قانون اصلاح قانون تربیت بهداشت کار دهان و دندان به منظور گسترش خدمات درمانی و بهداشتی در روستاها مصوب1360.1.23

‌قانون اصلاح قانون تربیت بهداشت‌کار دهان و دندان به
منظور گسترش خدمات درمانی و بهداشتی در روستاها مصوب1360.1.23
‌ماده واحده - به موجب این قانون تبصره 8 قانون تربیت بهداشت کار دهان و دندان
مصوب 1360.1.23 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر‌اصلاح و دو تبصره به عناوین
تبصره‌های 10 و 11 به قانون مذکور الحاق می‌گردد.
‌تبصره 8 اصلاحی - افراد مذکور در این قانون می‌توانند پس از انجام 6 سال خدمت در
روستاهای موضوع این قانون در آزمون اختصاصی مربوطه که‌همه ساله توسط وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی برگزار خواهد شد شرکت نموده و به تحصیل در رشته دکترای
دندانپزشکی ادامه دهند، افراد‌مذکور جهت شرکت در آزمون مربوطه مادامی که در
روستاها خدمت می‌کنند از نظر تعداد دفعات محدودیتی نخواهند داشت. هزینه‌های مورد
نیاز‌برگزاری آزمون‌های اختصاصی اشاره شده در این تبصره از محل وجوهی که به عنوان
حق ثبت نام در آزمون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی از داوطلبان مذکور در
این تبصره اخذ می‌گردد تأمین خواهد شد.
‌تبصره 10 الحاقی - افراد مذکور در این قانون در صورتی که نخواهند در رشته
دندانپزشکی ادامه خدمت یا تحصیل دهند می‌توانند در رشته ناپیوسته‌کارشناسی بهداشت
عمومی طبق ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه تحصیل دهند.
‌تبصره 11 الحاقی - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند از افراد مذکور در
این قانون به شرط این که شش سال خدمت خود را در‌روستاها گذرانده باشند و هیچ یک از
مراکز بهداشتی، درمانی، روستائی آن شهرستان فاقد بهداشت کار دهان و دندان یا
دندانپزشک نباشد در مراکز‌بهداشتی درمانی شهری مورد نیاز استفاده کند.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (‌شامل اصلاح و الحاق سه تبصره) در جلسه روز
چهارشنبه شانزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس‌شورای اسلامی تصویب و
در تاریخ 1373.9.23 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری