قانون معافیت ابنیه و اماکنی که در زمره آثار ملی ثبت گردیده اند از پرداخت عوارض شهرداری

‌قانون معافیت ابنیه و اماکنی که در زمره آثار ملی ثبت گردیده‌اند از پرداخت
عوارض شهرداری
‌ماده واحده - کلیه ابنیه، اماکن و محوطه‌های تاریخی که در تصرف یا مالکیت سازمان
میراث فرهنگی کشور می‌باشند و بناها و اماکنی که در تصرف‌یا مالکیت اشخاص حقیقی یا
حقوقی است و طبق قوانین مربوط در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌اند یا
می‌رسند و همچنین موزه‌های تحت‌پوشش سازمان مذکور، از پرداخت کلیه عوارض شهرداری
معاف می‌باشد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه بیست و هشتم بهمن ماه یک
هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ 1371.12.2 به تأیید
شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری