قانون اصلاح جدول حوزه های انتخابیه

‌قانون اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه
‌ماده واحده - جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح
می‌گردد:
‌الف - استان زنجان:
‌نام حوزه انتخابیه " ماه‌نشان" به حوزه انتخابیه " ماه‌نشان و انگوران و ایجرود".
ب - استان یزد:
‌نام حوزه انتخابیه "‌اردکان" به حوزه انتخابیه "‌اردکان و میبد".
ج - استان فارس:
‌نام حوزه انتخابیه "‌سروستان و کربال" به حوزه انتخابیه "‌سروستان، کربال و
کوار".
‌نام حوزه انتخابیه "‌آباده" به حوزه انتخابیه "‌آباده و بوانات".
‌د - استان آذربایجان شرقی:
‌نام حوزه انتخابیه "‌اهر" به حوزه انتخابیه "‌اهر و هریس".
ه - استان کرمان:
‌شهرستان کرمان شامل شهر کرمان و کلیه بخش‌ها و دهستان‌های تابعه.
‌و - استان اصفهان:
‌رهنان جزو حوزه انتخابیه اصفهان.
‌ز - استان مازندران:
‌حوزه انتخابیه گرگان شامل شهر گرگان و کلیه بخش‌ها و دهستان‌های تابعه.
‌حوزه انتخابیه نور و محمودآباد شامل شهرستان‌های نور و محمودآباد و کلیه بخش‌ها و
دهستان‌های تابعه.
ح - استان تهران:
‌حوزه انتخابیه تهران شامل شهرستان‌های تهران - ری - شمیرانات و اسلام‌شهر.
ط - استان همدان:
‌بخش‌های شراء و فامنین از حوزه انتخابیه رزن منفک و جزء حوزه انتخابیه شهرستان
همدان قرار گرفت.
ی - استان لرستان:
‌بخش چگنی از حوزه انتخابیه شهرستان کوهدشت منتزع و جزء حوزه انتخابیه شهرستان
خرم‌آباد قرار گرفت.
ک - استان گیلان:
‌بخش خمام از حوزه انتخابیه بندر انزلی منفک و به حوزه انتخابیه رشت ملحق می‌گردد.
ل - استان کردستان:
‌بخش کلاترزان به مرکزیت شوشیه از حوزه انتخابیه شهرستان مریوان منتزع و به حوزه
انتخابیه سنندج الحاق می‌گردد.
‌تبصره 1 - وزارت کشور موظف است اساسی شهرستان‌ها و بخش‌های مستقل حوزه انتخابیه
را در جدول نام حوزه‌های انتخابیه درج نماید.
‌تبصره 2 - وزارت کشور مجاز است در صورتی که حوزه‌های انتخابیه بیش از دو نام
داشته باشد تمام یا قسمتی از اسامی حوزه انتخابیه را روی مهر‌حک نماید.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز چهارشنبه بیست و دوم آذر
ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1374.9.26
به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری