قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل مربوط به متن معتبر پنج زبانی کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی

‌قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران
به پروتکل مربوط به متن معتبر پنج زبانی کنوانسیون هواپیمایی کشوری‌بین‌المللی
‌ماده واحده - پروتکل مربوط به متن معتبر پنج زبانی کنوانسیون هواپیمایی کشوری
بین‌المللی - مشتمل بر یک مقدمه و (10) ماده به شرح‌پیوست تصویب و اجازه مبادله
اسناد آن داده می‌شود.

[z]‌پروتکل متن معتبر پنج زبانی کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی (‌شیکاگو -
مصوب 1323 هجری شمسی برابر با 1944 میلادی)
‌دولتهای امضاکننده زیر:
‌با توجه به اینکه بیست و نهمین اجلاس مجمع طی قطعنامه 21- 29 الف علاوه بر سایر
موارد از شورا و دبیر کل درخواست نمود اقدامات لازمی برای‌تقویت استفاده از زبان
عربی در سازمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی اتخاذ نموده و اقدامات مزبور را با هدف
نیل به استفاده از زبان عربی در سازمان‌هواپیمایی کشوری بین‌المللی در سطح زبانهای
دیگر در سازمان- به دقت زیر نظر داشته باشد:
‌باعنایت به اینکه متن انگلیسی کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی در تاریخ
1323.9.16 هجری شمسی برابر با 7 دسامبر 1944 میلادی در‌شیکاگو برای امضا مفتوح
گردید.
‌با توجه به اینکه به موجب پروتکل امضا شده در بوئنس‌آیرس به تاریخ 1347.7.2 هجری
شمسی برابر با 24 سپتامبر 1968 میلادی راجع به متن‌معتبر سه زبانی کنوانسیون
هواپیمایی کشوری بین‌المللی منعقده در 1323.9.16 هجری شمسی برابر با 7 دسامبر1944
میلادی متن کنوانسیون‌هواپیمایی کشوری بین‌المللی (‌که از این پس کنوانسیون خوانده
می‌شود) به زبانهای فرانسوی و اسپانیایی به تصویب رسید و به همراه متن کنوانسیون
به‌زبان انگلیسی همچنانکه در بند پایانی کنوانسیون پیش‌بینی گردیده متنی که از
اعتبار یکسان برخوردار است را تشکیل می‌دهد،
‌با توجه به اینکه پروتکل راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی و
پروتکل راجع به متن معتبر چهار زبانی کنوانسیون هواپیمایی‌کشوری بین‌المللی
(‌شیکاگو- مصوب 1323 هجری شمسی برابر 1944 میلادی) در تاریخ 1356.7.8 هجری شمسی
برابر با 30 سپتامبر 1977 برای‌اعتبار متن کنوانسیون و اصلاحیه‌های آن به زبان
روسی به تصویب رسید،
‌بنابراین باعنایت به اینکه شایسته است مقررات لازم برای وجود متن کنوانسیون به
زبان عربی تدوین گردد،
‌با توجه به اینکه در تدوین مقررات مزبور، باید به اصلاحیه‌های موجود کنوانسیون به
زبانهای انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی که متون آنها از‌اعتبار یکسانی
برخوردار است و اینکه طبق بند (‌الف) ماده (94) کنوانسیون، هر اصلاحیه فقط در مورد
کشوری لازم‌الاجرا خواهد شد که آن را تصویب‌نموده، توجه گردد،
‌به شرح زیر موافقت نمودند:

‌ماده 1- متن کنوانسیون و اصلاحیه‌های آن به زبان عربی که به این پروتکل ضمیمه شده
است همراه با متن کنوانسیون و اصلاحیه‌های آن به زبانهای‌انگلیسی، فرانسوی و روسی
و اسپانیایی یک متن به پنج زبان که دارای اعتبار یکسان می‌باشد، را تشکیل می‌دهند.

‌ماده 2- هرگاه یک دولت عضو این پروتکل، هر اصلاحیه کنوانسیون را که به موجب بند
(‌الف) ماده (94) آن تدوین شده است، تصویب کرده یا در آینده‌تصویب نماید، درنتیجه
این پروتکل، متن چنین اصلاحیه‌ای به زبان‌های انگلیسی، عربی، فرانسوی، روسی و
اسپانیایی اشاره به متنی با اعتبار یکسان‌در هر پنج زبان تلقی خواهد شد.

‌ماده 3-
1- دولتهای عضو سازمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی می‌توانند به یکی از روشهای زیر
عضو این پروتکل شوند:
‌الف - امضا بدون حق شرط نسبت به پذیرش، یا
ب - امضا با حق شرط نسبت به پذیرش که به دنبال آن پذیرش صورت گیرد، یا
ج - پذیرش.
2- این پروتکل برای امضا در مونترال تا تاریخ 1374.7.18 هجری شمسی برابر با 10
اکتبر 1995 میلادی و بعد از آن در واشنگتن دی.‌سی مفتوح‌خواهد ماند.
3- پذیرش با تودیع سند پذیرش نزد دولت ایالات متحده آمریکا نافذ خواهد شد.
4- الحاق یا تنفیذ یا تصویب این پروتکل در حکم پذیرش آن تلقی خواهد شد.

‌ماده 4-
1- این پروتکل سی روز بعد از اینکه دوازده دولت به موجب مفاد ماده (3)، آن را بدون
حق شرط نسبت به پذیرش امضا کرده یا آن را بپذیرند و پس از‌لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه
عبارت پایانی کنوانسیون مصوب 1374.7.7 هجری شمسی برابر با 29 سپتامبر1995 میلادی،
که مقرر می‌دارد متن‌کنوانسیون به زبان عربی از اعتبار یکسانی برخوردار باشد،
لازم‌الاجرا خواهد شد.
2- این پروتکل در مورد کشوری که به موجب ماده (3) متعاقبا عضو این پروتکل شود، از
تاریخ امضا بدون قید حق شرط نسبت به پذیرش یا تاریخ‌پذیرش آن کشور لازم‌الاجرا
خواهد شد.

‌ماده 5 - الحاق یک دولت به کنوانسیون پس از لازم‌الاجرا شدن این پروتکل، پذیرش
این پروتکل تلقی خواهد شد.

‌ماده 6- پذیرش این پروتکل از طرف یک دولت به عنوان تصویب هر اصلاحیه کنوانسیون از
طرف آن دولت تلقی نخواهد گردید.

‌ماده 7- به محض لازم‌الاجرا شدن این پروتکل، دولت ایالات متحده آمریکا باید آن را
نزد سازمان ملل متحد و سازمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی‌ثبت نماید.

‌ماده 8-
1- این پروتکل مادامی که کنوانسیون لازم‌الاجرا باشد، لازم‌الاجرا خواهد ماند.
2- لازم‌الاجرا بودن این پروتکل در مورد یک دولت زمانی متوقف خواهد شد که عضویت
دولت مزبور در کنوانسیون متوقف گردد.

‌ماده 9- دولت ایالات متحده آمریکا به کلیه کشورهای عضو سازمان هواپیمایی کشوری
بین‌المللی و سازمان مزبور موارد زیر را اعلام خواهد نمود:
‌الف - هر امضا این پروتکل و تاریخ آن همراه با ذکر این نکته که امضا با قید حق
شرط نسبت به پذیرش یا بدون آن می‌باشد.
ب - تودیع هر سند پذیرش و تاریخ آن.
ج - تاریخی که این پروتکل به موجب مفاد بند (1) ماده (4) لازم‌الاجرا می‌شود.

‌ماده 10- این پروتکل به زبانهای انگلیسی، عربی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی که هر
متن دارای اعتبار یکسان می‌باشد، تنظیم شده و نزد مرکز اسناد‌دولت ایالات متحده
آمریکا تودیع خواهد شد که رونوشت گواهی شده آن برای دولتهای کشورهای عضو سازمان
هواپیمایی کشوری بین‌المللی ارسال‌خواهد شد.
‌در تایید مطالب بالا نمایندگان تام‌الاختیار امضا کننده زیر که دارای اختیارات
لازم می‌باشند، این پروتکل را امضا می‌کنند.
‌تنظیم شده در تاریخ هفتم مهرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار هجری شمسی برابر با
بیست و نهم سپتامبر سال یکهزار و نهصد و نود و پنج میلادی‌در مونترال.
‌تاریخ تصویب 1375.6.21
‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1375.6.28