مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح توسعه و عمران (جامع) شهر لیلان

شماره ۳۰۰/۵۱۹۴۶                       ۱/۱۰/۱۳۹۳

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح توسعه و عمران (جامع) شهر لیلان

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی
در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۳ طرح توسعه و عمران (جامع) شهر لیلان را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارت خانه تهیه و در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۹۲ در شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرارداد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
۱ـ افق طرح با حفظ جمعیت پیشنهادی به ۱۴۰۸ افزایش یابد و جداول و گزارش براساس آخرین سرشماری (۱۳۹۰) اصلاح و ارائه گردد.
۲ـ در نقشه و جدول کاربری اراضی پیشنهادی کاربری های تأسیسات شهری و تفریحی ـ توریستی، به میزان حداقل سرانه های شورای عالی لحاظ گردیده و اراضی خارج شـده از طرح هادی در صورت ایجاد حقوق مکتسبه به محدوده شهر باز گردد.
۳ـ در ضوابط و مقررات طرح ضمن الزام به رعایت دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری و قانون حفظ و گسترش فضای سبز در مورد باغات داخل محدوده شهر تغییر کاربری باغات به عنوان اساس طرح درج شود.
همچنین بند ۲ـ۱۶ـ۱ ضوابط تفکیک اراضی صفحه ۱۸ خلاصه گزارش حذف گردد.
۴ـ نقشه منطقه بندی حریم مطابق بند ۸ مصوبه ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها مصوب مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۸ و بند ۷ مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و تصویب طرح های جامع شهرهای زیر صد هزار نفر به شورای برنامه ریزی و توسعه استان مصوب ۱۵/۵/۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری و با رعایت مصوبه مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری های شهر و تعیین سرانه آن منطبق بر جداول و ضوابط و مقررات پیشنهادی طرح جامع تهیه و ارائه گردد.
۵ ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۳ شورای عالی شهرسازی و معماری و آستانه مغایرت های اساسی براساس تبصره یک ذیل ماده ۴۴ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران تهیه و ارائه گردد.
۶ ـ نقشه سلسله مراتب شبکه معابر پیشنهادی مطابق آیین نامه طراحی راه های شهری ایران، مصوبه مورخ ۷/۹/۱۳۷۳ شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه و ارائه گردد.
۷ـ پهنه بندی تراکمی، جدول ها و سطح اشغال و ... در مجلد ضوابط و مقررات، توسط نمایندگان کمیته فنی، وزارت کشور، بنیاد مسکن، نیرو، و دبیرخانه شورای عالی در زمان ابلاغ بررسی و تایید گردد.
مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (مطابق استفساریه دبیرخانه) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقا می گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح ۱۰۵ معادل ۸۵۰۰ نفر در محدوده ای به وسعت ۰۳/۱۳۹ هکتار شامل کاربری های مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی ۶۱ نفر در هکتار و حریمی به مساحت ۷۵۰ هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصـویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه های ذی ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر لیلان بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح ها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی