قانون میزان تأثیر تغییرات در تقسیمات کشوری در محدوده حوزه های انتخاباتی

‌قانون میزان
تأثیر تغییرات در تقسیمات کشوری در محدوده حوزه‌های انتخاباتی
‌ماده واحده - وزارت کشور مکلف است بدون تغییر جغرافیایی در محدوده حوزه‌های
انتخابیه جز در چهارچوب مفاد تبصره ذیل قانون تعیین‌حوزه‌های انتخاباتی مصوب
1366.1.30 مجلس شورای اسلامی تغییرات دیگری که بر اساس قانون تعاریف و ضوابط
تقسیمات کشوری به وجود‌آمده یا می‌آید را در محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای
اسلامی اعمال نماید.
‌تبصره - بخش امیدیه در حوزه انتخاباتی بندر ماهشهر قرار می‌گیرد و مرکز حوزه
انتخابیه برخوار و میمه مرکز شهرستان مربوط خواهد بود.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هفدهم
دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1370.10.17 به
تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی