماید موظف است مقدار نفت تصفیه شده را
در پایان هر ماه به خزانه‌اعلام دارد تا معادل قیمت نفت مذکور که برابر قیمت ارزی
و ریالی فروش نفت پیش‌بینی شده در این قانون محاسبه خواهد شد از یک طرف به
حساب‌درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 210102 قسمت سوم و از طرف دیگر به حساب پرداخت
بابت اعتبار ردیف 220001 قسمت چهارم این قانون‌منظور گردد.
‌و - وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار به
کمیسیونهای نفت و برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس‌شورای اسلامی و سازمان
برنامه و بودجه تقدیم نماید.
‌تبصره 27
‌اجازه داده می‌شود تمام سود ویژه مربوط به سال 1370 شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی
گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و شرکتهای‌تابعه با تصویب مجامع عمومی
شرکتهای ملی نفت، گاز و صنایع پتروشیمی به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحها و
پروژه‌های زیربنایی در بخش‌نفت و گاز و پتروشیمی جهت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای
طرحهای شرکتهای فوق‌الذکر پس از تبادل موافقتنامه شرح عملیات با سازمان برنامه و
بودجه‌اختصاص یابد.
‌سازمان برنامه و بودجه مکلف است بر اجرای هزینه‌های سرمایه‌ای این شرکتها نظارت
عملیاتی اعمال دارد و شرکتهای مذکور مکلفند هر گونه‌اطلاعات و مدارک مورد نیاز را
در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار دهند.
‌شرکتهای فوق‌الذکر مکلفند لیست طرحها و پروژه‌های عمرانی را که از محل اعتبارات
این تبصره شروع نموده و یا می‌نمایند، از طریق وزارت نفت به‌کمیسیونهای برنامه و
بودجه و نفت و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند.
‌تبصره 28
‌الف - دادستان کل کشور، کلیه دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی ذیربط مکلفند:
1 - کلیه وجوه ریالی و ارزی و همچنین مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و نقره و
جواهراتی را که تحت عنوان قاچاق کشف و توقیف می‌شوند‌بلافاصله و بدون دخل و تصرف
تا تعیین تکلیف قطعی مالکیت آنها از طرف مراجع قضایی با تنظیم صورتمجلسی که به
امضاء نمایندگان دادستان کل‌کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز خواهد رسید
برای نگهداری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستانها به بانک ملی ایران
تحویل‌نمایند.
‌وجوه موضوع این بند به حسابهای خاصی که به همین منظور از طرف خزانه در بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده و یا خواهد شد واریز‌می‌گردد.
2 - وجوه حاصله بابت فروش کالاهای متروکه دولتی و غیر دولتی به استثنای اموال
متروکه غیر دولتی مجهول‌المالک و ضبطی و قاچاق‌قطعیت‌یافته و کالاهای قاچاق
بلاصاحب و صاحب متواری و همچنین اموال منقول و غیر منقول که بر اثر احکام و
قرارهای قطعی مراجع ذیصلاح‌قضایی و یا تصمیمات مراجع صلاحیت‌دار اداری و صنفی به
انحاء مختلف از قبیل ضبط، مصادره، استرداد، تملیک، جریمه اجناس قاچاق، صلح، هبه‌و
سایر عناوین و نیز وجوه ارزی و ریالی که به نفع دولت ضبط قطعی شده و یا می‌شود و
یا به تملک دولت درآمده و یا می‌آید و همچنین وجوه موضوع‌تبصره 82 قانون بودجه سال
1362 کل کشور بلافاصله و بدون دخل و تصرف به حساب خاصی که توسط خزانه به همین
منظور در بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده و یا می‌شود واریز نمایند تا
حسب مورد به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410108 قسمت سوم این قانون‌منظور گردد.
‌همچنین دستگاهها و مراجع مذکور مکلفند کلیه مسکوکات طلا و نقره، شمش طلا و نقره،
جواهرات و اموال موضوع این تبصره و همچنین سایر اموال‌منقول و غیر منقول که به طرق
فوق به تملک یا تصرف دولت درآمده و یا درمی‌آید را بلافاصله و بدون دخل و تصرف با
تنظیم صورتمجلسی که به‌امضاء دادستان مربوط و رئیس اداره امور اقتصادی و دارایی
محل یا نمایندگان آنها خواهد رسید به وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل دهند.
‌نحوه حفظ و نگهداری اموال موضوع این بند قبل از فروش طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود
که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید.
3 - نگهداری و فروش کالاهای دخانیه موضوع این تبصره به عهده شرکت دخانیات ایران
است.
‌شرکت مذکور مکلف است وجوه حاصل از فروش کالاهای مزبور را با رعایت قانون اصلاح
ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و‌اصلاحیه‌های بعدی آن مصوب
1363.11.9 و پس از کسر ده درصد (10%) بهای فروش به عنوان حق‌العمل شرکت بدون دخل و
تصرف به حساب‌درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410108 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
4 - کلیه وجوه و اموال مجهول‌المالک و بلاصاحب به استثنای کالای قاچاق بلاصاحب و
صاحب متواری، ارث بلاوارث و وجوه و اموالی که بابت‌تخمیس و خروج از ذمه و اجرای
اصل 49 قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه (‌حاکم) است در صورت اذن کلی
ایشان در اختیار وزارت‌امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد تا به طور جداگانه در
جهت نگهداری، اداره و فروش آنها اقدام نماید. وجوه نقد و بهاء فروش و سایر
درآمدهای‌حاصل از نگهداری و اداره و بهره‌برداری اموال موضوع این بند در اختیار
کمیته امداد امام، سازمان بهزیستی (‌شامل سازمان بهزیستی استانها) طرح‌شهید رجایی،
بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی، دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور،
دادگستری برای پرداخت دیه محکومین معسر و سایر‌مواردی که ولی فقیه اجازه می‌دهند
قرار خواهد گرفت.
‌وجوه و اجناس و اموال ناشی از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون تعزیرات
حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی از شمول‌این تبصره خارج و مشمول مقررات
مربوط خواهد بود.
‌به منظور پرداخت دیه محکومین معسر مبلغ سه میلیارد (3.000.000.000) ریال از محل
وجوه این تبصره در اختیار دادگستری قرار می‌گیرد تا بر‌اساس آراء صادره توسط محاکم
هزینه شود.
ب - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اسرع وقت موجبات فروش کلیه اجناس و
اموال موضوع این تبصره را که به نفع دولت ضبط‌قطعی شده و یا می‌شوند (‌کلیه وسائل
و تجهیزات ضبط و پخش تصویر، صدا و مواد مصرفی آنها، انواع آثار و لوازم هنری از
قبیل تابلوهای نقاشی و‌انواع سازها تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فروخته
خواهد شد) و کالاهای متروکه و همچنین کالاهای موضوع ماده 52 قانون مجازات‌مرتکبین
قاچاق را با رعایت مقررات عمومی فراهم نموده و وجوه حاصل از این بابت را با رعایت
مفاد تبصره‌های (1) و (2) و (4) قانون اصلاح ماده(19) قانون مجازات مرتکبین قاچاق
مصوب 1312 و اصلاحیه‌های بعدی آن مصوب 1363.11.9 به حساب درآمد عمومی کشور موضوع
ردیف410108 قسمت سوم این قانون منظور نماید.
‌تملک کالاهای متروکه غیر دولتی و قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری باید مستند به حکم
حاکم شرع باشد.
‌کلیه کالاهای موضوع ردیف 2 بند الف این تبصره به استثنای کالاهای فاسد شدنی از
قبیل میوه‌جات و کالاهایی که استفاده آن برای عموم غیر مجاز‌است صرفاً از طریق
مزایده اعلام شده در جراید عمومی به فروش می‌رسد. دستگاههای دولتی و مؤسسات و
نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور صرفاً جهت نیازهای
دستگاه مربوطه با تقاضای عالی‌ترین مسئول دستگاه متقاضی از مزایده مستثنی
می‌باشند.
ج - تأخیر و یا عدم اجرای تکالیف مقرر در بندهای فوق‌الذکر این تبصره در حکم تصرف
غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود و‌دادستان کل کشور موظف به طرح و
تعقیب موضوع در مراجع قضایی خواهد بود.
‌د - دادستان کل کشور بر حسن اجرای این تبصره از لحاظ تکالیفی که بر عهده کلیه
دستگاهها و مراجع ذیربط محول شده است ، نظارت اطلاعی‌اعمال خواهد نمود.
ه - وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک
بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور قضایی و‌حقوقی و امور اقتصادی و دارایی و
دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور تسلیم نماید.
‌و - اجازه داده می‌شود به منظور تأمین هزینه‌های اداره امور اموال (‌منقول و غیر
منقول) ضبطی و قطعیت‌نیافته موضوع این تبصره پنج درصد (5%)‌از جمع درآمدهای حاصل
از حساب امانی مربوط به اموال فوق حداکثر تا سقف یک میلیارد (1.000.000.000) ریال
در اختیار دادسرای انقلاب‌اسلامی قرار بگیرد.
‌بدیهی است هزینه‌های فوق پس از قطعیت یافتن اموال یاد شده از سرجمع کل حساب اموال
مذکور کسر و به طرف مربوط تحویل خواهد شد.
‌ز - مبلغ دو میلیارد (2.000.000.000) ریال به منظور تقویت هیأت‌های ورزشی در
اختیار وزارت آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی قرار‌گیرد.
ح - به وزارت اطلاعات اجازه داده می‌شود معادل پنجاه درصد (50%) بهای اموالی را که
در راستای انجام مأموریتهای قانونی خود کشف می‌نماید‌و حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد
(5.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 102101 دریافت نماید. پنجاه درصد (50%)
مبالغ دریافتی صرف تقویت‌سازمان وزارت اطلاعات و پنجاه درصد (50%) دیگر جهت تأمین
رفاه پرسنل آن وزارتخانه مصرف خواهد گردید. در مورد اموالی که فروش آنها به‌موجب
قانون ممنوع می‌باشد یا به هر علت فروش آنها مقدور و یا موافق مصلحت نیست، صد درصد
(100%) جرائم وصولی ملاک عمل و محاسبه‌خواهد بود.
ط - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است کلیه فرشها و گلیم‌های موضوع این تبصره
را به شرکت سهامی فرش ایران تحویل داده و شرکت‌مذکور مکلف است پس از فروش فرشها و
گلیم‌های فوق و کسر کارمزد به نرخی که در آیین‌نامه اجرایی این تبصره معین می‌شود
با رعایت قانون‌مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و اصلاحیه‌های بعدی آن مصوب
1363.11.9 کلیه وجوه حاصله را به حساب مخصوصی که برای این منظور‌از طرف خزانه
تعیین می‌شود واریز تا بابت بدهی دولت به صندوق بازنشستگی پرداخت گردد. وزارت امور
اقتصادی و دارایی مکلف است وسائط‌نقلیه موضوع بند (ب) این تبصره را به قیمتی که
توسط کارشناس رسمی منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود بابت رد بدهی
دولت به‌صندوق بازنشستگی کشوری تحویل دهد. پرداخت وجوه موضوع تبصره‌های (1) و (2)
ماده واحده قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین‌قاچاق مصوب سال 1312 و
اصلاحیه‌های بعدی آن مصوب 1363.11.9 اموال موضوع این تبصره حسب مورد به عهده صندوق
مذکور می‌باشد. بهای‌اموال و وجوه تحویلی فوق‌الذکر به صندوق، جزئی از اموال تبصره
30 این قانون محسوب خواهد شد. گزارش عملکرد این بند هر سه ماه یک بار به‌کمیسیون
امور اداری و ا
ستخدامی مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
ی - آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به
پیشنهاد مشترک دادستان کل کشور و وزارت امور اقتصادی و‌دارایی به تصویب هیأت
وزیران خواهد رسید.
‌تبصره 29
‌به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل درآمدهای ارزی سال
1370 مندرج در جدول شماره (1) قسمت یازدهم این قانون تا‌معادل بیست میلیارد
(20.000.000.000) دلار با رعایت مفاد این قانون و قانون پولی و بانکی کشور در
چهارچوب قانون برنامه پنجساله اول و بر‌اساس ضوابط و دستورالعملهای کمیته تخصیص
ارز و صرفاً در چارچوب جداول قسمت یازدهم این قانون با رعایت مفاد بندهای ذیل صرفاً
به میزان‌درآمدهای حاصله تعهد یا پرداخت نماید:
1 - سهمیه ارزی دستگاههای اجرایی در چارچوب برنامه پنجساله حسب اعلام مشترک سازمان
برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و تأیید کمیته تخصیص ارز و تصویب
هیأت وزیران حداکثر تا پایان اسفند ماه 1369 تعیین خواهد شد.‌میزان تخصیص ارز هر
سه ماه یک بار بر‌اساس درآمدهای ارزی توسط کمیته تخصیص ارز تعیین خواهد شد.
2 - اعضاء کمیته تخصیص ارز عبارتند از وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، رئیس
سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران، نماینده رئیس
جمهور و وزیر ذیربط حسب موضوع با حق رأی. ضمناً دو نفر از نمایندگان مجلس شورای
اسلامی به انتخاب مجلس به‌عنوان ناظر در جلسات کمیته مذکور شرکت خواهند نمود.
ریاست کمیته به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و بانک مرکزی جمهوری
اسلامی‌ایران دبیرخانه آن خواهد بود. جلسات مذکور با حضور حداقل 4 نفر از 6 نفر
اعضاء رسمی است و مصوبات کمیته تخصیص ارز با رأی 3 نفر از اعضاء‌رسمی معتبر خواهد
بود.
3 - کمیته تخصیص ارز مکلف است تعهدات ایجاد شده در اجرای برنامه پنجساله و یا به
موجب بندهای 7 و 12 تبصره 29 قانون بودجه سال1369 کل کشور و بند 15 تبصره 29 قانون
بودجه سال 1368 کل کشور که تاریخ سررسید آنها در سال 1370 می‌باشد مقدم بر سایر
نیازها از سهمیه‌ارزی دستگاه ذیربط کسر نماید. انتقال این تعهدات به سالهای بعد
مجاز نبوده و تخلف از آن در حکم تصرف در اموال عمومی محسوب می‌گردد.
4 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در جهت تحقق سرمایه‌گذاریهای
پیش‌بینی شده در سنوات آتی برنامه تا سقف چهار میلیارد و‌هشتصد میلیون
(4.800.000.000) دلار در قالب ستون 5 جدول شماره 2 قسمت یازدهم این قانون به نحوی
ایجاد تعهد نماید که بازپرداخت آن از‌محل سهمیه هر بخش در جدول شماره 9 قانون
برنامه پنج سال اول به ترتیب در سال 1371 معادل یک میلیارد و یکصد میلیون
(1.100.000.000)‌دلار و در سال 1372 معادل یک میلیارد و هفتصد میلیون
(1.700.000.000) دلار و در سال 1373 معادل دو میلیارد (2.000.000.000) دلار
صورت‌پذیرد. اقساط بازپرداخت این اعتبارات در سالهای سررسید در بودجه ارزی سالهای
مربوط مقدم بر سایر نیازها منظور می‌گردد. پرداخت یا تعهد هر گونه‌وجهی از محل
سهمیه موضوع این بند مستقیماً یا باواسطه (‌به شیوه یوزانس) قبل از سررسیدهای مقرر
ممنوع است. دستگاههای اجرایی مشمول این‌بند مکلفند برنامه حمل محمولات خود را به
گونه‌ای تنظیم نمایند که پرداخت آن با زمان‌بندی مقرر منطبق باشد.
5 - وزارت نفت و کلیه شرکتها و سازمانهای تابعه آن و همچنین کلیه شرکتها و مؤسسات
موضوع مواد (4) و (5) قانون محاسبات عمومی و‌همچنین کلیه واردکنندگانی که از منابع
ارز دولتی استفاده می‌کنند و صادرکنندگان و شرکتها، سازمانها و مؤسساتی که شمول
مقررات عموی بر آنها‌مستلزم ذکر نام است مکلفند کلیه عملیات و معاملات ارزی ناشی
از صادرات و واردات کالا و خدمات از جمله دریافتها و پرداختهای ارزی خود را‌منحصراً
از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانکهای مجاز به تشخیص بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران انجام دهند.
6 - وزارت نفت مکلف است گزارش ماهانه تولید و فروش نفت و درآمدهای حاصله و نیز
پیش‌بینی آنها را برای مقاطع یک‌ماهه، دوماهه، و‌سه‌ماهه آینده حداکثر تا پنجم ماه
بعد به کمیته تخصیص ارز و کمیسیونهای نفت، برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی
مجلس شورای اسلامی‌ارسال دارد.
7 - افزایش ارقام هر یک از اقلام ستون مصارف غیر تعهدی جدول شماره (2) قسمت یازدهم
این قانون تا ده درصد (10%) از محل کاهش مبلغ‌سایر اقلام ستون مذکور بنا به
پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیأت وزیران مجاز خواهد بود.
8 - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بر فعالیتهای شورای
خرید نظارت خواهند کرد.
9 - در اجرای بند "ج" تبصره 29 قانون برنامه پنجساله به منظور تأمین ارزش افزوده
مورد نظر، حداقل مبلغ سیصد میلیون (300.000.000) دلار از‌سرجمع سهمیه ارزی
دستگاههای مصرف‌کننده به عنوان تنخواه تولید به وزارت صنایع سنگین اختصاص می‌یابد
تا نسبت به تأمین تجهیزات عمومی و‌خاص طرحهای مشمول برنامه استفاده نموده و پس از
اعلام لیست مصرف به سازمان برنامه و بودجه از محل اعتبار ارزی طرحهای مذکور کسر
گردد.‌ دستگاههای مجری طرحهای مشمول برنامه (‌وزارتخانه‌های نفت، نیرو، دفاع،
کشاورزی، راه و ترابری، معادن و فلزات، صنایع، صنایع سنگین، پست و‌تلگراف و تلفن،
جهاد سازندگی و شرکتها و سازمانهای تحت پوشش آنها) مکلفند ضمن هماهنگی با
وزارتخانه‌های صنعتی پیمانکاران خویش را ملزم‌به استفاده از امکانات داخل به
صورتهای مختلف همکاری صنعتی (‌مشارکت مدنی و پیمانکاری) بنمایند.
10 - در اجرای بند "ب" تبصره 29 قانون برنامه پنجساله اول جمهوری اسلامی ایران،
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مبلغ‌سیصد میلیون (300.000.000) دلار به
عنوان تنخواه‌گردان صادراتی اختصاص دهد.
11 - وزارت نفت مکلف است ارز تخصیصی برای افزایش تولید موضوع ردیف شماره (6) جدول
شماره (2) را به گونه‌ای مصرف نماید که‌فعالیتهای موضوع جدول شماره (4) شامل
عملیات اجرایی و افزایش تولید در زمانهای تعیین شده انجام پذیرد.
12 - وزارت نفت موظف است حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1369 برنامه تولید داخلی و
واردات انواع فرآورده را همراه با سهمیه ارزی لازم برای‌واردات هر یک از آنها به
کمیته تخصیص ارز اعلام نماید. کمیته تخصیص ارز مکلف است این سهمیه را در سقف صدور
حداکثر279 هزار بشکه نفت‌خام در روز تخصیص دهد.
13 - کمیته تخصیص ارز مکلف است ارز مورد نیاز طرحهای موضوع تبصره 3 و طرحهای واقع
در بخشها و دهستانهای محروم کشور را به مبلغ‌یکصد میلیون (100.000.000) دلار از
سهم وزارتخانه‌هایی که برای طرحهای مزبور موافقت اصولی صادر کرده‌اند به پیشنهاد
سازمان برنامه و بودجه‌کسر و برای طرحهای مربوط به هر وزارتخانه تخصیص دهد.
14 - به منظور فراهم نمودن امکانات برنامه‌ریزی برای تولید ماشین آلات عمومی طرحها
و مصالح ساختمانی کمیته تخصیص ارز موظف است به‌پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه
حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1369 "‌تراز فیزیکی ماشین آلات عمومی طرحها" و
"‌تراز فیزیکی مصالح ساختمانی"‌مربوط به سالهای برنامه را به تفکیک هر سال که حاوی
سهم هر یک از دستگاههای مصرف‌کننده و زمان‌بندی تحویل و نیاز ارزی هر یک از اقلام
تراز‌می‌باشد، تعیین و آن را به تصویب هیأت وزیران برساند. کمیته تخصیص ارز مکلف
است تخصیص ارز اقلام تراز فیزیکی را به گونه‌ای انجام دهد که‌حسن انجام آن تضمین
گردد و در صورت لزوم می‌تواند سهم ارزی هر یک از اقلام تراز فیزیکی را که توسط
دستگاههای تولیدکننده ذیربط به موقع‌تحویل نگردیده است در اختیار دستگاه
مصرف‌کننده قرار دهد.
15 - وزارتخانه‌های متولی صادرات کالاهای کشاورزی، مواد دارویی، صنعتی، فرش،
محصولات معدنی موظفند درآمدهای مندرج در جدول‌شماره (3) قسمت یازدهم را در سال
1370 تحقق بخشند.
16 - به منظور تجهیز بیمارستانهای داخلی جهت تأمین خدمات پزشکی بیمارانی که به
خارج از کشور اعزام می‌شوند و یا انجام خدمات پزشکی و‌راه‌اندازی و آموزش
دانشکده‌های پزشکی واقع در نقاط محروم مبلغ پنجاه میلیون (50.000.000) دلار از محل
اعتبار ارزی بخش بهداشت و درمان در‌حساب مخصوص هیأت امناء در بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران واریز می‌گردد تا به درخواست هیأت امناء (‌که از طرف وزیر بهداشت،
درمان و‌آموزش پزشکی معرفی می‌شوند) به تدریج مصرف گردد. شرایط واردات مواد و
وسائل و ثبت سفارش و پرداختها فقط تابع آیین‌نامه‌ای است که از‌طرف وزیر بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی ابلاغ می‌گردد و از هر گونه مالیات و عوارض معاف می‌باشد.
گزارش اقدامات انجام شده توسط هیأت هر‌چهار ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و
بودجه و بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع ارسال می‌گردد.
17 - دستگاهها و صاحبان سهمیه ارزی و زیر مجموعه‌های آنها موظفند حداکثر تا پایان
فروردین ماه سال 1370 ارز مورد نیاز خود را برای خرید‌خدمت و فعالیت در خارج از
کشور را به کمیته تخصیص ارز پیشنهاد و پس از تصویب کمیته مصرف نمایند.
18 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ارز مأموریت کارکنان دستگاهها و
سازمانهای وابسته و زیر مجموعه آنها را که سهمیه ارزی‌دارند از محل سهمیه ارزی هر
وزارتخانه یا دستگاه مربوط تخصیص دهد. تعیین نرخ محاسبه این نوع ارزها به عهده
بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران است.
19 - کلیه وزارتخانه‌ها، شرکتها و دستگاههای اجرایی دولتی و وابسته به دولت مکلفند
معاملات و قراردادهای خارجی خود را که که بیش از ده‌میلیون (10.000.000) دلار
می‌باشد از طریق مناقصه بین‌المللی و درج آگهی مناقصه در روزنامه‌های معتبر داخلی
و خارجی انجام و منعقد نمایند.‌موارد استثناء باید به تصویب هیأت وزیران برسد.
20 - کمیته تخصیص ارز موظف است جهت تکمیل ظرفیت‌های موجود در صنایع کشور ارز مورد
نیاز مواد اولیه یا واسطه‌ای لازم را از محل‌واردات محصولات نهایی این کالاها به
وزارتخانه‌های صنعتی جهت تولید کالاهای فوق‌الذکر اختصاص دهد.
21 - به منظور توسعه صید صنعتی و ایجاد درآمد ارزی برای کشور، به شرکت سهامی شیلات
اجازه داده می‌شود نسبت به خرید کشتی صیادی از‌طریق اجاره به شرط تملیک و حداکثر
تا سقف یکصد میلیون (100.000.000) دلار اقدام نماید به ترتیبی که اقساط مربوطه از
محل افزایش درآمدهای‌ارزی شیلات پرداخت گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف
است در صورت لزوم تضمین لازم را برای پرداخت اقساط صادر نماید.
22 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ارزهای موضوع این تبصره را منحصراً
در مقابل دریافت اسناد و مدارک مثبته حاکی از‌خرید خدمت و یا کالا پرداخت و یا
تعهد نماید. در مواردی که ماهیت هزینه اجاره ارائه اسناد قبل از ایجاد تعهد و یا
پرداخت را نمی‌دهد، دستگاه ذیربط‌مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ پرداخت
یا تعهد، اسناد و مدارک مورد نیاز را به بانک تسلیم نماید. مگر موارد ضروری که به
تصویب‌هیأت وزیران می‌رسد.
‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد این بند
را به کمیسیونهای برنامه و بودجه، امور اقتصادی و‌دارایی و دیوان محاسبات مجلس
شورای اسلامی ارائه نماید.
23 - به منظور بی‌نیازی تدریجی کشور از واردات گوشت قرمز و لبنیات، به ترتیب مبلغ
سی میلیون (30.000.000) دلار برای حمایت از طرحهای‌دامداری و افزایش تولید گوشت
قرمز، و مبلغ چهل میلیون (40.000.000) دلار برای طرحهای تولیدی پنیر و کره اختصاص
می‌یابد. نحوه مصرف این‌اعتبارات به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشاورزی، جهاد
سازندگی، بازرگانی و تصویب کمیته تخصیص ارز تعیین خواهد شد. کمیته تخصیص ارز‌موظف
است عملکرد این دو ردیف را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای
اسلامی ارائه نماید.
24 - به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ سیصد میلیون (300.000.000) دلار از مبالغ
اختصاص داده شده به بخشهای مذکور در بند (12) تبصره29 قانون بودجه سال 1369 کسر و
علاوه بر کمکهای بلاعوض و قرض‌الحسنه‌های دریافتی برای بازسازی مناطق زلزله‌زده
استانهای گیلان و زنجان‌برای تأمین نیازهای ارزی بازسازی مناطق زلزله‌زده مذکور
اختصاص دهد.
25 - قوه قضائیه و دستگاههای تابعه مکلفند کلیه وجوه دریافتی ارزی را به بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نمایند.
26 - سهمیه ارزی طرحهای عمرانی مشمول بخش دولتی جدول شماره (4) قانون برنامه پنج
سال اول تخصیص یافته تلقی می‌شود و هرماهه ارز‌طرحهای مذکور بر اساس پیشرفت فیزیکی
با اعلام سازمان برنامه و بودجه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت خواهد
شد.
‌ارز طرحهای تولیدی بر اساس پیشنهاد وزرای ذیربط و تصویب کمیته تخصیص ارز پرداخت
خواهد شد.
27 - وزارت آموزش و پرورش مکلف است هر سال میزان کاغذ مصرفی سال بعد را خریداری و
ذخیره نماید و بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران موظف است میزان ارز مورد نیاز را
برای خرید کاغذ در اختیار سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی قرار دهد. (‌میزان
مصرفی سالیانه حدود‌پنجاه هزار تن کاغذ است).
28 - به منظور ایجاد زمینه صدور کالاهای صنعتی مبلغ دویست میلیون (200.000.000)
دلار اعتبار صادراتی با بازپرداخت دوساله به کشورهای‌خریدار کالاهای صنعتی اختصاص
می‌یابد. این اعتبار با درخواست وزارتخانه‌های صنعتی و تصویب کمیته تخصیص ارز تعلق
می‌گیرد.
29 - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به منظور تسریع در
تکمیل و راه‌اندازی طرحهای نیمه‌تمام و تجدید صنایع تبدیلی‌کشاورزی و صنایع مرتبط
با مصالح ساختمانی با اولویت مناطق محروم و جنگ‌زده کشور، در چارچوب برنامه اول
توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مبلغ دویست میلیون
(200.000.000) دلار از مانده سهمیه ارزی فصل صنعت ایجاد تعهد نماید، به نحوی
که‌سررسید پرداخت آنها در سالهای 1371 و 1372 از یکصد میلیون (100.000.000) دلار
تجاوز ننماید.
30 - طرحهای موضوع بند (‌د) تبصره (29) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مندرج در جدول‌شماره (4) قانون بودجه سال 1369 بدین
گونه اضافه می‌گردد:
‌الف - وزارت معادن و فلزات
1 - طرح فولاد آلیاژی
ب - وزارت صنایع
1 - طرحهای برق و الکترونیک 5
2 - مواد افزودنی به روغن موتور 1
3 - طرحهای نساجی و چرم 5
4 - طرح تولید خمیر مایه و تخمیر 4
5 - طرحهای توسعه کارخانجات قند و روغن نباتی 5
6 - طرحهای شیر آلات 5
7 - طرحهای کود آلی از زباله 5
8 - طرحهای شیمیایی و سلولزی سموم کشاورزی 8
9 - طرحهای فرآوری تنباکو(‌دخانیات) 2
10 - لوله‌های فایبرگلاس 2
11 - کارخانه لوله‌های سفالی فاضلاب 2
12 - کارخانه‌های لوله بتنی 2
13 - طرح توسعه کارخانجات لوله و اتصالات چدنی 1
14 - طرح توسعه کارخانجات پی.‌وی.‌سی 1
15 - کارخانه ترانسهای اندازه‌گیری 1
16 - تکمیل و تهیه کنتورهای دو تعرفه‌ای 1
31 - جهت اجرای قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مبلغ دو میلیارد
(2.000.000.000) ریال از ردیف متمرکز 503001 (‌هزینه‌های‌پیش‌بینی نشده دولت) و
اعتبار ارزی ردیف 1 -33 جدول شماره (2) بودجه ارزی در اختیار کمیته حمایت از
انقلاب اسلامی مردم فلسطین قرار‌می‌گیرد. این مبلغ بدون الزام به رعایت قانون
محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت هزینه شود.
32 - کمیته تخصیص ارز موظف است از محل پنجاه درصد (50%) درآمد مازاد بر سقف بیست
میلیارد و ششصد میلیون (20.600.000.000) دلار‌موضوع بند (35) این تبصره و حداکثر
تا مبلغ چهل و هفت میلیون (47.000.000) دلار به بودجه تحقیقاتی سازمان انرژی اتمی
ایران اختصاص دهد.
33 - کمیته تخصیص ارز مکلف است مبلغ سی میلیون (30.000.000) دلار ارز جهت تأمین
مصالح ساختمانی مورد نیاز ناشی از قانون تأمین‌مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و
پرورش مصوب 1368.2.13 مجلس شورای اسلامی را تخصیص دهد.
34 - کمیته تخصیص ارز موظف است تخصیص سهمیه ارزی را به نحوی تنظیم نماید که همواره
حداقل پنجاه درصد (50%) از کلیه مازاد‌دریافتی‌های ارزی مندرج در بند الف جدول
شماره (1) قسمت نهم این قانون مازاد بر بیست میلیارد و ششصد میلیون
(20.600.000.000) دلار در‌سال 1370 را در حساب ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران نگهداری نماید. عدم اجرای آن در حکم تصرف غیر قانونی در اموال
دولتی‌است.
35 - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در صورت کسب درآمدهای
ارزی مازاد بر بیست میلیارد (20.000.000.000) دلار‌نسبت به افزایش سهمیه سرمایه‌ای
بخش برق موضوع ردیف (9) جدول شماره (2) پیوست تبصره (29) از ششصد و هفتاد میلیون
(670.000.000)‌دلار به یک میلیارد و دویست و پنجاه و پنج میلیون (1.255.000.000)
دلار اقدام نماید.
36 - هر گونه تغییر و عدول در ارقام جداول این تبصره خارج از موارد و مراجع
فوق‌الذکر تصرف غیر قانونی در اموال دولت محسوب و متخلف‌تحت پیگرد قانونی قرار
خواهد گرفت.
37 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این
تبصره را به تفکیک بندهای فوق‌الذکر و جداول‌موضوع قسمت یازدهم این قانون به کمیته
تخصیص ارز و کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات
مجلس شورای‌اسلامی تسلیم نماید. سازمان برنامه و بودجه موظف است گزارش عملکرد
سه‌ماهه تخصیص ارز و انطباق آن با برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی‌و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران را از دستگاهها دریافت و همراه با اظهار نظر به کمیسیونهای
ذیربط مجلس اعلام نماید.
‌تبصره 30
‌وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از محل درآمد فروش کالاهای متروکه واریزی
به خزانه تا مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال به‌عنوان رد قسمتی از دیون
دولت به صندوق بازنشستگی واریز نماید و تا سقف پنجاه میلیارد (50.000.000.000)
ریال از محل فروش املاک و‌مستغلات تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 کل کشور تأمین
نماید.
‌وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول حسن اجرای این تبصره بوده و موظف است گزارش
عملکرد آن را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و‌بودجه و امور اداری و
استخدامی مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
‌تبصره 31
‌الف - مبلغ دویست و هفتاد میلیارد (270.000.000.000) ریال اعتبار عمرانی موضوع
ردیف 503041 قسمت چهارم این قانون جهت بازسازی و‌نوسازی ابنیه و تأسیسات و ماشین
آلات و تجهیزاتی که در اثر آتش مستقیم دشمن و یا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گردیده
و تأمین خسارات وارده‌به اشخاص ناشی از موارد فوق، همچنین تأمین خسارات زراعی و
دامی و نیز ایجاد تأسیسات و ابنیه که برای فراهم نمودن مقدمات اجرای
طرحهای‌فوق‌الذکر لازم می‌باشد، پس از مبادله موافقتنامه‌های لازم با سازمان
برنامه و بودجه بر اساس تخصیص اعتبار قابل تعهد و پرداخت می‌باشد.
‌خسارات وارده بر اثر جنگ تحمیلی در مناطق جنگزده از محل این اعتبار قابل جبران
است.
ب - توزیع اعتبارات و امکانات و ماشین آلات موضوع این تبصره با نظارت نمایندگان
شهرستانهای جنگزده انجام خواهد شد.
ج - گزارش عملکرد این تبصره هر سه ماه یک بار باید توسط دستگاههای استفاده‌کننده
از طریق سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون برنامه و بودجه‌و شوراها و امور داخلی
کشور مجلس شورای اسلامی داده شود.
‌آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد
مشترک ستاد بازسازی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید و
ابلاغ خواهد شد.
‌تبصره 32
‌هزینه دادرسی موضوع ماده 86 آئین دادرسی مدنی در اموال غیر منقول بر اساس قیمت
منطقه‌ای اخذ خواهد شد ولی از نقطه‌نظر صلاحیت بهای‌خواسته همان است که در
دادخواست تعیین می‌شود.
‌تبصره 33
‌به سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اجازه داده می‌شود با تصویب شورای
اقتصاد مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (3.500.000.000)‌ریال از محل وجوه در
اختیار سازمان، به شرکت سهامی شیلات ایران پرداخت نماید. شرکت مذکور مکلف است وجوه
دریافتی را به حساب سرمایه‌شرکت شیلات منظور، تا در قالب سرمایه‌گذاری زیربنایی
شیلات و آبزیان در چارچوب برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری‌اسلامی ایران هزینه نماید.
‌تبصره 34
‌اجازه داده می‌شود مازاد افزایش درآمد نسبت به درآمد مصوب پیش‌بینی شده در بودجه
سال 1370 شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک‌وابسته به وزارت راه و ترابری با
تصویب مجمع عمومی شرکت به منظور توسعه و تجهیز آزمایشگاه مرکزی و شعب آن در کلیه
استانها جهت انجام‌هزینه‌های سرمایه‌ای اختصاص یابد.
‌تبصره 35
‌الف - به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در سال 1370، به وزارت امور
اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود:
1 - نسبت به استخدام 2500 نفر ( با احتساب کارمندان قراردادی موجود) کادر مورد
نیاز و ایجاد پستهای سازمانی مربوط با تأیید وزیر امور‌اقتصادی و دارایی با اولویت
ایثارگران و بدون نیاز به اخذ مجوز از سایر مراجع با رعایت قوانین و مقررات اداری
و استخدامی اقدام نماید.
2 - نسبت به خرید اتومبیل و سایر تجهیزات لازم جهت اخذ مالیاتها و تأمین جا و مکان
مورد نیاز واحدهای مالیاتی اقدام نماید.
3 - حداکثر معادل پانزده میلیارد (15.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503132
در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار خواهد‌گرفت تا ضمن توزیع بر اساس
مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه و تخصیص اعتبار بین واحدهای مرکزی و
ادارات کل امور اقتصادی و دارایی‌استانها جهت انجام هزینه‌های فوق به مصرف برساند.
ب - مبلغ دو میلیارد (2.000.000.000) ریال از اعتبار جاری و مبلغ سه میلیارد و
پانصد میلیون (3.500.000.000) ریال از اعتبار سرمایه‌گذاری‌ثابت اضافه شده به ردیف
110500 قسمت چهارم این قانون به منظور تأمین هزینه‌های مربوط به بازگشایی یازده
گمرک جدید و توسعه و تجهیز‌گمرکات کشور اختصاص داده می‌شود.
‌تبصره 36
‌به منظور اجرای تبصره 40 قانون برنامه اول توسعه و جایگزین کردن شیوه مکاتبه و
ارتباط پستی به جای ارتباط حضوری مردم به ادارات دولتی و‌همچنین انجام خدمات پستی
دستگاههای دولتی و عمومی توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران کمیته‌ای متشکل از
سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور،‌سازمان برنامه و بودجه، وزارت پست و تلگراف و
تلفن و دستگاه اجرایی ذیربط با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور تشکیل‌می‌گردد تا
عرضه و جایگزینی آن قسمت از خدمات پستی کلیه دستگاههای دولتی، شرکتهای دولتی و تحت
پوشش، بانکها، مؤسسات وابسته به‌دولت، شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی و
نیروهای مسلح که قابل واگذاری به شرکت پست باشد تعیین و متناظر با آن پستهای
سازمانی ذیربط‌حذف و اعتبارات جاری دستگاههای ذیربط کاهش یابد.
‌تبصره 37
‌الف - در اجرای تبصره 5 برنامه توسعه حداقل یکصد و چهل میلیارد و سیصد و هفتاد
میلیون (140.370.000.000) ریال موضوع جدول قسمت‌سوم (ب) تحت عنوان اعتبارات خاص
نقاط محروم کشور در پیوست شماره 1 این قانون به تفکیک هر استان علاوه بر سهم
اعتباراتی استانی و ملی‌مناطق محروم کشور به صورت صد درصد تخصیص یافته به طرحهای
آموزش و پرورش، بهداشت و آبرسانی، برق‌رسانی، راه مناسب روستایی در‌بخشهای محروم و
دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار اختصاص می‌یابد. اعتبار مناطق محروم هر
استان موضوع این بند به تفکیک‌پروژه‌های مشخص و همچنین بر حسب دستگاه مجری هر
پروژه با تصویب کمیسیون ویژه امور مناطق محروم استان که به ریاست استاندار و
با‌عضویت برنامه و بودجه استان، امور اقتصادی و دارایی استان، سازمان جهاد سازندگی
استان، راه و ترابری استان، آموزش و پرورش استان، برق‌منطقه‌ای استان و بازرگانی
استان منظماً تشکیل می‌گردد، تعیین و به مصرف می‌رسد.
‌دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور موظف است هر چهار ماه یک بار گزارش
عملکرد اعتبارات بند (‌ الف) را به کمیسیونهای برنامه و‌بودجه و نهادهای انقلاب
اسلامی مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند.
‌همچنین استانداران موظفند منظماً گزارش کمیسیون ویژه امور مناطق محروم استان و
عملیات اجرایی اعتبارات فوق را به ریاست جمهوری (‌دفتر امور‌مناطق محروم کشور)
منعکس نمایند.
ب - مبلغ پانصد میلیون (500.000.000) ریال از اعتبار ردیف 503002 هزینه‌های متفرقه
عمرانی به منظور مطالعه و بررسی قابلیتهای توسعه‌مناطق محروم کشور در اختیار
سازمان برنامه و بودجه قرار می‌گیرد.
‌سازمان مذکور مکلف است حداکثر تا آخر آبان ماه سال 1370 نسبت به انجام مطالعه فوق
اقدام و نتایج آن را در قالب طرحها و برنامه‌های مشخص‌محرومیت‌زدایی تدوین نماید
به نحوی که ضمن لایحه بودجه سال 1371 کل کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم نموده و
جهت تکمیل مطالعات تا‌پایان برنامه اول توسعه در بودجه سالهای بعد اعتبار لازم
پیش‌بینی نماید، و نتایج مطالعات نهایی در برنامه دوم توسعه ملحوظ گردد.
ج - سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداکثر تا آخر مهر ماه سال 1370 با توجه به
شاخصهای مندرج در تبصره 5 قانون برنامه اول توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران و سرمایه‌گذاریهای انجام شده از سال 1366 تاکنون، تجدید نظر
لازم را در فهرست مناطق‌محروم کشور به عمل آورد. فهرست مناطق محروم جدید کشور تا
آخر آبان ماه سال 1370 به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌د - سازمان برنامه و بودجه موظف است هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد مطالعه و
بررسی قابلیتهای توسعه مناطق محروم کشور را به اطلاع‌کمیسیون برنامه و بودجه
برساند.
‌تبصره 38
‌الف - در اجرای تبصره 51 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه‌داده می‌شود وجوه ذیل را
اخذ و به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید:
1 - مبلغ پنجاه (50)، یکصد (100)، یکصد و پنجاه (150)، دویست (200) و دویست و
پنجاه (250) ریال از اقامت هر شب یک مسافر در هتلهای‌یک الی پنج ستاره و یکصد و
پنجاه (150) ریال از پلاژهای عمومی و مجتمع‌های ساحلی.
2 - درآمد حاصل از اجرای قانون وصول عوارض از متقاضیان شرکت در گشتهای گروهی
سیاحتی و زیارتی اعزامی به خارج از کشور و درآمد‌حاصل از ورود توریست.
3 - هفت درصد (7%) افزایش به قیمت آگهی‌های مطبوعاتی غیر دولتی.
4 - درآمدهای حاصل از فعالیتهای فرهنگی، هنری و سیاحتی.
‌اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (100%) درآمد ردیف (1) و بیست درصد (20%) درآمد
ردیف (2) به منظور خدمات آموزشی و توسعه صنعت‌جهانگردی و ایرانگردی و معادل صد
درصد (100%) درآمد ردیف (3) به منظور آموزش نیروهای مطبوعاتی و حمایت از گسترش
فعالیتهای سالم‌مطبوعاتی در کشور و ایجاد دوره‌های آموزشی برای آموزش
روزنامه‌نگاری و تأمین اجتماعی و رفاهی روزنامه‌نگاران و صد درصد (100%)
درآمدهای‌ردیف (4) به منظور کمک به فعالیتهای هدایتی و حمایتی فرهنگی و هنری نظیر
برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاهها از محل ردیفهای 114040 و114080 و 114090 قسمت
چهارم این قانون طبق آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
از تصویب هیأت وزیران خواهد‌گذشت خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور به مصرف
برسد.
ب - به دولت اجازه داده می‌شود به ازاء هر کیلو کاغذ و مقوای وارداتی به استثناء
کاغذ و مقوای مورد نیاز دستگاهها و مؤسسات آموزشی و سهمیه‌ستاد بسیج اقتصادی مبلغ
سه (3) ریال علاوه بر قیمت رسمی دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
‌معادل صد درصد (100%) مبلغ واریز شده از محل ردیف 503152 قسمت چهارم این قانون در
اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌گیرد تا‌در جهت تعمیر و تکمیل و توسعه
کتابخانه‌های عمومی کشور و مراکز فرهنگی و هنری و سیاحتی ضمن توزیع استانی بر اساس
مبادله موافقت‌نامه با‌سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد.
‌تبصره 39
‌به منظور اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مبلغ ده میلیارد
(10.000.000.000) ریال به ساخت سیلو و انبارهای مکانیزه گندم‌و انبارهای چند
منظوره و سرد و مجتمع‌های کشتارگاهی اختصاص یافته تا در محلهایی که در لیست پیوست
می‌آید اجرا گردد، اعتبار ارزی و ریالی‌مورد نیاز جهت تکمیل این طرحها در بودجه
سالهای بعد منظور می‌گردد.
1 - احداث 769 انبار چندمنظوره به ظرفیت 800250 تن
2 - احداث 25 انبار سرد 5000 تنی به ظرفیت 125000 تن
3 - احداث 18 سیلو به ظرفیت 547500 تن
4 - احداث 34 انبار مکانیزه گندم به ظرفیت 662000 تن
5 - ایجاد 6 مجتمع کشتارگاهی همراه با سردخانه
‌مجری احداث انبارهای چند منظوره و سرد سازمان مرکزی تعاون روستایی و سیلو و
انبارهای مکانیزه گندم سازمان غله و مجتمع‌های کشتارگاهی‌سازمان گوشت می‌باشد.
سازمانهای مذکور موظفند هر سه ماه یک بار گزارش پیشرفت کار را به کمیسیونهای
کشاورزی، بازرگانی و برنامه و بودجه‌مجلس اعلام نمایند.
‌به منظور تأمین هزینه طرحهای مذکور در سال 1370 به قیمت آرد صنوف و صنایع غیر نان
هر کیلو 20 ریال و گوشت قرمز وارداتی هر کیلو 20 ریال‌افزوده می‌گردد.
‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ارز مورد نیاز اجرای این طرحها را به
منظور تهیه و تدارک مصالح و تجهیزات از محل ارز بازرگانی از‌فصل بازرگانی تأمین
نماید.
‌تبصره 40
‌به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود به منظور تقویت کادر پرسنلی خود در ادارات
مرکزی و نمایندگیهای سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی‌ایران در خارج از کشور و نیز
استفاده از کارمندان رسمی به جای بعضی از کارکنان محلی نمایندگیها از محل
صرفه‌جویی‌ها، نسبت به استخدام حداکثر150 نفر در مشاغل اداری و پشتیبانی مورد نیاز
وزارتخانه با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور اقدام نماید. استخدام در
مشاغل مذکور از هر‌نظر تابع ضوابط قانون استخدام کشوری خواهد بود.
‌تبصره 41
‌سازمان برنامه و بودجه مکلف است اعتبارات مربوط به ادارات کل راه و ترابری
اردبیل، گرگان، ایرانشهر، بیرجند و لارستان را از اعتبارات ادارات کل راه‌و ترابری
استانهای مربوطه مجزا نموده و در لایحه بودجه سال 1371 در ردیفهای مستقل و به
تفکیک در قسمتهای پنجم و ششم درج نماید.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهل و یک تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه یازدهم
بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در همین تاریخ به
تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی